Arbeidsmarktmobiliteit

Het aantal werkenden kan veranderen doordat mensen die eerder nog werkloos waren betaald werk gevonden hebben. Ook zijn er mensen die de arbeidsmarkt (opnieuw) betreden en erin slagen om betaald werk te vinden. Voorbeelden hiervan zijn schoolverlaters en herintreders. Tegelijkertijd zijn er mensen die hun baan verliezen en werkloos worden, of mensen die stoppen met werken en de arbeidsmarkt verlaten, bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gaan.

Stromen tussen arbeidsposities resulteren in toename aantal werkenden in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2020 waren er (seizoengecorrigeerd) 28 duizend werkenden meer dan het kwartaal ervoor. In deze periode was het aantal mensen dat de arbeidsmarkt op kwam en werk vond groter dan het aantal werkenden dat de arbeidsmarkt verliet. Tegenover de 226 duizend personen die toetraden tot de arbeidsmarkt en een baan vonden, stonden 195 duizend werkenden die zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Hierdoor nam het aantal werkenden toe, met 31 duizend.

In dezelfde periode werden iets meer werkenden werkloos dan dat er werklozen een baan vonden. Tegenover de 83 duizend mensen die drie maanden eerder nog werkloos waren en in het derde kwartaal een betaalde baan hadden, stonden 86 duizend werkenden die werkloos werden. Hierdoor nam het aantal mensen met betaald werk af met 3 duizend.

Ook wisselingen tussen de werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking

Mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt vinden soms niet direct werk. Zij zijn dan werkloos. Tegelijkertijd kunnen ook mensen die eerder werkloos waren besluiten om zich terug te trekken van de arbeidsmarkt. Deze stromen komen aan bod op de pagina Arbeidsmarktmobiliteit werklozen.

Ontwikkeling in de periode 2009-2019

Veranderingen in het aantal werkenden zijn terug te voeren op stromen tussen enerzijds de werkzame beroepsbevolking en anderzijds zowel de werkloze beroepsbevolking als de niet-beroepsbevolking. Het aantal werkenden nam toe in de periode 2014-2019. In 2019 kwamen er gemiddeld per kwartaal 38 duizend mensen met betaald werk bij. Dit was wel minder dan in de periode 2016-2018. Weliswaar vonden ook in 2019 meer mensen werk dan dat er mensen met een baan werkloos werden of de arbeidsmarkt verlieten, maar het verschil tussen beide was kleiner dan in voorgaande jaren.

Werkzame beroepsbevolking, verandering t.o.v. drie maanden eerder (niet-seizoengecorrigeerd), gemiddeld per kwartaal
 Saldo tussen werkloos en werkzaam (x 1 000)Saldo tussen niet-beroepsbevolking en werkzaam (x 1 000)
2009-281
2010-1011
2011-815
2012-59
2013-15-7
201410-6
201530-19
2016366
2017405
20183914
20192513