Zoekresultaten

75 resultaten voor keyword:vrijwilligerswerk
75 resultaten voor keyword:vrijwilligerswerk

Pagina 1 van 3

Meer sociale samenhang, meer geluk?

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Sociale samenhang gaat samen met geluk en tevredenheid. Vooral mensen die meer contact hebben met familie, maandelijks deelnemen aan verenigingsactiviteiten en in...

Artikelen

Aandeel vrijwilligers verschilt per provincie

Het aandeel vrijwilligers verschilt aanzienlijk tussen de provincies en is het laagst in Limburg en Zuid-Holland. In Friesland, Overijssel en Utrecht zijn relatief veel vrijwilligers actief. De...

Artikelen

Samenleven en samen leven

eYe, april 2006

Artikelen

Meetlat sociaal kapitaal

In deze vervolgrapportage wordt de meetlat die op basis van POLS 2009 is gemaakt, vergeleken met dezelfde meetlat op basis van POLS 2010. Hierdoor kan de meetlat op zijn stabiliteit en robuustheid...

Artikelen
Artikelen

Verschillen in sociale en maatschappelijke participatie

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. De meeste Nederlanders gaan vaak om met anderen in hun omgeving. Deze sociale contacten zijn de laatste jaren eerder toegenomen dan afgenomen. Wel lijkt het...

Artikelen

Geluk en sociaal kapitaal: Nederland in West-Europees perspectief

Ongeveer negen op de tien Nederlanders zijn gelukkig. Dat geluksgevoel hangt onder andere samen met het hebben van veel vrienden en kennissen, de inzet als vrijwilliger en met vertrouwen in de...

Artikelen

Vrijwilligerswerk onder werkenden en niet-werkenden

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2011

Artikelen

Sociale samenhang 2015. Wat ons bindt en verdeelt

Met de publicatie Sociale samenhang: wat ons bindt en verdeelt wordt een beeld gegeven van de sociale samenhang in Nederland vanuit twee invalshoeken: de participatie en het vertrouwen. Verschillen...

Publicaties

Weinig mensen sociaal aan de kant

De frequentie van de sociale contacten met familie, buren en vrienden is hoog. Negen op de tien Nederlanders zeggen dat zij bij anderen terecht kunnen. Niet meer dan 2 tot 3 procent voelt zich...

Artikelen

Meeste ouderen nog sociaal en maatschappelijk actief

De deelname van 55-plussers aan sociale en maatschappelijke activiteiten ligt over het algemeen vrij hoog. Alleen 75-plussers hebben minder frequent contact met vrienden en kennissen, doen minder...

Artikelen

Herziene versie: Minder vaak naar kerk of moskee

Ruim de helft van de Nederlandse volwassenen rekent zich tot een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering. Eén op de vijf gaat regelmatig naar een religieuze bijeenkomst. Dat is...

Artikelen

Bijna helft Nederlanders actief als vrijwilliger

In 2007 deden 5,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder vrijwilligerswerk. Dat komt overeen met 44 procent van de volwassenen.

Artikelen

Samenhang tussen etnische diversiteit en criminaliteit: de rol van sociaal kapitaal

Dit onderzoek benadrukt het belang van sociaal kapitaal voor de samenleving.Verschillende achtergrondkenmerken van de bevolking in een gebied zijn gerelateerd aan criminaliteit en sociaal kapitaal....

Artikelen

Nieuwe brandweerstatistieken op basis van gegevens 112-alarmcentrale

Op 29 september verschijnt de nieuwe brandweerstatistiek van CBS. Deze is niet langer gebaseerd op vragenlijsten, maar op de 112-meldkamerregistratie. Statistisch onderzoeker Marjolijn Trijssenaar:...

Artikelen

Binding met buurt en buurtgenoten

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking kan bij buurtgenoten terecht voor praktische hulp. Minder vaak is er een steun en toeverlaat in de buurt: ruim de...

Artikelen

Vrijwillige inzet 2011

Ruim 45 procent van de inwoners van 15 jaar en ouder zegt vrijwilligerswerk te doen. Dat komt overeen met 6,1 miljoen mensen.

Artikelen

Veel jongeren actief in de maatschappij

Zes op de tien jongeren van 12 tot 25 jaar zijn actief in het verenigingsleven. Ruim vier op de tien doen bovendien vrijwilligerswerk, vrijwel net zo veel als mensen in de hogere leeftijdsgroepen.

Artikelen

Ouderen en jongeren doen even vaak vrijwilligerswerk

In 2008 deed 42 procent van de inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder vrijwilligerswerk. Dat komt overeen met ongeveer 5,3 miljoen mensen. Ten opzichte van 2007 is het aandeel vrijwilligers met...

Artikelen

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2011

Voortijdig schoolverlaters; wie keren er terug in onderwijs? - Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt - De invloed van sociale binding met school op voortijdig...

Artikelen

Wie doet vrijwilligerswerk?

Sociaaleconomische trends 2015: In 2012/2013 heeft de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet voor een organisatie of vereniging. Dertig...

Artikelen

Laagstopgeleide vrijwilligers maken meer uren

Van de laagst opgeleiden (basisonderwijs) zegt 31 procent vrijwilligerswerk te doen.

Artikelen

Sociale samenhang en welzijn: een paradox?

In de afgelopen twee decennia is de sociale cohesie in de samenleving toegenomen. Er zijn meer sociale contacten, en vooral het onderlinge vertrouwen en het vertrouwen in instellingen zijn gestegen....

Artikelen
Artikelen