Zoekresultaten

61 resultaten voor keyword:landbouwtelling
61 resultaten voor keyword:landbouwtelling

Pagina 1 van 3

Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2023

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, (erf)pacht of overige exploitatievormen in de jaren 2008 tot en met 2023 per provincie.

Cijfers

Bedrijven met melkvee, -geiten en -schapen, 2000-2023

Aantal bedrijven en aantal melkkoeien, melkgeiten en melkschapen naar grootteklasse voor de periode 2000-2023

Cijfers

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.

Cijfers

Akkerbouwgewassen; voorlopige en definitieve oogstraming

Mutaties van definitieve oogstraming akkerbouw en voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen verschil voorlopige- en definitieve oogstraming

Cijfers

Varkensbedrijven hebben het vaakst meerdere locaties

Over het algemeen is het aantal veehouderijen met dieren op meerdere locaties de laatste jaren nauwelijks gewijzigd. Dit blijkt uit de definitieve Landbouwtelling 2021.

Artikelen

Bruto-opbrengst zaaiuien met 4 procent gedaald

De bruto-opbrengst zaaiuien is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 4 procent gedaald.

Artikelen

Bijna 30 duizend contractbanen in de landbouw

In de landbouw wordt een hoeveelheid arbeid ingezet van ruim 156 duizend voltijdbanen. Daaronder zijn bijna 30 duizend voltijdbanen van mensen die werken op basis van losse contracten.

Artikelen

Arealen uien, tarwe en aardappelen toegenomen

De teelt van tarwe, uien en aardappelen is in 2019 toegenomen. De arealen tarwe en uien zijn vergeleken met een jaar eerder met bijna 9 en 7 procent gegroeid.

Artikelen

Opnieuw minder koeien en meer geiten

Nederland telde op 1 april 2018 bijna 4 miljoen runderen,4 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Minder koeien en meer geiten bij landbouwtelling

Nederland telde op 1 april 2017 ruim 4 miljoen runderen.

Artikelen

Factsheet Oogstraming appels en peren

Feiten en grafieken over de Oogstraming appels en peren in de periode 1951-2016.

Artikelen

Factsheet Varkensstapel

Feiten en grafieken over de varkensstapel in de periode 1951-2017.

Artikelen

Factsheet Oogstraming akkerbouw

Feiten en grafieken over de oogstraming in de Nederlandse akkerbouw in de periode 1951-2016.

Artikelen

Factsheet Grasland

Feiten en grafieken over het grasland in de Nederlandse landbouw in de periode 1985-2016.

Artikelen

Factsheet Oogstraming groenten open grond

Feiten en grafieken over de oogstraming groenten open grond in de periode 2000-2017.

Artikelen

Minder suikerbieten, meer pootaardappelen

Er worden in 2015 minder suikerbieten, consumptieaardappelen, zetmeelaardappelen, zomertarwe en korrelmaïs verbouwd. De arealen van pootaardappelen, zaaiuien, wintertarwe en gerst nemen toe.

Artikelen

Ruim 1,4 duizend biologische landbouwbedrijven

Op 1 april 2014 waren er in Nederland volgens de Landbouwtelling 1412 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,2 procent van de landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische...

Artikelen

Ruim 1,4 duizend biologische landbouwbedrijven

Op 1 april 2013 waren er in Nederland volgens de Landbouwtelling 1440 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,1 procent van de landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische...

Artikelen
Artikelen

Biologische landbouw op bijna 3 procent van cultuurgrond

Op 1 april 2012 waren er in Nederland volgens de landbouwtelling 1448 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,1 procent van alle landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische...

Artikelen

Huisvesting van landbouwhuisdieren 2012

Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de huisvesting van rundvee, varkens en pluimvee in 2012. De resultaten worden toegepast in de berekening van ammoniakemissies uit...

Publicaties
Artikelen

Ruim helft boerenbedrijven heeft neveninkomsten

Ruim de helft van de land- en tuinbouwbedrijven in Nederland heeft in 2010 inkomsten uit verbreding of een baan buiten het bedrijf. Dat geldt vooral voor de kleinere bedrijven.

Artikelen
Artikelen

Meer uien, minder stamsperziebonen

In 2011 werd op 80 duizend hectare vollegrondsgroente geteeld. Vergeleken met 2010 is dat een toename met 4 duizend hectare. In bijna alle provincies is meer vollegrondsgroente geteeld. Het areaal...

Artikelen