Biologische landbouw op bijna 3 procent van cultuurgrond

Op 1 april 2012 waren er in Nederland volgens de landbouwtelling 1448 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,1 procent van alle landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische bedrijven 48,4 duizend hectare biologische cultuurgrond in gebruik, bijna 3 procent van alle cultuurgrond. Drie kwart hiervan is grasland en groenvoedergewassen. Op de bedrijven worden 51 duizend runderen, 60 duizend varkens, 20 duizend schapen, 26 duizend geiten en 2,2 miljoen kippen biologisch gehouden. In de veestapels variëren de aandelen van 0,5 procent voor varkens tot ruim 7 procent bij melkgeiten.

Aandeel biologisch, enkele landbouwactiviteiten 2012

2013-bio-2012-g1

Meer biologische veeteelt

Ten opzichte van 2011 is er over vrijwel de hele linie sprake van groei bij het houden van dieren. Vooral het aantal biologisch gehouden kippen is met 20 procent fors gegroeid. Bij de geiten (vooral melkgeiten), runderen (vooral melkvee) en de varkens bedroeg de toename tussen 1 april 2011 en 1 april 2012 per diersoort 4 tot 5 procent. Bij de schapen nam het aantal af met enkele procenten. Dit komt overeen met deze ontwikkeling in de totale landbouw.

Minder akkerbouw meer tuinbouw

Bij de teelt van gewassen daalde het areaal voor de akkerbouw met ruim 1 procent. Het areaal tuinbouw open grond en tuinbouw onder glas steeg met respectievelijk 3 procent en 8 procent. Het grootste grondgebruik ligt bij grasland en groenvoedergewassen (luzerne en snijmaïs). De toename hiervan was 3 procent.

André Meurink

Bron: StatLine