Minder suikerbieten, meer pootaardappelen

Er worden in 2015 minder suikerbieten, consumptieaardappelen, zetmeelaardappelen, zomertarwe en korrelmaïs verbouwd. De arealen van pootaardappelen, zaaiuien, wintertarwe en gerst nemen toe. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2015, die CBS heeft bekendgemaakt.

Minder suikerbieten door doorschuiving

Het areaal suikerbieten is 22 procent gedaald en komt dit jaar uit op 58,5 duizend hectare. Dat is 16,6 duizend hectare minder dan in 2014. Dit hangt samen met de buitengewoon goede opbrengst van 2014, waardoor er veel meer suikerbieten geoogst zijn dan gequoteerd. Dit surplus is doorgeschoven naar het quotum van 2015. Om binnen het quotum voor 2015 te blijven, zijn dit jaar minder suikerbieten gezaaid..

Verschil areaal enkele akkerbouwgewassen en snijmaïs 2014-2015*

Areaal aardappelen blijf constant, meer wintertarwe

Voor aardappelen blijft de teeltoppervlakte nagenoeg gelijk. Binnen de aardappelteelt zijn wel verschuivingen. Het areaal pootaardappelen is met 4,8 duizend hectare toegenomen, de oppervlakte consumptie- en zetmeelaardappelen is afgenomen met respectievelijk 2,4 duizend hectare en 1,8 duizend hectare.

Teeltoppervlakte consumptie-, zetmeel en pootaardappelen

Ook het areaal tarwe is weinig veranderd in vergelijking met 2014. De tarwe groeit dit jaar op 142,6 duizend hectare (142,2 duizend hectare in 2014). Wel heeft een verschuiving plaatsgevonden van zomertarwe naar wintertarwe. De verhouding wintertarwe/zomertarwe hangt samen met de groeiomstandigheden van de wintertarwe. Wanneer deze omstandigheden slecht zijn, wordt er minder wintertarwe gezaaid of wordt er in het voorjaar opnieuw gezaaid.

Bron: Landbouwtelling 2015, maatwerktabel 

Downloads