Ruim 1,4 duizend biologische landbouwbedrijven

Op 1 april 2014 waren er in Nederland volgens de Landbouwtelling 1412 biologische landbouwbedrijven. Dit is 2,2 procent van de landbouwbedrijven en schommelt al vier jaar op rij rond dit percentage. In totaal hebben de biologische bedrijven 49,8 duizend hectare biologische cultuurgrond in gebruik. Dit is 2,7 procent van de cultuurgrond. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Aantal land- en tuinbouwbedrijven

Aantal land- en tuinbouwbedrijven

In 2014 minimale krimp biologische areaal

Het areaal biologische landbouw daalde met 0,2 procent ten opzichte van 2013, het totale landbouwareaal kromp met 0,5 procent.  Het areaal biologische akkerbouw daalde  met  5 procent en het areaal tuinbouw onder glas met 10 procent.  Het areaal biologische tuinbouw open grond steeg met bijna 10 procent. Verder was er een lichte toename van het areaal grasland en groenvoeder (+0,7 procent).  Het grootste deel van de oppervlakte biologische landbouw is grasland en groenvoeder (luzerne en snijmaïs). Met 36,6 duizend hectare is dit bijna drie kwart van het totale areaal biologische landbouw.

Ontwikkeling oppervlakte biologische landbouw, verschil 2013-2014

Ontwikkeling aantal dieren in de biologische landbouw, verschil 2013-2014

Geit populair op biobedrijven

Op de biobedrijven worden 54 duizend runderen, 69 duizend varkens, 14 duizend schapen, 30 duizend geiten en 2,4 miljoen kippen biologisch gehouden. De aandelen van de biologische veehouderij in het totaal variëren fors. In de varkenshouderij is 0,6 procent biologisch en in de geitenhouderij ruim 7 procent.
De ontwikkelingen in de biologische veehouderij lopen flink uiteen. Ten opzichte van 2013 is het aantal biologische varkens en kippen (vooral legkippen) toegenomen. Opgemerkt moet worden dat het aantal biologische varkens vergeleken met  de totale varkensstapel van geringe betekenis blijft. Het aantal biologisch gehouden schapen nam sterk af en het aantal geiten kwam iets lager uit. Bij de runderen (vooral melkvee) was de daling met 0,2 procent minimaal.

Ontwikkeling aantal dieren in de biologische landbouw, verschil 2013-2014

2014-4222-g33
 
Bron: StatLine