Zoekresultaten

67 resultaten voor keyword:studierichting
67 resultaten voor keyword:studierichting

Pagina 2 van 3

Discrepanties in sociaal kapitaal van bevolkingsgroepen

In deze studie is een meetlat sociaal kapitaal ontwikkeld op basis van de gegevens uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn dat in 2012 is uitgevoerd. De meetlat is gebaseerd op zeventien...

Artikelen

Boetes en fraudes in de BDFS

Het CBS onderzocht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarom er meer fraudevorderingen dan boetevorderingen in de Bijstandsdebiteuren en –fraudestatistiek...

Artikelen
Artikelen

Vaker uitkering in Drenthe en Friesland onder jongeren zonder studie of werk

Er waren in 2011 zo’n 2,5 miljoen jongeren van 15 tot 27 jaar. Bijna 4 procent van hen volgde geen onderwijs en had geen werk, maar ontving wel een uitkering.

Artikelen

Meest gevolgde route naar universitair masterdiploma kost 148 duizend euro

De route die de meeste studenten afleggen naar een universitair masterdiploma kostte 148 duizend euro in 2012. Dit is de standaardroute waarbij zittenblijven en studievertragingen meetellen. De...

Artikelen

Sustainability: quantifying CO2-emissions according to the control-criterion

In de Internationalisation Monitor 2013 wordt o.a. een alternatieve methode besproken om CO2-uitstoot toe te wijzen aan landen. Deze studie gaat eerst in op een toedeling van de binnenlandse...

Artikelen

Monitor materiaalstromen

In dit rapport wordt een monitor voor het meten van fysieke materiaalstromen in 2008 gepresenteerd.

Publicaties

Haalbaarheidsstudie in de Milieutechnologiesector: Effect van (milieu)innovatiesubsidies op de werkgelegenheid (2012)

In Nederland worden en werden diverse subsidies verstrekt aan bedrijven en kennisinstellingen om duurzame innovaties te bevorderen. In deze studie analyseert het CBS, in opdracht van AgentschapNL,...

Artikelen

De ratio van ruimtelijk-economisch topsectorenbeleid

Het topsectorenbeleid richt zich op de sectoren die belangrijk zijn voor de concurrentiepositie van Nederland. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is er door...

Publicaties
Artikelen
Artikelen

Minder vrouwen blijven thuis om te zorgen

In 2010 waren er 318 duizend vrouwen die vanwege de zorg voor het gezin geen werk wilden van twaalf uur of meer per week. Dat is een forse afname ten opzichte van tien jaar eerder.

Artikelen

Kritieke materialen in de Nederlandse economie. Voorlopige resultaten (Engelstalig)

Deze exploratieve studie onderzoekt de impact van kritieke materialen op de Nederlandse economie. De studie gebruikt de 41 kritieke materialen zoals bepaald door de EU-werkgroep kritieke...

Artikelen

Uit de WW naar een vaste baan? Uitstromers uit de WW in 2006 naar dynamiek op de arbeidsmarkt in 2006-2008

Paper en erratum.  De uitkomsten van dit rapport maken onderdeel uit van een studie naar personen die in en uit de Werkloosheidswet (WW) stromen. Dit rapport bevat gegevens over de...

Artikelen

Verhuisgedrag van jongeren

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Jaarlijks verhuizen ongeveer 650 duizend personen naar een andere gemeente, onder wie 96 duizend 18- tot en met 21-jarigen. Het verhuisgedrag van deze jongeren...

Artikelen

Studenten verhuizen vaak binnen hun eigen deel van het land

Van de 96 duizend 18- tot en met 21-jarigen die jaarlijks naar een andere gemeente vertrekken, verhuizen de meesten om te gaan studeren. Hun bestemming is vaak één van de grote steden of een stad met...

Artikelen

Vrouwen vaker bedrijfsopvolger landbouwbedrijf

In 2008 stonden er ruim 11 duizend bedrijfsopvolgers klaar om een land- en tuinbouwbedrijf over te nemen. Hiervan was 8,5 procent vrouw. In 2000 was dit nog 6,8 procent.

Artikelen

Sociale uitsluiting: een meetinstrument

In deze studie is onderzocht of het mogelijk is een adequaat meetinstrument voor sociale uitsluiting te ontwikkelen. Daarvoor is een uitgebreide theoretische verkenning uitgevoerd, waaruit sociale...

Artikelen
Artikelen

Zorgtaken voor steeds minder vrouwen een reden om niet te werken

Het aantal vrouwen dat niet wil of kan werken vanwege de zorg voor hun gezin is sinds 2001 bijna gehalveerd.

Artikelen

Rechten meer in trek bij eerstejaarsstudenten

In het studiejaar 2007/’08 begonnen bijna 117 duizend studenten aan een bacheloropleiding in het hoger onderwijs. Dat is 17 procent meer dan in 2002/’03. Vooral rechten kwam meer in trek bij de...

Artikelen

Vrouwelijke doctor in opmars

Het aantal gepromoveerden in Nederland neemt toe, vooral doordat de laatste jaren steeds meer vrouwen een proefschrift schrijven.

Artikelen

Belgen in Nederland en Nederlanders in België

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. In België wonen ruim 111 duizend Nederlanders. Dat zijn er drie keer zoveel als andersom: in Nederland wonen 36 duizend Belgen. Het aantal Belgen in Nederland is...

Artikelen

Careers of Doctorate Holders - Feasibility study and first results

In deze tabellenset worden een aantal demografische kenmerken en de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van gepromoveerden in Nederland beschreven. Het onderzoek is onderdeel van een internationale...

Artikelen
Artikelen