Haalbaarheidsstudie in de Milieutechnologiesector: Effect van (milieu)innovatiesubsidies op de werkgelegenheid (2012)

In Nederland worden en werden diverse subsidies verstrekt aan bedrijven en kennisinstellingen om duurzame innovaties te bevorderen. In deze studie analyseert het CBS, in opdracht van AgentschapNL, van enkele milieu- en innovatieregelingen, voor zover die worden uitgevoerd door Agentschap NL, het effect op de economische ontwikkeling van de bedrijven in de milieutechnologiesector. Het onderzoek is bedoeld voor beleidsmakers die zich met milieu en leefomgeving bezighouden en voor intern gebruik door Agentschap NL. Het onderzoek spitst zich toe op de aanbodkant van de milieumarkt. Het effect van (milieu)innovatiesubsidies wordt in deze studie alleen gemeten aan de hand van de ontwikkeling van de werkgelegenheid van de bedrijven in de onderzoekspopulatie. Het effect op het milieu wordt in deze studie buiten beschouwing gelaten. De studie bevindt zich nog in de groeifase en geeft diverse aanbevelingen voor mogelijk vervolgonderzoek.