Natuur en milieu

Aanvullend statistisch onderzoek

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof per toepassingsgroepen en enkele stofnamen in 1000 kilogram over de periode 2011-2018.

Aanvullende gegevens over wateronttrekking en watergebruik, 2003-2018

In de gereviseerde Materiaalmonitoren 2010 en 2012 worden de fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de Nederlandse economie weergegeven.

Een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Factsheet circulaire economie (kringloopeconomie) in Zuid-Holland

Verkenning naar het gebruik van secundaire (gerecyclede) materialen in het productieproces.

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Na afloop van elk kwartaal van 2019 een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

De kwaliteit van Exiobase wat Nederland betreft wordt substantieel verbeterd door de data te harmoniseren met de data uit de Nederlandse nationale rekeningen.

Stikstofverlies berekend uit het verschil in verhouding tussen stikstof en fosfaat bij excretie en bij mestafvoer.

Regionalisering van de Monitor Brede Welvaart. Van landelijke monitor Brede Welvaart naar een regionale schaal. Regiodeals.

De oppervlakten in onderhoud worden opgevraagd bij de overheden maar zijn niet opgenomen in de statlinepublicatie. Hoeveelheden in kg per uitgezonderd gebruik zijn opgevraagd bij de overheden maar alleen beschikbaar over 2018 en niet zo opgenomen in de statlinetabel. Selectie.

Berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel

Stikstof- en fosfaatexcretie in 2018 per diercategorie op basis van een vijfjaarsgemiddelde samenstelling van ruwvoer.

Deze kwartaalrapportage bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 april 2019.

Cijfers, begrippen en bronnen gebruikt bij de CBS-meting van brede welvaart en de SDG’s in Nederland.

Het ecosysteem conditie rapport beschrijft de toestand of kwaliteit van ecosysteemtypen in Nederland en drukfactoren die deze kwaliteit kunnen beïnvloeden volgens het raamwerk van de VN SEEA EEA.

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Tabel met cijfers over de export van verschillende typen (recyclebaar) afval in de periode 2010-2018, uitgesplitst naar bestemmingsland.

Data over de duurzaamheid volgens ISO 37120 richtlijn

Deze kwartaalrapportages zijn het vervolg op de prognoses die in 2017 zijn opgesteld voor de monitoring van het fosfaatreductieplan.

Recente ontwikkelingen emissie-intensiteit van de Nederlandse industrie.

Een prognose van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Deze tabel bevat informatie over de invoer van pesticiden door Bonaire in 2014-2017.

Deze tabellen beschrijven de totale inkomsten (baten) en investeringen van terreinbeherende en niet-terreinbeherdende provinciale natuurbeschermingsorganisaties.

Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2016 Aardwarmte, biomassa, biogas, terajoule, hernieuwbare energie, duurzaam

Ontwikkeling van het aantal woningen en inwoners binnen veiligheids-, risico- en beleidscontouren in de periode 2000 tot 2017 t.b.v. de 3e herhalingsmeting Monitor Infrastructuur en Ruimte.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest per 1 juli 2018

Ruim de helft van de volwassenen in Nederland gaf in 2017 aan dat lucht, bodem en water sterk verontreinigd zijn.

Tabel met de plussen en minnen in bodemgebruik per provincie.

Classificatiesystemen voor milieubescherming en het management van natuurlijke hulpbronnen.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest per 1 april 2018.

Projecten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties voor terugwinning en hergebruik in 2016.

Biologische gewasbescherming in de glasgroenteteelt in 2016. Met tevens cijfers hierover voor de tomaten-, komkommer- en paprikateelt.

Dit rapport bespreekt de mogelijkheden om de effecten van circulariteit te meten.

Dit is een rapport om de stand van zaken rond Milieurekeningen (SEEA) in Botswana te beoordelen.

Kernindicatoren uit de milieurekeningen, het statistische raamwerk dat de samenhang tussen milieu en economie beschrijft.

De voortgang van het maatregelpakket fosfaatreductie.

Milieuvoetafdrukken voor 2010 en 2014 berekent met de Exiobase “Multi-Regional Input-Output Table”.

Sectorpartijen en het ministerie van EZ hebben een maatregelpakket opgesteld dat tot doel heeft de fosfaatproductie.

Energiebesparingspotentie onder koopwoningen

Monitor fosfaatreductiepakket, 1 april 2017

Plussen en minnen in bodemgebruik van de categorie “Overig agrarisch terrein”

Deze tabel bevat 12 groene groei indicatoren voor de toerismesector voor de periode 2010-2015.

CBS heeft op verzoek van het ministerie van EZ een “Monitor Duurzame Agro-grondstoffen” opgesteld.

Beschrijving van waterstromen in Nederland van milieu naar economie, binnen de economie en terug naar het milieu.

Van alle combinaties van postcode en huisnummer uit de BAG

Ontwikkeling van woningen en inwoners 2000-2015 binnen ruimtelijke begrenzingen.

In deze tabel vindt u de wijzigingen in het bodemgebruik voor Nederland.

Studie naar de aanwezigheid van kritische materialen in het afvalwater en slib.

Tabel met de plussen en minnen in bodemgebruik per provincie. De cijfers geven ook aan welke vorm van bodengebruik heeft ingeleverd en waar dit naar toe is gegaan in de jaren 2010-2012.

Gebruik van de werkzame stoffen imidacloprid, methiocarb, aclonifen en thiacloprid in gewasbeschermingsmiddelen die zijn gebruikt op landbouwbedrijven.De gegevens zijn ontleend aan het onderzoek naar gewasbescherming dat CBS over 2012 gedaan heeft.

Haalbaarheidsstudie naar de concepten en data ten behoeve van een geïntegreerd systeem om de ‘circulaire economie’, 'bio-based economy', eco-belasting en natuurlijke hulpbronnen te meten.

Vogels en zoogdieren met een veranderde status ten opzichte van de laatste Rode Lijst (stand van 2013).

Ontwikkeling populatie weidevogels in de periode 1990-2014.

Maatwerktabellen met cijfers van de milieurekeningen (waterrekeningen / waterstatistieken) over het leidingwatergebruik 1970 – 2011 en het grondwater- en oppervlaktewatergebruik 1976 – 2011. Daarnaast wordt het gebruik van leidingwater en het gebruik / onttrekking van grond- en oppervlaktewater verdeeld naar economische sector (1976 – 2011). De tabellen zijn het resultaat van twee tijdreeksprojecten waarbij de bestaande korte tijdreeksen t/m 2003 verder zijn teruggelegd door het CBS.

In deze tabel staan de nettowijzigingen in het bodemgebruik tussen 2008 en 2010 voor Nederland en alle provincies. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 2008 apart gepubliceerd. De correcties komen voort uit verbeterde interpretaties van het basismateriaal.

In deze tabel vindt u de nettowijzigingen in het bodemgebruik per provincie tussen 2006 en 2008. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 2006 apart gepubliceerd. De correcties komen voort uit verbeterde interpretaties van het basismateriaal..

Het berekende gewicht van de afgedankte elektronische en elektrische apparatuur in de jaren 2007 en 2008. Er zijn cijfers over grote en kleine huishoudelijke apparaten, IT- en telecomminicatieapparatuur en consumentenapparatuur.

In deze tabel vindt u de netto wijzigingen in het bodemgebruik per provincie tussen 2003 en 2006. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 2003 apart gepubliceerd. De correcties komen voort uit verbeterde interpretaties van het basismateriaal.

In deze tabel vindt u de netto wijzigingen in het bodemgebruik per provincie tussen 2000 en 2003. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 2000 apart gepubliceerd. De correcties komen voort uit verbeterde interpretaties van het basismateriaal.

De mineralenbalansen in de landbouw worden elk jaar berekend op basis van een stroomschema voor respectievelijk stikstof, fosfor en kalium.

Het CBS bepaalt jaarlijks het mineralenoverschot op basis van de aan- en afvoer van meststoffen.

Eerste waarneming en herkomst van in Nederland voorkomende exotische dier- en plantensoorten.

Enkele van de belangrijkste uitkomsten van het het reguliere onderzoek ‘Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw’.

In deze tabellen is per bedrijfstype informatie gegeven over de verfijnde en de forfaitaire MINAS-aangiften in de periode 1998-2002.

In deze tabel vindt u de netto wijzigingen in het bodemgebruik per provincie tussen 1996 en 2000. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 1996 apart gepubliceerd. De correcties komen voort uit verbeterde interpretaties van het basismateriaal.