Natuur en milieu

Aanvullend statistisch onderzoek

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - 2e kwartaal 2020

In opdracht van het ministerie van LNV stelt het CBS een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel

Analyse bruinvisgegevens en evaluatie monitoring Noordzee

Analyse van verschillende bruinvisgegevens voor de periode 1991/1992-2017/2018 ter evaluatie van de monitoring op de Noordzee.

Trends biodiversiteit bodemdieren Voordelta, 2004-2018
Aantal landbouwhuisdieren, 2018-2019

Aantal landbouwhuisdieren in 2018 en 2019 in de berekening van de stikstof- en fosfaatuitscheiding.

Fosfaatklasse per grondsoort, 2016-2019

In de tabel staan de areaalcijfers van de verschillende grondsoorten per fosfaatklasse in de jaren 2016 tot en met 2019.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Deze kwartaalrapportage bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 april 2020.

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof; 2011-2018

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof per toepassingsgroepen en enkele stofnamen in 1000 kilogram over de periode 2011-2018.

Gereviseerde Materiaalmonitor, 2010 en 2012

In de gereviseerde Materiaalmonitoren 2010 en 2012 worden de fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de Nederlandse economie weergegeven.

Circulaire economie in Zuid-Holland

Factsheet circulaire economie (kringloopeconomie) in Zuid-Holland

Vooronderzoek Inzet Secundaire Materialen

Verkenning naar het gebruik van secundaire (gerecyclede) materialen in het productieproces.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Na afloop van elk kwartaal van 2019 een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Voetafdrukberekeningen met Exiobase

De kwaliteit van Exiobase wat Nederland betreft wordt substantieel verbeterd door de data te harmoniseren met de data uit de Nederlandse nationale rekeningen.

Stikstofverlies uit opgeslagen mest

Stikstofverlies berekend uit het verschil in verhouding tussen stikstof en fosfaat bij excretie en bij mestafvoer.

Conceptueel kader regionale Monitor Brede Welvaart

Regionalisering van de Monitor Brede Welvaart. Van landelijke monitor Brede Welvaart naar een regionale schaal. Regiodeals.

Gebruik bestrijdingsmiddelen door gemeenten 2018

De oppervlakten in onderhoud worden opgevraagd bij de overheden maar zijn niet opgenomen in de statlinepublicatie. Hoeveelheden in kg per uitgezonderd gebruik zijn opgevraagd bij de overheden maar alleen beschikbaar over 2018 en niet zo opgenomen in de statlinetabel. Selectie.

Stikstof- en fosfaatexcretie 2018, vijfjaarsgemiddelde

Stikstof- en fosfaatexcretie in 2018 per diercategorie op basis van een vijfjaarsgemiddelde samenstelling van ruwvoer.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Deze kwartaalrapportage bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 april 2019.

Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals

Cijfers, begrippen en bronnen gebruikt bij de CBS-meting van brede welvaart en de SDG’s in Nederland.

Het SEEA EEA ecosysteem conditie rapport voor Nederland

Het ecosysteem conditie rapport beschrijft de toestand of kwaliteit van ecosysteemtypen in Nederland en drukfactoren die deze kwaliteit kunnen beïnvloeden volgens het raamwerk van de VN SEEA EEA.

De Staat van Limburg 2019

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Export van afval

Tabel met cijfers over de export van verschillende typen (recyclebaar) afval in de periode 2010-2018, uitgesplitst naar bestemmingsland.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Deze kwartaalrapportages zijn het vervolg op de prognoses die in 2017 zijn opgesteld voor de monitoring van het fosfaatreductieplan.

Invoer van pesticiden door Bonaire, 2014-2017

Deze tabel bevat informatie over de invoer van pesticiden door Bonaire in 2014-2017.

Baten en investeringen provinciale natuurbeschermers

Deze tabellen beschrijven de totale inkomsten (baten) en investeringen van terreinbeherende en niet-terreinbeherdende provinciale natuurbeschermingsorganisaties.

Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2016

Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2016 Aardwarmte, biomassa, biogas, terajoule, hernieuwbare energie, duurzaam

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018

Ontwikkeling van het aantal woningen en inwoners binnen veiligheids-, risico- en beleidscontouren in de periode 2000 tot 2017 t.b.v. de 3e herhalingsmeting Monitor Infrastructuur en Ruimte.

Oordeel van volwassenen over natuur en milieu

Ruim de helft van de volwassenen in Nederland gaf in 2017 aan dat lucht, bodem en water sterk verontreinigd zijn.

Bodemgebruiksrekening 2012-2015

Tabel met de plussen en minnen in bodemgebruik per provincie.

Classificatiesystemen voor milieuactiviteiten

Classificatiesystemen voor milieubescherming en het management van natuurlijke hulpbronnen.

Biologische gewasbescherming, 2000-2016*

Biologische gewasbescherming in de glasgroenteteelt in 2016. Met tevens cijfers hierover voor de tomaten-, komkommer- en paprikateelt.

Het meten en toewijzing van milieudruk

Dit rapport bespreekt de mogelijkheden om de effecten van circulariteit te meten.

Beoordeling van de Milieurekeningen van Botswana

Dit is een rapport om de stand van zaken rond Milieurekeningen (SEEA) in Botswana te beoordelen.

Kernindicatoren milieurekeningen

Kernindicatoren uit de milieurekeningen, het statistische raamwerk dat de samenhang tussen milieu en economie beschrijft.

Voetafdrukberekeningen met SNAC-Exiobase

Milieuvoetafdrukken voor 2010 en 2014 berekent met de Exiobase “Multi-Regional Input-Output Table”.

Monitor fosfaatreductiepakket

Sectorpartijen en het ministerie van EZ hebben een maatregelpakket opgesteld dat tot doel heeft de fosfaatproductie.

Overig agrarisch terrein voor Nederland 1996-2012

Plussen en minnen in bodemgebruik van de categorie “Overig agrarisch terrein”

Groene groei indicatoren voor toerismesector, 2010-2015

Deze tabel bevat 12 groene groei indicatoren voor de toerismesector voor de periode 2010-2015.

Monitor duurzame agro-grondstoffen 2013

CBS heeft op verzoek van het ministerie van EZ een “Monitor Duurzame Agro-grondstoffen” opgesteld.

Waterstromen in de Nederlandse economie

Beschrijving van waterstromen in Nederland van milieu naar economie, binnen de economie en terug naar het milieu.

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016

Ontwikkeling van woningen en inwoners 2000-2015 binnen ruimtelijke begrenzingen.

Mutatiereeks Bodemgebruik 1996-2015

In deze tabel vindt u de wijzigingen in het bodemgebruik voor Nederland.

Kritische materialen in afvalwater en slib

Studie naar de aanwezigheid van kritische materialen in het afvalwater en slib.

Bodemgebruiksrekening 2010-2012

Tabel met de plussen en minnen in bodemgebruik per provincie. De cijfers geven ook aan welke vorm van bodengebruik heeft ingeleverd en waar dit naar toe is gegaan in de jaren 2010-2012.

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2012

Gebruik van de werkzame stoffen imidacloprid, methiocarb, aclonifen en thiacloprid in gewasbeschermingsmiddelen die zijn gebruikt op landbouwbedrijven.De gegevens zijn ontleend aan het onderzoek naar gewasbescherming dat CBS over 2012 gedaan heeft.

Uitbreiding van de Monitor materiaalstromen (alleen Engelstalig)

Haalbaarheidsstudie naar de concepten en data ten behoeve van een geïntegreerd systeem om de ‘circulaire economie’, 'bio-based economy', eco-belasting en natuurlijke hulpbronnen te meten.

Weidevogels, 1990-2014

Ontwikkeling populatie weidevogels in de periode 1990-2014.

Maatwerktabellen watergebruik / wateronttrekking door bedrijven en huishoudens 1976-2011

Maatwerktabellen met cijfers van de milieurekeningen (waterrekeningen / waterstatistieken) over het leidingwatergebruik 1970 – 2011 en het grondwater- en oppervlaktewatergebruik 1976 – 2011. Daarnaast wordt het gebruik van leidingwater en het gebruik / onttrekking van grond- en oppervlaktewater verdeeld naar economische sector (1976 – 2011). De tabellen zijn het resultaat van twee tijdreeksprojecten waarbij de bestaande korte tijdreeksen t/m 2003 verder zijn teruggelegd door het CBS.

Bodemgebruiksrekening, 2008-2010

In deze tabel staan de nettowijzigingen in het bodemgebruik tussen 2008 en 2010 voor Nederland en alle provincies. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 2008 apart gepubliceerd. De correcties komen voort uit verbeterde interpretaties van het basismateriaal.

Bodemgebruiksrekening 2006-2008

In deze tabel vindt u de nettowijzigingen in het bodemgebruik per provincie tussen 2006 en 2008. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 2006 apart gepubliceerd. De correcties komen voort uit verbeterde interpretaties van het basismateriaal..

Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur, 2007-2008

Het berekende gewicht van de afgedankte elektronische en elektrische apparatuur in de jaren 2007 en 2008. Er zijn cijfers over grote en kleine huishoudelijke apparaten, IT- en telecomminicatieapparatuur en consumentenapparatuur.

Bodemgebruiksrekening 2003-2006

In deze tabel vindt u de netto wijzigingen in het bodemgebruik per provincie tussen 2003 en 2006. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 2003 apart gepubliceerd. De correcties komen voort uit verbeterde interpretaties van het basismateriaal.

Bodemgebruiksrekening 2000-2003

In deze tabel vindt u de netto wijzigingen in het bodemgebruik per provincie tussen 2000 en 2003. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 2000 apart gepubliceerd. De correcties komen voort uit verbeterde interpretaties van het basismateriaal.

Stroomschema's stikstof, fosfor en kalium 1999-2002

De mineralenbalansen in de landbouw worden elk jaar berekend op basis van een stroomschema voor respectievelijk stikstof, fosfor en kalium.

Mineralenbalans Nederlandse landbouw 1970-2005*

Het CBS bepaalt jaarlijks het mineralenoverschot op basis van de aan- en afvoer van meststoffen.

Exoten in Nederland

Eerste waarneming en herkomst van in Nederland voorkomende exotische dier- en plantensoorten.

Eerste uitkomsten gebruik bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 2004

Enkele van de belangrijkste uitkomsten van het het reguliere onderzoek ‘Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw’.

MINAS-aangiften 1998-2002

In deze tabellen is per bedrijfstype informatie gegeven over de verfijnde en de forfaitaire MINAS-aangiften in de periode 1998-2002.

Bodemgebruiksrekening, 1996-2000

In deze tabel vindt u de netto wijzigingen in het bodemgebruik per provincie tussen 1996 en 2000. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 1996 apart gepubliceerd. De correcties komen voort uit verbeterde interpretaties van het basismateriaal.