Milieurekeningen

Milieu en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Economische groei kan ten koste gaan van het milieu door bijvoorbeeld uitputting van grondstoffen en het verlies aan milieukwaliteit. Grondstoffen als aardolie, ijzererts, maar ook biologische hulpbronnen als vis en hout worden op grote schaal aan het milieu onttrokken. Daarnaast brengen productie en consumptie van goederen en diensten verschillende typen milieudruk met zich mee, zoals emissies naar water en lucht. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken de milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op de themapagina Natuur en milieu van de CBS-website en van de definities uit het Kyotoprotocol. Een uitgebreidere toelichting is te vinden bij onderzoeksmethoden.

 

Kernindicatoren
  eenheid 2014 2015 %-verandering
t.o.v. het jaar ervoor
Energiegebruik-intensiteit MJ / euro 5,3    
Broeikasgas intensiteit CO2 eq / 1000 euro 349,7 356,9 2,1
Gas voorraden miljard Sm3 932 940 0,9
Werkgelegenheid milieusector  1000 vte  130,5    
Aandeel milieubelastingen in totale belastingen % 16,2 15,7

Kernindicatoren: CO2-emissies Nederlandse economie
  eenheid
2016-IV 2017-
I
 2017- II 2017-III
Verandering CO2-emissies Nederlandse economie % verandering tov jaar eerder

7,3

1,9 -0,9  0,2

Nieuws

Cijfers

Verdieping

Boeken