Keuzes rond de zorgverzekering

1. Inleiding

In overleg met het Nivel (kennisinstituut gezondheidszorg), het ministerie van VWS, het RIVM en de Erasmus Universiteit is in 2020 een vragenblok over zorgzekeringsgedrag toegevoegd aan de CBS Gezondheidsenquête. De vragen waren gebaseerd op de vragen die het Nivel heeft opgenomen in het Consumentenpanel Gezondheidszorg (https://www.nivel.nl/nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/consumentenpanel-gezondheidszorg). Het doel van het vragenblok over zorgverzekeringsgedrag was om beter inzicht te krijgen in de keuzes die mensen maken en hun overwegingen daarbij, inclusief verschillen daarin tussen groepen mensen. Op die manier kan meer inzicht verkregen worden in het functioneren van de zorgverzekeringsmarkt. Ook biedt de plaatsing van een vragenblok in een bestaand onderzoek de mogelijkheid verbanden te leggen met andere gegevens uit dat onderzoek.

In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van het vragenblok over het zorgverzekeringsgedrag beschreven. Onderzoeksvragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Welke zorgverzekering hadden mensen in 2020 en wat vonden ze daarbij belangrijk?
  • Wie veranderde eind 2019 van zorgverzekering, wat veranderden zij dan, en waarom?
  • Hebben verzekerden die niets veranderden wel wijzigingen overwogen, en wat was de reden om uiteindelijk niets aan te passen?

Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen is er speciale aandacht voor de verschillen tussen mensen die wel of niet aangaven één of meerdere langdurige aandoeningen te hebben.

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de coronapandemie. Die crisis had grote impact op vele delen van de samenleving en raakte ook het onderzoeksproces van de Gezondheidsenquête. De volgende paragraaf beschrijft de dataset en het proces van dataverzameling en -verwerking waarbij ook wordt aangegeven hoe is omgegaan met de veranderingen als gevolg van corona(maatregelen).

1)Verzekeraars kunnen wel een korting geven bij een vrijwillig eigen risico, collectiviteit en jaarlijkse vooruitbetaling van de zorgpremie.

2)In principe zijn basis- en aanvullende verzekering aparte producten. Maar via de aanvullende verzekering kunnen verzekeraars dus het keuzegedrag van verzekerden ten aanzien van de basisverzekering beïnvloeden.