Auteur: Math Akkermans, Elianne Derksen, Mathilde Kennis, Rianne Kloosterman, Elke Moons
Veiligheidsmonitor 2023

1. Inleiding en samenvatting

Hoe ervaren Nederlanders de leefbaarheid van hun woonomgeving? Voelen zij zich er veilig? Hoe vaak zijn ze slachtoffer van criminaliteit? Wat vinden ze van het functioneren van de politie? Welke maatregelen nemen ze om criminaliteit te voorkomen? Hoe vaak ervaren Nederlanders respectloos gedrag en discriminatie? En welke ontwikkelingen op deze terreinen hebben zich in de afgelopen jaren voorgedaan en welke verschillen bestaan er tussen bevolkingsgroepen en tussen regio’s in ons land? Al deze vragen, en nog meer, worden in de Veiligheidsmonitor 2023 beantwoord.

De cijfers zijn gebaseerd op een grootschalige enquête onder de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. In 2023 hebben ruim 180 duizend personen de vragenlijst ingevuld. Dit grote aantal respondenten – de Veiligheidsmonitor is qua steekproefomvang een van de grootste slachtofferenquêtes ter wereld – maakt het mogelijk om tot op een gedetailleerd niveau betrouwbare uitspraken te doen over de veiligheid in Nederland.

De Veiligheidsmonitor wordt sinds 2005 jaarlijks en vanaf 2017 tweejaarlijks gehouden. In 2021 achtten de opdrachtgevers van de Veiligheidsmonitor (het ministerie van Justitie en Veiligheid en het CBS) en de partners (gemeenten, politie, WODC) het noodzakelijk om de inhoud en opzet van de Veiligheidsmonitor tegen het licht te houden. Het onderzoeksterrein is immers continu in beweging: nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan en ontwikkelen zich steeds sneller (denk aan online criminaliteit) en in het verlengde daarvan verandert ook de behoefte aan informatie vanuit bestuur en beleid.

Concreet betekent dit dat de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in 2021 grondig is herzien. Door deze aanpassingen in de vraagstellingen en door een andere manier van dataverzameling (het onderzoek werd voor het eerst uitsluitend als internetenquête uitgevoerd) zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2021 niet meer 1-op-1 vergelijkbaar met die van 2019 en eerdere edities. Voor een beperkt aantal kernindicatoren zoals slachtofferschap van traditionele criminaliteit en onveiligheidsgevoelens is dat wél het geval en kunnen dus langeretermijntrends worden weergegeven. 1)

De vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2023 is weinig veranderd ten opzichte van die van 2021. Er is alleen een nieuw thema (ervaringen met controle door de politie) toegevoegd, het vragenblok over discriminatie is uitgebreid, en bij de achtergrondkenmerken zijn vragen over geslachtsregistratie, genderidentiteit en intersekse toegevoegd. Dat betekent dat de cijfers van 2023 goed vergelijkbaar zijn met die van twee jaar eerder.

Wel is het zo dat de cijfers in de Veiligheidsmonitor 2021, zoals die over overlast- en veiligheidsbeleving en slachtofferschap van criminaliteit, betrekking hebben op de coronaperiode, toen veel mensen aan huis gebonden waren en andere beperkende maatregelen golden, terwijl de cijfers in de Veiligheidsmonitor 2023 vrijwel geheel betrekking hebben op de periode na corona. In de Onderzoeksverantwoording wordt ingegaan op wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn voor de vergelijkbaarheid van de onderzoeksuitkomsten van 2023 met die van 2021.

De Veiligheidsmonitor bevat niet alleen cijfers over Nederland als geheel maar ook over de regio’s van ons land. Er worden uitkomsten gepresenteerd voor de 10 regionale eenheden, 43 districten en 166 basisteams van de politie en voor de 55 grootste gemeenten van ons land met meer dan 70 duizend inwoners.

De Veiligheidsmonitor is een samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De publicatie Veiligheidsmonitor 2023 is als webpublicatie en in pdf-vorm beschikbaar op de website van het CBS. Achterliggende cijfers zijn te vinden op StatLine, de elektronische databank van het CBS.

1.1 Samenvatting

Deze samenvatting laat de onderzoeksresultaten van de Veiligheidsmonitor 2023 voor de diverse thema’s op hoofdlijnen zien. Eerst wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke uitkomsten. Daarna volgt een samenvatting van de regionale uitkomsten. Deze uitkomsten van de afzonderlijke regio’s worden afgezet tegen het landelijke gemiddelde als referentiepunt. Het geheel correspondeert in grote lijnen met het kleurenoverzicht verderop waarin de scores op de belangrijkste indicatoren op het niveau van regionale politie-eenheden en -districten visueel zijn weergegeven. Een toelichting op het gebruik van dit overzicht wordt gegeven in de tekstbox die vooraf gaat aan het kleurenoverzicht.

Landelijke uitkomsten

Leefbaarheid en overlast in buurt

 • Het rapportcijfer voor de leefbaarheid in de buurt bedraagt, net zoals in 2021, een 7,6.
 • Op de langere termijn, vanaf 2005, is de ervaren sociale cohesie in de buurt weinig veranderd. Op een schaal van 0 tot 10 scoort de sociale cohesie in de buurt in 2023 een 6,4. De sociale cohesie neemt toe van een 5,8 in zeer sterk stedelijke buurten tot een 7,1 in niet-stedelijke buurten.
 • Minder dan de helft van de Nederlanders (44 procent) is (zeer) tevreden over het functioneren van de eigen gemeente als het gaat om de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Dit is hetzelfde als in 2021.
 • 3 op de 10 zeggen dat gemeentelijke handhavers (vaak of soms) zichtbaar zijn in de buurt. Bijna 6 van de 10 geven dit aan voor andere plekken in de gemeente. Ongeveer een kwart is (zeer) tevreden over het functioneren van de handhavers in de eigen gemeente. De meesten zijn tevreden noch ontevreden. Zowel de zichtbaarheid als de tevredenheid daarover is in meer verstedelijkte buurten groter dan in minder verstedelijkte buurten.
 • 1 op de 10 Nederlanders geeft aan veel milieuoverlast te ervaren. Ook 1 op de 10 ervaart veel sociale overlast. 2 op de 10 ervaren veel fysieke verloedering, en 3 op de 10 veel verkeersoverlast in hun buurt.
 • Bijna 9 op de 10 Nederlanders geven aan overlast in de buurt te ervaren, bijna de helft (45 procent) zegt veel overlast in de buurt te ervaren. Dit is vergelijkbaar met 2021.

Veiligheidsbeleving

 • Ruim een op de drie Nederlanders (35 procent) voelt zich weleens onveilig in het algemeen. Dat is meer dan in 2021 (33 procent). 2 procent voelt zich vaak onveilig. Dit is vergelijkbaar met twee jaar eerder.
 • De algemene onveiligheidsgevoelens zijn ten opzichte van 2005, het eerste vergelijkbare meetjaar, met 30 procent gedaald.
 • 15 procent van de Nederlanders voelt zich weleens onveilig in de eigen buurt. Dat is meer dan in 2021 (14 procent). 2 procent voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt, iets meer dan twee jaar eerder.
 • In 2023 zijn de onveiligheidsgevoelens in de buurt 5 procent lager dan in 2008, het eerste jaar dat deze op een vergelijkbare manier gemeten zijn.
 • Vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen. Jongeren voelen zich vaker onveilig dan ouderen. Homoseksuele en biseksuele mannen voelen zich vaker onveilig dan heteroseksuele mannen, en biseksuele vrouwen voelen zich vaker onveilig dan heteroseksuele vrouwen. Homoseksuele vrouwen en heteroseksuele vrouwen verschillen niet van elkaar.
 • 8 procent van de mensen doet ’s avonds vaak niet open omdat zij dat niet veilig vinden. 4 procent voelt zich ’s avonds vaak onveilig op straat in de eigen buurt en 3 procent rijdt of loopt vaak om vanwege onveilige plekken in de buurt. 2 procent is vaak bang om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit in de buurt, en voelt zich ’s avonds alleen thuis vaak onveilig.
 • 9 procent van de mensen heeft het idee dat er veel criminaliteit in de eigen buurt voorkomt. Het grootste deel (63 procent) denkt dat er weinig criminaliteit plaatsvindt, en 21 procent denkt dat er géén criminaliteit voorkomt.
 • Het percentage dat denkt dat de criminaliteit in de buurt in de afgelopen 12 maanden is toegenomen is groter dan het percentage dat denkt dat deze is afgenomen (12 tegen 4 procent). De meesten (59 procent) denken dat de criminaliteit gelijk gebleven is.
 • Nederlanders waarderen de veiligheid in hun buurt met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Stedelingen zijn minder tevreden over de veiligheid in hun buurt dan dorpelingen.
 • 16 procent van de mensen denkt dat de kans heel groot of groot is om slachtoffer te worden van oplichting via internet. 7 procent schat de kans op inbraak in de eigen woning (heel) groot in, 3 procent de kans op zakkenrollerij en mishandeling, en 2 procent denkt dat het risico op beroving (heel) groot is.

Traditionele criminaliteit

 • In 2023 is 6 procent van de Nederlanders slachtoffer geweest van geweld, 11 procent van vermogensdelicten en 7 procent van vernielingen.
 • In totaal is 20 procent slachtoffer geweest van één of meer van deze vormen van traditionele criminaliteit. Dat is meer dan in 2021 (17 procent). De toename in het slachtofferschap is relatief het sterkst bij de geweldsdelicten.
 • Op de langere termijn, vanaf 2005, is het slachtofferschap van traditionele criminaliteit met 53 procent afgenomen.
 • Mannen zijn iets vaker slachtoffer van traditionele criminaliteit dan vrouwen. Jongeren zijn vaker slachtoffer dan ouderen.
 • Ruim een kwart van de slachtoffers van traditionele criminaliteit geeft aan emotionele of psychische problemen, lichamelijke verwondingen of letsel en/of financiële problemen te (hebben) ervaren als gevolg van hun slachtofferschap. 
 • In 2023 deed 37 procent van de slachtoffers van traditionele criminaliteit melding bij de politie van wat hen overkomen was. Bijna 1 op de 3 slachtoffers (32 procent) deed aangifte. Dit is vergelijkbaar met 2021.
 • Het belangrijkste motief voor slachtoffers om het delict niet bij de politie te melden of aan te geven is dat ‘het niets helpt’. Bij 4 op de 10 delicten werd dit genoemd als (een van) de reden(en).

Online criminaliteit

 • In 2023 is 9 procent van de Nederlanders slachtoffer geweest van online oplichting en fraude, 6 procent van hacken, 3 procent van online bedreiging en intimidatie, en 1 procent van overige online delicten.
 • In totaal is 16 procent in 2023 slachtoffer geweest van één of meer van deze vormen van online criminaliteit, dat is minder dan in 2021 (17 procent). Slachtofferschap van hacken is sinds 2021 afgenomen, de slachtofferschap van andere online delicten is nauwelijks veranderd.
 • Jongeren zijn ongeveer 1,5 keer zo vaak slachtoffer van online criminaliteit. Het verschil is het grootst bij online bedreiging en intimidatie en bij hacken.
 • Een vijfde van de slachtoffers van online criminaliteit geeft aan dat het online delict heeft geleid tot emotionele of psychische problemen en/of financiële problemen (21 procent). Emotionele of psychische problemen worden het vaakst genoemd: 17 procent had hier last van.
 • Van alle slachtoffers van online criminaliteit heeft bijna de helft (46 procent) bij een instantie gemeld wat hen overkomen is, 17 procent heeft aangifte gedaan bij de politie.

Burgers en politie

 • Een kwart van de Nederlanders heeft in de afgelopen twaalf maanden een of meerdere keren contact gehad met de politie. Dit is vergelijkbaar met 2021.
 • Hiervan hadden bijna 6 op de 10 het laatste contact met de politie in de eigen buurt. Ongeveer 2 op de 10 hadden het laatste contact respectievelijk elders in de eigen gemeente en buiten de eigen gemeente.
 • De tevredenheid over het laatste contact met de politie verschilt weinig naar de plaats waar dit plaatsvond: ongeveer twee op de drie zijn (zeer) tevreden over dit contact, zowel in de eigen buurt, elders in de eigen gemeente als daarbuiten.
 • Op de lange termijn, vanaf 2005, is de tevredenheid over het contact met de politie in de eigen gemeente met 20 procent toegenomen.
 • 8 procent van de Nederlanders geeft aan dat zij in de afgelopen 12 maanden gecontroleerd zijn door de politie. De meerderheid van hen (80 procent) zegt dat de politie hen bij de laatste controle rustig, respectvol en correct heeft behandeld.
 • Ongeveer 1 op de 10 personen die in de afgelopen 12 maanden zijn gecontroleerd door de politie denkt dat hun afkomst, huidskleur of uiterlijk (de laatste keer) een reden was voor de controle.
 • Ruim een op de drie (36 procent) is (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in de buurt. 8 procent is (zeer) ontevreden en 29 procent is niet tevreden en niet ontevreden. 28 procent geeft aan dit niet te kunnen beoordelen.
 • Bijna de helft (47 procent) is (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen. 10 procent is (zeer) ontevreden en 29 procent is niet tevreden en niet ontevreden. De rest (13 procent) zegt dit niet te kunnen beoordelen.
 • Sinds 2005 is de tevredenheid over het functioneren van de politie in de buurt met 6 procent gestegen. De laatste jaren is een afname zichtbaar.
 • 9 procent zegt de politie vaak in de eigen buurt te zien, 35 procent soms, 42 procent zelden en 14 procent nooit. Een meerderheid (van afgerond 57 procent) geeft dus aan de politie zelden of nooit in de eigen buurt te zien. Dit percentage is iets hoger dan in 2021.
 • Bijna 1 op de 3 is (zeer) tevreden over de zichtbaarheid van de politie in de eigen buurt; 1 op de 5 is (zeer) ontevreden hierover. De rest is tevreden noch ontevreden (35 procent) of heeft geen oordeel over de zichtbaarheid van de politie in de buurt (11 procent). De tevredenheid over de zichtbaarheid van de politie in de buurt is in 2023 iets lager dan twee jaar eerder.
 • De zichtbaarheid van de politie in de buurt en de tevredenheid hierover is in meer verstedelijkte buurten groter dan minder verstedelijkte buurten.

Preventie

 • Driekwart van de Nederlanders geeft aan vaak of altijd waardevolle spullen mee uit de auto te nemen om diefstal te voorkomen.
 • Bijna de helft zegt (vaak of altijd) ’s avonds het licht te laten branden wanneer er niemand thuis is.
 • 61 procent heeft extra veiligheidssloten of -grendels op ramen en deuren, 23 procent heeft thuis camerabewaking en 13 procent een alarminstallatie.
 • In vergelijking met 2021 is het beeld rondom preventief gedrag door Nederlanders gelijk gebleven. Wel is het gebruik van camerabewaking in en rond de woning toegenomen.
 • Ruim een op de vijf geeft aan dat hij/zij zelf of iemand anders van het huishouden deelneemt aan Whatsapp-buurtpreventie.
 • De meest gebruikte maatregelen die Nederlanders nemen om hun digitale gegevens te beschermen zijn sterke wachtwoorden kiezen die moeilijk te raden zijn (73 procent), updates/back-ups (52 procent), en het gebruik van een virusscanner (50 procent).

Respectloos gedrag en discriminatie

 • 15 procent zegt vaak of soms respectloos behandeld te worden door onbekenden op straat. Een op de tien zegt vaak of soms respectloos behandeld te worden door personeel van winkels of bedrijven, of door onbekenden in het openbaar vervoer. Het minst wordt respectloze behandeling ervaren door personeel van overheidsinstanties en door bekenden zoals partner, familie of vrienden (beide 7 procent).
 • Ruim een op de tien (11 procent) zegt zich gediscrimineerd te hebben gevoeld. Dat is evenveel als in 2021.
 • 39 procent van de Nederlanders die in 2023 een of meerdere ervaringen met discriminatie hebben gehad zeggen dat dit was op grond van ras of huidskleur. Bij 33 procent van de mensen met discriminatie-ervaring ging het om nationaliteit, bij 28 procent om geslacht, bij 17 procent om leeftijd en bij 16 procent om godsdienst/levensovertuiging.
 • 60 procent van de mensen met discriminatie-ervaring geven aan dat dit kwam door ongelijke behandeling, benadeling of het voortrekken van bepaalde groepen. 44 procent zegt dat dit door discriminerende opmerkingen kwam.
 • 37 procent van de mensen die discriminatie ervoeren zegt dat dit op straat gebeurde. 26 procent geeft aan dat dit op het werk plaatsvond en 25 procent zegt dat het in een winkel gebeurde.
 • 39 procent van de mensen met discriminatie-ervaring zegt dat dit door instanties of professionals gebeurde, bijvoorbeeld de landelijke overheid, een politicus, de gemeente of de politie.
 • Ruim de helft (51 procent) van de mensen met discriminatie-ervaring geeft aan hierdoor minder vertrouwen in mensen te hebben. 21 procent voelt/voelde zich minder veilig, 15 procent heeft of had depressieve klachten en 11 procent slaapproblemen.
 • 11 procent van de mensen die zich gediscrimineerd voelden hebben dit gemeld bij een of meer instanties. 2 procent van degenen die zich gediscrimineerd voelden deed aangifte bij de politie.

70-duizend-plus-gemeenten

 • De helft van de inwoners van de 70-duizend-plus-gemeenten ervaart in 2023 veel buurtoverlast, tegen 45 procent landelijk gemiddeld. Vooral in de vier grote steden, de G4, wordt veel overlast ervaren (57 procent).
 • 19 procent van de inwoners van de 70-duizend-plus-gemeenten voelt zich weleens onveilig in de eigen buurt, tegen 15 procent gemiddeld in Nederland. In de G4 voelt een kwart zich weleens onveilig in de eigen buurt.
 • Een kwart van de inwoners van de 70-duizend-plus-gemeenten is in 2023 slachtoffer geweest van één of meer vormen van traditionele criminaliteit (landelijk 20 procent). Het slachtofferschap is het grootst in de G4 (31 procent).
 • De tevredenheid over het functioneren van de politie in de buurt is in de 70-duizend-plus-gemeenten met 36 procent gelijk aan het landelijke gemiddelde. In de G4 is men hierover iets positiever (38 procent).

Regionale eenheden en districten politie - 2023Regionale eenheden en districten politie - 2023 Regionale eenheden en districten politie - 2023 Rapportcijfer leef - baarheid buurt Veel fysieke verloe- dering in buurt Veel sociale overlast in buurt Veel verkeersoverlast in buurt Veel milieuoverlast in buurt Rapportcijfer veiligheid buurt Weleens onveilig in buurt Slachtofferschap geweldsdelicten Slachtofferschapvermogensdelicten Slachtofferschapvernielingen Slachtofferschap traditionele criminaliteit Tevredendheid zichtbaar- heid politie in buurt Tevredenheid functio- neren politie in buurt Aantal preventieve voorzieningen woning Noord-Nederland Fryslân = Gunstiger dan NL gemiddeld Groningen Drenthe Oost-Nederland IJsselland Twente Noord en Oost Gelderland Gelderland Midden Gelderland Zuid Midden-Nederland Gooi en Vechtstreek Flevoland Oost Utrecht Utrecht Stad West Utrecht Noord-Holland Noord Holland Noord Zaanstreek Waterland Kennemerland Amsterdam Amsterdam Noord Amsterdam Oost Amsterdam Zuid Amsterdam West Den Haag Den Haag Centrum Den Haag West Den Haag Zuid Zoetermeer - Leidschendam Westland - Delft Leiden - Bollenstreek Alphen aan den Rijn - Gouda Rotterdam Rijnmond Noord Rotterdam Stad Rijnmond Oost Rotterdam Zuid Rijnmond Zuid-West Zuid-Holland Zuid Zeeland - West-Brabant Zeeland De Markiezaten De Baronie Hart van Brabant Oost-Brabant s Hertogenbosch Eindhoven Helmond Limburg Noord en Midden Limburg Parkstad-Limburg Zuid-West-Limburg = Gelijk aan NL gemiddeld = Ongunstiger dan NL gemiddeld

Regionale eenheden en districten politie - 2023
Regionale eenheden en districten Rapportcijfer leefbaarheid buurt Veel fysieke verloedering in buurt Veel sociale overlast in buurt Veel verkeersoverlast in buurt Veel milieuoverlast in buurt Rapportcijfer veiligheid buurt Wel eens onveilig in buurt Slachtofferschap geweldsdelicten Slachtofferschap vermogensdelicten Slachtofferschap vernielingen Slachtofferschap traditionele criminaliteit Tevredendheid zichtbaarheid politie in buurt Tevredenheid functioneren politie in buurt Aantal preventieve voorzieningen woning
Noord-Nederland Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gelijk Ongunstiger
Fryslân Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gelijk Ongunstiger
Groningen Gelijk Gunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Ongunstiger
Drenthe Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gunstiger Gunstiger Gunstiger Ongunstiger Gelijk Gunstiger
Oost-Nederland Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gunstiger Gunstiger
IJsselland Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gelijk Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Ongunstiger
Twente Gunstiger Gunstiger Gelijk Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gelijk Gunstiger Gunstiger Gelijk Gunstiger Gunstiger
Noord en Oost Gelderland Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gelijk Gunstiger
Gelderland Midden Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gelijk Gunstiger Gunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gunstiger
Gelderland Zuid Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gelijk Gunstiger Gelijk Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger
Midden-Nederland Gunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk
Gooi en Vechtstreek Gunstiger Gelijk Gunstiger Gelijk Gelijk Gunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Ongunstiger Gelijk Gunstiger
Flevoland Ongunstiger Ongunstiger Gelijk Gunstiger Gunstiger Gelijk Ongunstiger Gelijk Gunstiger Gelijk Gelijk Gunstiger Gunstiger Gunstiger
Oost Utrecht Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gunstiger Gelijk Gelijk Gunstiger
Utrecht Stad Gelijk Gelijk Ongunstiger Gelijk Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger Gunstiger Ongunstiger
West Utrecht Gelijk Gelijk Gunstiger Gelijk Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gunstiger Gelijk Gunstiger Ongunstiger Gelijk Gunstiger
Noord-Holland Gelijk Gunstiger Gelijk Ongunstiger Gelijk Gelijk Gunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger
Noord Holland Noord Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gunstiger Gelijk Gunstiger Gelijk Gelijk Gelijk
Zaanstreek Waterland Ongunstiger Gelijk Gelijk Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Ongunstiger Ongunstiger Gelijk
Kennemerland Gelijk Gelijk Ongunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gelijk Ongunstiger
Amsterdam Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gelijk Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger Gunstiger Ongunstiger
Amsterdam Noord - Centrum Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gelijk Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger Gelijk Ongunstiger
Amsterdam Oost Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger Gunstiger Ongunstiger
Amsterdam Zuid Gunstiger Gelijk Ongunstiger Gunstiger Ongunstiger Gunstiger Gelijk Gelijk Ongunstiger Gelijk Ongunstiger Gunstiger Gunstiger Ongunstiger
Amsterdam West Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger Gelijk Ongunstiger
Den Haag Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gelijk Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger Gunstiger Ongunstiger
Den Haag Centrum Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger Gunstiger Ongunstiger
Den Haag West Gunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger Gunstiger Ongunstiger
Den Haag Zuid Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger Gelijk Ongunstiger
Zoetermeer - Leidschendam / Voorburg Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gunstiger Gelijk Gunstiger Gelijk Gunstiger Gelijk
Westland - Delft Gelijk Gunstiger Gelijk Gunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Ongunstiger Gelijk Ongunstiger Gelijk Gelijk Ongunstiger
Leiden - Bollenstreek Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gunstiger Gunstiger Ongunstiger
Alphen aan den Rijn - Gouda Gelijk Gelijk Gunstiger Gelijk Gelijk Gunstiger Gunstiger Gelijk Gunstiger Gelijk Gunstiger Gelijk Gelijk Gelijk
Rotterdam Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gelijk Ongunstiger Ongunstiger
Rijnmond Noord Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gelijk Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gelijk Ongunstiger Ongunstiger
Rotterdam Stad Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger Gelijk Ongunstiger
Rijnmond Oost Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gelijk Gelijk Ongunstiger
Rotterdam Zuid Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gelijk Gelijk Ongunstiger
Rijnmond Zuid-West Ongunstiger Gelijk Gelijk Ongunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gunstiger Gelijk Gunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger
Zuid-Holland Zuid Gelijk Gelijk Gunstiger Ongunstiger Gelijk Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Ongunstiger Gelijk Gunstiger
Zeeland - West-Brabant Gelijk Gelijk Gelijk Ongunstiger Gunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Gunstiger Gelijk Gunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger
Zeeland Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Ongunstiger Gelijk Gunstiger
De Markiezaten Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gelijk Ongunstiger Ongunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger
De Baronie Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Ongunstiger Gelijk Gunstiger
Hart van Brabant Gelijk Gelijk Gelijk Ongunstiger Gelijk Ongunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gunstiger
Oost-Brabant Gunstiger Gelijk Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gunstiger Gunstiger Gelijk Gelijk Gunstiger
?s Hertogenbosch Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gunstiger Ongunstiger Gelijk Gunstiger
Eindhoven Gelijk Gelijk Gelijk Gunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gunstiger
Helmond Gunstiger Gelijk Gunstiger Gelijk Gelijk Gunstiger Gunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Gunstiger
Limburg Gelijk Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gelijk Gunstiger Gelijk Gunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger
Noord en Midden Limburg Gunstiger Gunstiger Gunstiger Gelijk Gelijk Gunstiger Gelijk Gelijk Gunstiger Gelijk Gunstiger Ongunstiger Gelijk Gunstiger
Parkstad-Limburg Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gelijk Gunstiger Gelijk Gelijk Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger
Zuid-West-Limburg Gelijk Ongunstiger Gelijk Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Ongunstiger Gelijk Gelijk Gelijk Gelijk Ongunstiger Ongunstiger Gunstiger

Gunstiger: Gunstiger dan gemiddeld in Nederland
Gelijk: gelijk aan gemiddelde in Nederland
Ongunstiger: Ongunstiger dan gemiddeld in Nederland

1) Zie voor meer informatie de Onderzoeksverantwoording in de bijlage.