Auteur: Math Akkermans, Elianne Derksen, Mathilde Kennis, Rianne Kloosterman, Elke Moons
Veiligheidsmonitor 2023

6. Burgers en politie

Dit hoofdstuk gaat over de relatie tussen burger en politie, meer in het bijzonder over contacten tussen burgers en politie en het oordeel van de burgers over het functioneren van de politie. Mensen hebben om verschillende redenen contact met de politie. Zij kunnen een delict aangeven of melden, verkeerszaken regelen, vragen om hulp, overlast melden of het kan om veiligheidskwesties gaan. Het eerste deel van dit hoofdstuk gaat over dit soort contacten tussen burgers en politie. Ook komt aan de orde hoe burgers controles door de politie ervaren. Vervolgens wordt beschreven wat mensen vinden van het functioneren van de politie, in de eigen woonbuurt en in het algemeen. Ten slotte wordt ingegaan op de zichtbaarheid van de politie in de buurt. Meer cijfers over burgers en politie, uitgesplitst naar regio en persoonskenmerken, zijn beschikbaar op StatLine.

6.1 Contact met politie en tevredenheid over contact

In 2023 geeft een kwart van de Nederlanders aan in de afgelopen 12 maanden eens of meer keren contact te hebben gehad met de politie. Dit is vergelijkbaar met 2021. Het gaat bij deze contacten bijvoorbeeld om een waarschuwing of bekeuring, een melding of aangifte van een delict, of zo maar een praatje met een agent op straat.

Van degenen die in het afgelopen jaar contact hebben gehad met de politie hadden bijna 6 op de 10 het laatste contact met de politie in de eigen buurt. Ongeveer 2 op de 10 hadden het laatste contact elders in de eigen gemeente. Bij een vergelijkbaar deel was dit contact buiten de eigen gemeente. Dit beeld komt nagenoeg overeen met dat van 2021.
De tevredenheid over het laatste contact met de politie verschilt weinig naar de plaats waar dit plaatsvond. Net als in 2021, zijn ongeveer twee op de drie (zeer) tevreden over dit contact, zowel in de eigen buurt, elders in de eigen gemeente als daarbuiten.

6.1.1 Contact met politie en tevredenheid contact
   2023 (%)2021 (%)
Contact met politie in afgelopen 12 maanden25,324,8
waarvan:
Laatste contact In eigen buurt56,859,8
Laatste contact Elders in eigen gemeente 19,518,7
Laatste contact Buiten eigen gemeente19,317,1
(Zeer) tevreden
over laatste contact
In eigen buurt68,867,1
(Zeer) tevreden
over laatste contact
Elders in eigen gemeente 65,765,9
(Zeer) tevreden
over laatste contact
Buiten eigen gemeente68,267,1


De tevredenheid over handhavingscontacten met de politie in de eigen gemeente (dus in de eigen buurt en elders in de eigen gemeente samengenomen) is het laagst: 57 procent is hierover (zeer) tevreden en 22 procent (zeer) ontevreden. Over de contacten in verband met aangifte of melding in de eigen gemeente is 65 procent (zeer) tevreden en 17 procent (zeer) ontevreden. Het hoogst is de tevredenheid over andere contacten met de politie in de eigen gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen om hulp of een praatje met een agent op straat. Over deze contacten is 78 procent (zeer) tevreden en 9 procent (zeer) ontevreden.

6.1.2 Tevredenheid contact politie in gemeente naar reden contact, 2023
 (Zeer) tevreden (%)Niet tevreden/niet ontevreden (%)(Zeer) ontevreden (%)Weet niet/geen mening (%)
Handhaving57,219,022,31,5
Melding/aangifte 65,117,417,00,5
Andere contacten77,812,09,01,3

Redenen voor ontevredenheid over laatste contact

Van degenen die niet tevreden waren over het laatste contact dat ze met de politie in hun gemeente hadden zeggen de meesten dat dit komt doordat de problemen niet opgelost werden (44 procent) of doordat de politie hen niet serieus nam of niet geïnteresseerd was (39 procent). Bijna 20 procent gaf als reden voor hun mindere tevredenheid op dat de politie hen te lang liet wachten, te laat was of niet kwam, of dat de politie hen achteraf niet of onvoldoende op de hoogte heeft gehouden.

6.2 Controles door politie

In de Veiligheidsmonitor 2023 is voor het eerst gevraagd naar ervaringen met controles door de politie. 8 procent van de Nederlanders geeft aan dat zij in de afgelopen 12 maanden gecontroleerd zijn door de politie; 6 procent is één keer gecontroleerd en 2 procent meerdere keren. Mannen worden twee keer zo vaak gecontroleerd als vrouwen, en 15- tot 25-jarigen ruim vijf keer zo vaak als 65-plussers.

6.2.1 Gecontroleerd door de politie in de afgelopen 12 maanden - naar geslacht en leeftijd, 2023
 2023 (%)
Totaal8,2
Geslacht
Mannen10,9
Vrouwen5,4
Leeftijd
15 tot 25 jaar16,8
25 tot 45 jaar9,4
45 tot 65 jaar6,8
65 jaar of ouder3,1


Mensen met een herkomst buiten Nederland zeggen vaker dat ze gecontroleerd zijn door de politie dan mensen met een Nederlandse herkomst. Vooral mensen die zelf in Nederland geboren zijn, maar hun ouder(s) in Turkije, Marokko of Suriname (tweede generatie) geven relatief vaak aan gecontroleerd te zijn. Wanneer rekening gehouden wordt met geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stedelijkheid van de woongemeente, worden de verschillen kleiner, maar ze blijven bestaan.

6.2.2 Gecontroleerd door de politie in de afgelopen 12 maanden - naar geboorteland en herkomst, 2023
 Nederlandse herkomst (%)Geboren in Nederland, ouder(s) in het buitenland (%)Geboren in het buitenland (%)
Totale bevolking7,510,89,3
Europa (excl. Nederland)7,49,5
Buiten Europa12,49,2
waarvan
Turkije14,311,3
Marokko18,58,5
Suriname15,39,1
Nederlandse Cariben9,410,5
Indonesië7,54,7
Overig land buiten Europa11,79,4

Door politie aangeven van de reden voor de controle

86 procent van de personen die zijn gecontroleerd door de politie is (de laatste keer) verteld wat de reden voor de controle was. Voor een meerderheid van hen (89 procent) was deze reden (zeer) duidelijk. Bij de gecontroleerde mensen met een herkomst buiten Nederland liggen deze percentages relatief laag: 78 procent is verteld wat de reden voor controle was, 84 procent vond die duidelijk.

15- tot 25-jarigen die zijn gecontroleerd geven minder vaak aan dat hen de reden voor de controle is verteld dan gecontroleerde 65-plussers, namelijk 81 tegen 90 procent. Het percentage voor wie de reden (zeer) duidelijk was, verschilt niet naar leeftijd. De verschillen naar geslacht zijn beperkt.

Manier waarop door de politie behandeld

De meerderheid van de mensen die zijn gecontroleerd zegt dat de politie hen bij de laatste controle rustig, respectvol en correct heeft behandeld (80 procent). Ouderen zeggen dit iets vaker dan jongeren, namelijk 82 procent van de 65-plussers tegen 77 procent van de 15- tot 25-jarigen. Tussen mannen en vrouwen is er geen verschil.

6.2.3 Bij de laatste controle heeft de politie mij rustig, respectvol en correct behandeld - naar geslacht en leeftijd, 2023
 (Helemaal) eens (% personen die in afgelopen 12 maanden zijn gecontroleerd door de politie)
Totaal79,7
Geslacht
Mannen78,8
Vrouwen81,3
Leeftijd
15 tot 25 jaar76,5
25 tot 45 jaar80,2
45 tot 65 jaar81,9
65 jaar of ouder81,7


Ruim 80 procent van de mensen met een Nederlandse herkomst geeft aan dat zij tijdens de laatste controle rustig, respectvol en correct behandeld zijn. Met name mensen die in Nederland geboren zijn, maar hun ouder(s) niet, geven dit minder vaak aan. Zo zegt 62 procent van de mensen die in Nederland geboren zijn, maar hun ouder(s) in Turkije, dat de politie hen tijdens de laatste controle rustig, respectvol en correct heeft behandeld. Dit beeld verandert nagenoeg niet na controle voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stedelijkheid van de woongemeente.

6.2.4 Bij de laatste controle heeft de politie mij rustig, respectvol en correct behandeld - naar geboorteland en herkomst, 2023
 Nederlandse herkomst (% personen die in afgelopen 12 maanden zijn gecontroleerd door de politie)Geboren in Nederland, ouder(s) in het buitenland (% personen die in afgelopen 12 maanden zijn gecontroleerd door de politie)Geboren in het buitenland (% personen die in afgelopen 12 maanden zijn gecontroleerd door de politie)
Totale bevolking82,071,577,7
Europa (excl. Nederland)80,184,4
Buiten Europa69,074,0
waarvan
Turkije61,574,6
Marokko1)65,5
Suriname69,776,5
Nederlandse Cariben1)
Indonesië1)76,9
Overig land buiten Europa72,976,6
1)Vanwege een te klein aantal waarnemingen ontbreekt het percentage voor personen die in Marokko, de Nederlanse Cariben of Indonesië geboren zijn. Dit geldt eveneens voor personen die in Nederland geboren zijn, maar waarvan de ouder(s) in de Nederlandse Cariben geboren zijn.

Afkomst, huidskleur of uiterlijk als vermoede reden voor controle

Bijna een op de tien (9 procent) mensen die in de afgelopen 12 maanden zijn gecontroleerd door de politie denkt dat hun afkomst, huidskleur of uiterlijk (de laatste keer) een reden was voor de controle. Van de mensen met Nederlandse herkomst denkt 4 procent dit. Van de mensen die in Nederland zijn geboren, maar hun ouder(s) in Marokko, is dat 35 procent, en van de mensen geboren in Nederland, maar hun ouder(s) in Turkije of Suriname, 31 procent. Deze percentages veranderen nagenoeg niet na controle voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stedelijkheid van de woongemeente.

6.2.5 Denkt dat afkomst, huidskleur of uiterlijk voor de politie een reden was om te controleren, 2023
 Nederlandse herkomst (% personen die in afgelopen 12 maanden zijn gecontroleerd door de politie)Geboren in Nederland, ouder(s) in het buitenland (% personen die in afgelopen 12 maanden zijn gecontroleerd door de politie)Geboren in het buitenland (% personen die in afgelopen 12 maanden zijn gecontroleerd door de politie)
Totale bevolking3,822,218,7
Europa (excl. Nederland)3,112,3
Buiten Europa27,722,4
waarvan
Turkije31,220,8
Marokko1)34,7
Suriname31,031,8
Nederlandse Cariben1)
Indonesië1)13,7
Overig land buiten Europa24,919,4
1)Vanwege een te klein aantal waarnemingen ontbreekt het percentage voor personen die in Marokko, de Nederlandse Cariben of Indonesië geboren zijn. Dit geldt eveneens voor personen die in Nederland geboren zijn, maar waarvan de ouder(s) in de Nederlandse Cariben geboren zijn.

6.3 Tevredenheid met functioneren politie

Functioneren politie in buurt

In de Veiligheidsmonitor is aan alle respondenten gevraagd hoe tevreden of ontevreden ze zijn over het functioneren van de politie in de buurt. Ruim een op de drie (36 procent) is (zeer) tevreden, 8 procent is (zeer) ontevreden en 29 procent is niet tevreden en niet ontevreden. 28 procent geeft aan dit niet te kunnen beoordelen. Wanneer de groep die geen oordeel heeft buiten beschouwing wordt gelaten, is met 49 procent ongeveer de helft (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in de buurt en 11 procent (zeer) ontevreden.

Functioneren politie in algemeen

Naast het oordeel over het functioneren van de politie in de buurt is ook het oordeel over het functioneren van de politie in het algemeen onderzocht. Daarvoor is aan alle respondenten gevraagd hoe tevreden of ontevreden ze zijn over het functioneren van de politie in het algemeen. Bijna de helft (47 procent) is hierover (zeer) tevreden, 10 procent is (zeer) ontevreden en 29 procent is niet tevreden en niet ontevreden, 13 procent zegt dit niet te kunnen beoordelen. Wanneer deze laatsten buiten beschouwing worden gelaten is 55 procent (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen en 12 procent (zeer) ontevreden.

6.3.1 Tevredenheid functioneren politie in buurt en in algemeen, 2023
 (Zeer) tevreden (%)Niet tevreden/niet ontevreden (%)(Zeer) ontevreden (%)Geen oordeel (%)
Functioneren in buurt35,528,58,227,7
Functioneren in algemeen47,229,210,213,4

Functioneren politie nader onderzocht

De tevredenheid over het functioneren van de politie in de buurt en in het algemeen is meer in detail onderzocht door de respondenten een aantal stellingen over specifieke onderdelen van het functioneren van de politie voor te leggen. Zo zijn ruim 3 op de 10 het er (helemaal) mee eens dat de politie de burgers in de eigen buurt bescherming biedt, bijna 2 op de 10 onderschrijven de stelling dat de politie problemen in de buurt goed aanpakt. Relatief veel mensen (bijna 4 op de 10) vinden dat de politie weinig contact heeft met de bewoners uit de buurt.

Als het gaat om het functioneren van de politie in het algemeen zegt de helft dat de politie er alles aan zal doen om je te helpen als je ze echt nodig hebt. Ruim 4 op de 10 vinden de politie makkelijk te benaderen en vinden dat zij rechtvaardig handelt. Het minst (door minder dan 3 op de 10) wordt gevonden dat de politie de burgers informeert en dat de politie de criminaliteit goed aanpakt.

6.3.2 Stellingen functioneren politie in buurt en in algemeen, 2023
 (Helemaal) eens (%)Niet eens, niet oneens (%)(Helemaal) oneens (%)Geen antwoord (%)Geen oordeel (%)
Functioneren politie in buurt
De politie biedt de burgers in deze buurt
bescherming
31,528,38,93,627,7
De politie in de buurt neemt je serieus28,227,45,910,727,7
De politie in de buurt is makkelijk te
benaderen
25,724,613,78,227,7
De politie pakt problemen in deze buurt goed
aan
17,033,711,79,927,7
De politie werkt goed samen met bewoners
uit de buurt
14,733,313,810,527,7
De politie heeft hier weinig contact met de
bewoners uit de buurt
36,322,77,36,027,7
De politie bekeurt hier te weinig21,124,716,69,827,7
Functioneren politie in algemeen
Als je ze echt nodig hebt, zal de politie er alles
aan doen om je te helpen
50,023,27,85,613,4
De politie is makkelijk te benaderen44,225,111,85,513,4
De politie handelt rechtvaardig42,529,76,97,513,4
De politie biedt mij goede bescherming37,133,97,67,913,4
Sommige mensen worden in dezelfde
situatie sneller aangehouden dan anderen
29,230,313,813,213,4
De politie informeert de burgers26,834,218,17,513,4
De politie pakt de criminaliteit goed aan26,834,917,57,413,4

Trends tevredenheid contact en functioneren politie

De tevredenheid over het contact met de politie in de gemeente is tussen 2010 en 2019 gestegen, daarna is ze min of meer gelijk gebleven. Ook de tevredenheid over het functioneren van de politie in de buurt is tussen 2010 en 2019 – zij het iets minder sterk – gestegen, daarna is ze afgenomen. Over de hele periode 2005-2023 gezien is de tevredenheid over het contact met de politie in de gemeente met 20 procent toegenomen en de tevredenheid over het functioneren van de politie in de buurt met 6 procent.

6.3.3 Tevredenheid contact politie en functioneren politie in buurt - trends1)
 (Zeer) tevreden functioneren politie in buurt (2005 = 100)(Zeer) tevreden laatste politiecontact in gemeente (2005 = 100)
2005100100
200699,3105
2007103,2108,6
2008102,7104,4
200997102,8
201097,2100,1
2011101,7106,6
2012103,1109,4
2013103,2108,2
2014106,3110,9
2015106,3112,6
2016111,4115
2017110,7114,8
2018
2019114,1122,5
2020
2021109,4117,9
2022
2023105,6120
1) In 2018, 2020 en 2022 heeft geen meting plaatsgevonden.

Tevredenheid functioneren politie naar stedelijkheid

Zowel de tevredenheid over het functioneren van de politie in de buurt als de tevredenheid over het functioneren van de politie in het algemeen verschilt weinig naar stedelijkheid. In meer verstedelijkte gebieden is de tevredenheid over het functioneren van de politie iets hoger dan in minder verstedelijkte gebieden.

6.3.4 Tevredenheid functioneren politie - naar stedelijkheid1), 2023
 Zeer sterk stedelijk (% (zeer) tevreden)Sterk stedelijk (% (zeer) tevreden)Matig stedelijk (% (zeer) tevreden)Weinig stedelijk (% (zeer) tevreden)Niet stedelijk (% (zeer) tevreden)
Functioneren politie in buurt37,835,435,333,434,4
Functioneren politie in algemeen48,647,247,945,745,5
1) Bij het functioneren van de politie in de buurt gaat het om stedelijkheid van de buurt en bij het functioneren van de politie in het algemeen gaat het om de stedelijkheid van de gemeente.

Tevredenheid functioneren politie in buurt naar politieregio

Op het schaalniveau van de tien regionale eenheden varieert het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het functioneren van de politie in de buurt van 31 in Limburg tot 39 in Den Haag. Vooral de regionale eenheid Limburg laat een relatief grote daling zien ten opzichte van twee jaar eerder. Op het niveau van de basisteams lopen de uitkomsten uiteen van 24 procent in Roosendaal tot 52 procent in Wassenaar.

6.3.5 Tevredenheid functioneren politie in buurt - naar regionale eenheid, 2023
 2023 (% (zeer) tevreden)2021 (% (zeer) tevreden)
Den Haag38,839,3
Amsterdam38,439,8
Oost-Nederland37,138,6
Midden-Nederland36,536,9
Oost-Brabant35,136,9
Noord-Nederland35,136,7
Rotterdam34,135,4
Noord-Holland33,534,4
Zeeland - West-Brabant32,533,5
Limburg31,333,8


6.3.6 Tevredenheid functioneren politie in buurt - naar basisteam, 2023
Basisteam(Zeer) tevreden (%)
1A1 - Noordwest-Fryslân44,3
1A2 - Noordoost-Fryslân37,4
1A3 - Oost-Fryslân35,8
1A4 - Zuidoost-Fryslân35,7
1A5 - Sneek35,4
1A6 - Leeuwarden35,7
1B1 - Westerkwartier33,8
1B2 - Ommelanden-Noord33,1
1B3 - Ommelanden-Oost29,8
1B4 - Ommelanden-Midden26,2
1B5 - Groningen-Zuid33,7
1B6 - Groningen-Centrum45,0
1B7 - Groningen-Noord40,6
1C1 - Noord-Drenthe31,0
1C2 - Zuidoost-Drenthe36,0
1C3 - Zuidwest-Drenthe34,5
2A1 - IJsselland-Noord41,3
2A2 - Zwolle38,5
2A3 - Vechtdal42,1
2A4 - IJsselland-Zuid39,3
2B1 - Twente-West43,6
2B2 - Twente-Noord39,4
2B3 - Twente-Midden38,4
2B4 - Noordoost-Twente41,2
2B5 - Enschede35,7
2C1 - Achterhoek-Oost43,4
2C2 - Achterhoek-West34,6
2C3 - IJsselstreek32,9
2C4 - Apeldoorn37,3
2C5 - Veluwe-Noord34,2
2C6 - Veluwe-West38,9
2D1 - Veluwe Vallei-Noord36,6
2D2 - Ede39,0
2D3 - Veluwe Vallei-Zuid38,4
2D4 - Arnhem-Noord40,7
2D5 - Arnhem-Zuid35,9
2D6 - Rivierenland-West33,4
2D7 - IJsselwaarden31,4
2D8 - Rivierenland-Oost37,2
2E1 - Nijmegen-Noord37,4
2E2 - Nijmegen-Zuid35,2
2E3 - Tweestromenland31,5
2E4 - De Waarden30,9
3A1 - Gooi en Vechtstreek-Noord35,9
3A2 - Gooi en Vechtstreek-Zuid32,5
3B1 - Dronten / Noordoostpolder / Urk44,5
3B2 - Lelystad / Zeewolde39,0
3B3 - Almere Buiten Hout37,3
3B4 - Almere-Stad Haven34,1
3B5 - Almere-West-Poort34,2
3C1 - Amersfoort36,8
3C2 - De Bilt / Eemdal / Soest35,8
3C3 - Zeist / Bunnik / Leusden / Woudenberg33,9
3C4 - Heuvelrug34,9
3D1 - Utrecht-West38,0
3D2 - Utrecht-Noord37,0
3D3 - Utrecht-Centrum41,7
3D4 - Utrecht-Zuid41,8
3E1 - Stichtse Vecht / De Ronde Venen34,6
3E2 - De Copen33,3
3E3 - Lekpoort34,9
4A1 - Den Helder39,6
4A2 - Alkmaar35,7
4A3 - Hoorn29,4
4A4 - Heerhugowaard34,8
4B1 - Zaanstad30,8
4B2 - Purmerend27,5
4C1 - IJmond34,4
4C2 - Haarlem34,1
4C3 - Kennemer Kust40,6
4C4 - Haarlemmermeer34,1
5A1 - Centrum-Burgwallen42,7
5A2 - Centrum-Amstel38,5
5A3 - Centrum-Jordaan41,6
5A4 - Boven IJ33,8
5B1 - Oost-Zeeburg37,0
5B2 - Oost-Watergraafsmeer38,4
5B3 - Amstelland-Oost37,8
5B4 - Zuidoost-Bijlmermeer39,6
5B5 - Zuidoost-Gaasperdam44,3
5C1 - Zuid de Pijp40,9
5C2 - Zuid Buitenveldert39,7
5C3 - Amstelveen41,9
5C4 - Aalsmeer - Uithoorn36,2
5D1 - West-Haarlemmerweg39,9
5D2 - West-Overtoomsesluis38,2
5D3 - Nieuw West-Zuid36,2
5D4 - Nieuw West-Noord35,4
6A1 - Jan Hendrikstraat51,2
6A2 - De Heemstraat50,9
6A3 - Hoefkade38,7
6B1 - Overbosch44,1
6B2 - Loosduinen36,2
6B3 - Scheveningen44,9
6B4 - Segbroek39,5
6C1 - Laak37,1
6C2 - Beresteinlaan36,0
6C3 - Zuiderpark35,8
6C4 - Leidschenveen - Ypenburg40,1
6D1 - Zoetermeer34,3
6D2 - Leidschendam - Voorburg41,0
6D3 - Wassenaar52,2
6D4 - Pijnacker - Nootdorp43,3
6E1 - Rijswijk36,8
6E2 - Westland40,0
6E3 - Delft37,5
6F1 - Hillegom-Lisse-Teylingen37,1
6F2 - Katwijk-Noordwijk42,0
6F4 - Leiden-Noord39,0
6F5 - Leiden-Zuid38,6
6F6 - Leiden-Midden42,1
6G1 - Alphen aan den Rijn34,1
6G2 - Kaag en Braassem41,0
6G3 - Gouda33,2
6G4 - Waddinxveen / Zuidplas34,5
6G5 - Krimpenerwaard33,6
7A1 - Waterweg30,6
7A2 - Schiedam31,4
7A3 - Midden-Schieland34,6
7B1 - Delfshaven38,9
7B2 - Centrum40,1
7C1 - Maas-Rotte28,7
7C2 - IJsselland35,2
7D1 - Charlois35,5
7D2 - Feijenoord36,5
7D3 - IJsselmonde31,2
7E1 - Haringvliet32,8
7E2 - Nissewaard37,4
7E3 - Oude Maas29,4
7F1 - Hoeksche Waard36,7
7F2 - Drechtsteden Buiten34,7
7F3 - Drechtsteden Binnen35,8
7F4 - Lek en Merwede36,7
8A1 - Walcheren34,6
8A2 - Zeeuws-Vlaanderen33,3
8A3 - Oosterscheldebekken36,4
8B1 - Bergen op Zoom27,9
8B2 - Roosendaal23,8
8C1 - Weerijs35,6
8C2 - Markdal35,6
8C3 - Dongemond29,4
8D1 - Tilburg-Centrum34,0
8D2 - Leijdal34,4
8D3 - Groene Beemden33,9
8D4 - Langstraat35,6
9A1 - s-Hertogenbosch33,0
9A2 - Meierij37,1
9A3 - Maasland34,3
9A4 - Maas en Leijgraaf29,9
9B1 - Eindhoven-Zuid35,6
9B2 - Eindhoven-Noord35,3
9B3 - De Kempen39,8
9C1 - Dommelstroom31,1
9C2 - Peelland37,1
10A1 - Venray / Gennep36,0
10A2 - Horst / Peel en Maas34,8
10A3 - Venlo / Beesel32,7
10A4 - Weert41,4
10A5 - Roermond30,6
10A6 - Echt28,1
10B1 - Brunssum / Landgraaf26,5
10B2 - Kerkrade36,8
10B3 - Heerlen27,7
10C1 - Heuvelland25,1
10C2 - Maastricht31,6
10C3 - Westelijke Mijnstreek27,9


In tabellenbijlage II is weergegeven in welke regionale eenheden, politiedistricten en basisteams de tevredenheid met het functioneren van de politie in de buurt – rekening houdend met de betrouwbaarheidsintervallen rond de uitkomsten – in 2023 hoger of lager is dan het landelijke gemiddelde en hoger of lager is dan in 2021.

Tevredenheid functioneren politie in buurt in 70-duizend-plus-gemeenten

De inwoners van de 70-duizend-plus-gemeenten zijn met 36 procent even tevreden over het functioneren van de politie in de buurt als gemiddeld in het land. In de G4 zijn mensen hierover met 38 procent iets positiever, in de G40 is de tevredenheid 36 procent en in de overige 70-duizend-plus-gemeenten eveneens 36 procent.

Op het niveau van de 55 afzonderlijke 70-duizend-plus-gemeenten varieert het aandeel inwoners dat tevreden is met het functioneren van de politie in de buurt van 26 procent in Roosendaal tot 42 procent in Amstelveen.

6.3.7 Tevredenheid functioneren politie in buurt - naar 70-duizend-plus-gemeente, 2023
Gemeente(Zeer) tevreden (%)
Groningen39,3
Almere35,1
Leeuwarden35,7
Emmen35
Almelo40,1
Deventer36,1
Enschede35,7
Hengelo38
Zwolle38,5
Apeldoorn37,3
Arnhem38,5
Ede39
Nijmegen36,2
Amersfoort36,8
Utrecht39,8
Alkmaar37,6
Amstelveen41,9
Amsterdam38,1
Haarlem34,1
Haarlemmermeer34,1
Hilversum33,1
Hoorn34,3
Purmerend28,7
Zaanstad31
Alphen aan den Rijn34,1
Delft37,5
Dordrecht35,8
Gouda34,5
s-Gravenhage40,8
Leiden41
Rotterdam34,4
Schiedam31,4
Vlaardingen30,8
Zoetermeer34,3
Breda34,9
Eindhoven35,4
Helmond36,8
s-Hertogenbosch33
Oss34,9
Tilburg35,8
Heerlen27,7
Maastricht31,6
Venlo33,4
Lelystad38,4
Roosendaal26,2
Westland41,4
Sittard-Geleen27,9
S�dwest-Frysl�n36,5
Leidschendam-Voorburg41
Nissewaard37,4
Meierijstad39
Hoeksche Waard36,7
Dijk en Waard37,5
Land van Cuijk31,4
Voorne aan Zee30,5
 

In tabellenbijlage III is weergegeven in welke 70-duizend-plus-gemeenten de tevredenheid met het totale functioneren van de politie in de buurt – rekening houdend met de betrouwbaarheidsintervallen rond de uitkomsten – in 2023 hoger of lager is dan het gemiddelde van deze 70-duizend-plus-gemeenten, en hoger of lager is dan in 2021.

Zichtbaarheid politie in de buurt

Behalve het oordeel over het functioneren van de politie in de buurt is ook het oordeel over de zichtbaarheid van de politie in de buurt onderzocht. 9 procent zegt de politie vaak in de eigen buurt te zien, 35 procent ziet de politie soms, 42 procent zelden en 14 procent nooit. Een meerderheid (van afgerond 57 procent) geeft dus aan de politie zelden of nooit in de eigen buurt te zien. Dit percentage is iets hoger dan in 2021.

6.3.8 Zichtbaarheid politie in buurt, 2023
 Vaak (%)Soms (%)Zelden (%)Nooit (%)
20239,034,542,414,1
20218,936,441,613,1
 

Tevredenheid zichtbaarheid politie in buurt

Bijna een op de drie is (zeer) tevreden over de zichtbaarheid van de politie in de eigen buurt, een op de vijf is (zeer) ontevreden hierover. De anderen zijn niet tevreden en niet ontevreden (35 procent) of hebben geen oordeel over de zichtbaarheid van de politie in de buurt (11 procent). De tevredenheid over de zichtbaarheid van de politie in de buurt is in 2023 iets lager dan twee jaar eerder.

6.3.9 Tevredenheid zichtbaarheid politie in buurt, 2023
 (Zeer) tevreden (%)Niet tevreden, niet ontevreden (%)(Zeer) ontevreden (%)Geen oordeel (%)
202331,235,422,111,3
202132,235,620,811,5
 

Zichtbaarheid politie in buurt naar stedelijkheid

In meer verstedelijkte buurten zeggen relatief meer inwoners dat de politie vaak zichtbaar is in de eigen buurt dan in minder verstedelijkte buurten: de percentages lopen uiteen van 18 in zeer sterk stedelijke buurten tot 3 in niet-stedelijke buurten.

Ook de tevredenheid over de zichtbaarheid van de politie in de buurt is groter in meer verstedelijkte buurten, maar de verschillen zijn kleiner dan bij de zichtbaarheid. Het percentage dat (zeer) tevreden is over de zichtbaarheid van de politie in de buurt verschilt van 37 in zeer sterk stedelijke buurten tot 29 in weinig stedelijke buurten.

6.3.10 Zichtbaarheid politie in buurt en tevredenheid over zichtbaarheid - naar stedelijkheid buurt, 2023
 Zeer sterk stedelijk (%)Sterk stedelijk (%)Matig stedelijk (%)Weinig stedelijk (%)Niet stedelijk (%)
Vaak zichtbaar in buurt17,89,35,643,1
(Zeer) tevreden over zichtbaarheid in buurt37,33128,926,928,6