Auteur: Math Akkermans, Elianne Derksen, Mathilde Kennis, Rianne Kloosterman, Elke Moons
Veiligheidsmonitor 2023

8. Respectloos gedrag en discriminatie

In dit laatste hoofdstuk staan twee thema’s centraal die ook aan de veiligheidsbeleving van mensen kunnen raken. Eerst komt respectloos gedrag aan de orde. Er wordt geschetst hoeveel mensen zich in bepaalde situaties respectloos bejegend voelen. Daarna gaat het over ervaren discriminatie: hoeveel mensen voelen zich gediscrimineerd? Op welke gronden? Door wie? Wat zijn de psychische gevolgen? Is de discriminatie gemeld? Meer achtergrondcijfers over verschillen in respectloos gedrag en discriminatie naar regio en persoonskenmerken zijn te vinden op StatLine.

8.1 Respectloos gedrag

Respectloos gedrag is gedrag waarbij de grenzen van goed fatsoen worden overschreden. 15 procent zegt vaak of soms respectloos behandeld te worden door onbekenden op straat. Een op de tien zegt vaak of soms door personeel van winkels of bedrijven, of door onbekenden in het openbaar vervoer respectloos behandeld te worden. Het minst wordt respectloze behandeling ervaren door personeel van overheidsinstanties en door bekenden zoals partner, familie of vrienden. In beide gevallen zegt 7 procent dat dit vaak of soms gebeurt.

8.1.1 Respectloos gedrag, 2023
 Vaak (%)Soms (%)Zelden (%)Nooit (%)Niet van toepassing (%)Geen antwoord (%)
Onbekenden op straat1,813,732,447,23,21,8
Onbekenden in het openbaar vervoer1,39,124,044,018,63,0
Personeel van winkels of bedrijven0,99,429,755,42,81,9
Personeel van overheidsinstanties0,96,121,162,96,22,8
Bekenden zoals partner, familie of vrienden1,05,617,370,23,52,4


Met respectloos gedrag door onbekenden op straat - de meest voorkomende van de onderzochte vormen van respectloos gedrag - worden vrouwen vaker (vaak of soms) geconfronteerd dan mannen, en jongeren vaker dan ouderen. Homoseksuele personen, biseksuele personen (vooral biseksuele vrouwen) en personen met een andere seksuele oriëntatie hebben er vaker mee te maken dan heteroseksuele personen. Stedelingen worden er vaker mee geconfronteerd dan mensen die niet in een stad wonen.

8.1.2 Respectloos behandeld door onbekenden op straat - naar kenmerken, 2023
 Vaak (% )Soms (% )
Totaal1,813,7
Geslacht
Mannen1,712,2
Vrouwen1,915,1
Leeftijd
15 tot 25 jaar3,316,1
25 tot 45 jaar2,315,1
45 tot 65 jaar1,414,6
65 jaar of ouder0,69,0
Seksuele oriëntatie
Homoseksuele mannen3,217,2
Homoseksuele vrouwen3,118,6
Biseksuele mannen2,614,9
Biseksuele vrouwen3,021,5
Heteroseksuele mannen1,411,8
Heteroseksuele vrouwen1,614,9
Asekuele personen2,111,2
Anders3,719,0
Weet (nog) niet2,416,6
Stedelijkheid gemeente
Zeer sterk stedelijk3,018,1
Sterk stedelijk1,814,6
Matig stedelijk1,111,6
Weinig stedelijk1,010,0
Niet stedelijk0,78,6

Mensen geboren in Nederland, waarvan de ouder(s) in het buitenland geboren zijn, geven met 18 procent ook relatief vaak aan dat zij met respectloos gedrag door onbekenden op straat te maken krijgen. Het gaat dan vooral om mensen wiens ouder(s) geboren zijn in Suriname, de Nederlandse Cariben of in een ander land buiten Europa. Deze verschillen ten opzichte van mensen met een Nederlandse herkomst verdwijnen echter wanneer rekening gehouden wordt met leeftijd en stedelijkheid van de woongemeente.

8.1.3 Vaak of soms respectloos behandeld door onbekenden op straat - naar geboorteland en herkomst, 2023
 Nederlandse herkomst (%)Geboren in Nederland, ouder(s) in het buitenland (%)Geboren in het buitenland (%)
Totale bevolking15,218,014,7
Europa (excl. Nederland)17,318,3
Buiten Europa15,014,5
waarvan
Turkije16,513,4
Marokko16,714,1
Suriname22,114,9
Nederlandse Cariben20,914,9
Indonesië16,68,5
Overig land buiten Europa20,115,6

8.2 Ervaren discriminatie

Aan de respondenten is gevraagd of ze zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd hebben gevoeld. Het gaat dus om een subjectieve inschatting: de discriminatie hoeft niet feitelijk te hebben plaatsgevonden maar is wel zo ervaren. Ruim een op de tien (11 procent) zegt zich gediscrimineerd te hebben gevoeld. Dat is evenveel als in 2021.

Het ervaren van discriminatie neemt af vanaf de leeftijd van ongeveer 45 jaar. Met bijna 15 procent ervaren 45-minners het vaakst discriminatie, 65-plussers het minst vaak (4 procent).
Biseksuele personen en vooral homoseksuele personen voelen zich vaker gediscrimineerd dan heteroseksuele personen. Van de homoseksuele mannen zegt 24 procent en van de homoseksuele vrouwen 21 procent zich in het afgelopen jaar gediscrimineerd te hebben gevoeld.
Wat religie of levensbeschouwing betreft voelen 27 procent van de islamieten zich gediscrimineerd, 25 procent van de hindoes en 24 procent van de joden. Dat is bijna drie keer zo vaak als rooms-katholieken (9 procent) en protestanten of gelovigen van een andere christelijke kerk (eveneens 9 procent).
In sterk stedelijke gemeenten en vooral in zeer sterk stedelijke gemeenten, de grote steden, voelen meer mensen zich gediscrimineerd dan in minder stedelijke gemeenten. In de zeer sterk stedelijke gemeenten is het aandeel dat zich gediscrimineerd voelt met 16 procent meer dan dubbel zo hoog als in de weinig of niet-stedelijke gemeenten, het platteland (7 procent).


8.2.1 Ervaren discriminatie - naar kenmerken, 2023
 2023 (% )
Totaal10,8
Geslacht
Mannen10,4
Vrouwen11,2
Leeftijd
15 tot 25 jaar14,3
25 tot 45 jaar15,0
45 tot 65 jaar10,0
65 jaar of ouder4,3
Seksuele oriëntatie
Homoseksuele mannen23,6
Homoseksuele vrouwen21,2
Biseksuele mannen13,3
Biseksuele vrouwen17,5
Heteroseksuele mannen9,3
Heteroseksuele vrouwen10,2
Asekuele personen11,1
Anders19,7
Weet (nog) niet13,6
Religie of levensbeschouwing
Geen religie of levensbeschouwing9,1
Rooms-katholieke kerk8,5
Protestantse of andere christelijke kerk of groep8,7
Islam27,1
Jodendom23,5
Hindoeïsme25,2
Boeddhisme21,5
Andere religie of levensbeschouwing20,0
Stedelijkheid gemeente
Zeer sterk stedelijk 15,6
Sterk stedelijk11,5
Matig stedelijk8,8
Weinig stedelijk6,7
Niet stedelijk6,6

Ongeveer 20 procent van de mensen met een herkomst buiten Nederland heeft zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd gevoeld tegen 7 procent van de mensen met een Nederlandse herkomst. Van de mensen die in Nederland geboren zijn en de ouder(s) in Marokko ging het om 37 procent, van de mensen die in Nederland geboren zijn en de ouder(s) in Suriname om 35 procent, en van de mensen die in Nederland geboren zijn en de ouder(s) in Turkije om 29 procent. Dit beeld verandert nagenoeg niet na controle voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stedelijkheid van de woongemeente.

8.2.2 Ervaren discriminatie - naar geboorteland en herkomst, 2023
 Nederlandse herkomst (%)Geboren in Nederland, ouder(s) in het buitenland (%)Geboren in het buitenland (%)
Totale bevolking7,220,220,9
Europa (excl. Nederland)9,418,4
Buiten Europa25,322,2
waarvan
Turkije29,223,3
Marokko36,623,4
Suriname34,925,6
Nederlandse Cariben26,827,6
Indonesië10,511,3
Overig land buiten Europa27,222,0


Van de personen die in 2023 discriminatie ervoeren geeft 37 procent aan dat dit een enkele keer gebeurde, 45 procent dat het soms gebeurde en 17 procent dat het vaak gebeurde (de rest gaf geen antwoord).

Bij 3 procent van hen vond de discriminatie (uitsluitend) online/via internet plaats, bij verreweg de meesten – 73 procent – op een andere manier (in de ‘echte’ wereld dus), en bij 20 procent zowel online als op een andere manier (de rest gaf geen antwoord).

8.3 Grond voor discriminatie

Discriminatie kan op een of meerdere gronden zijn ervaren. Van de mensen die in 2023 een of meerdere ervaringen met discriminatie hebben gehad ging het bij 39 procent om discriminatie op grond van ras of huidskleur. Bij 33 procent van de mensen met discriminatie-ervaring ging het om nationaliteit, bij 28 procent om geslacht, bij 17 procent om leeftijd en bij 16 procent om godsdienst/levensovertuiging. Bij minder dan 10 procent betrof het de overige bevraagde discriminatiegronden. Bij een substantieel deel, 17 procent, ging het om andere, niet nader genoemde gronden.

8.3.1 Ervaren discriminatie naar grond, 20231)
 2023 (% met discriminatie-ervaring)
Ras, huidskleur38,5
Nationaliteit33,0
Vrouw of man zijn28,3
Leeftijd17,3
Godsdienst of levensovertuiging15,7
Seksuele oriëntatie (bijv. homo, lesbienne, bi- of panseksueel zijn)9,0
Politieke overtuiging8,5
Handicap of chronische ziekte7,9
Burgerlijke staat4,3
Arbeidsduur (fulltime of parttime)4,7
Soort contract (vast of tijdelijk)3,7
Zwangerschap, bevalling of moederschap2,5
Transgender achtergrond of non-binair zijn1,5
Intersekse zijn0,2
Anders16,6
1) Meerdere antwoorden mogelijk.

8.4 Manier van discriminatie

Discriminatie kan op een of meerdere manieren zijn ervaren. Van de mensen die in 2023 discriminatie ervoeren zeggen de meesten – 60 procent – dat dit kwam door het ervaren van ongelijke behandeling, benadeling of het voortrekken van bepaalde groepen. 44 procent zegt dat dit door discriminerende opmerkingen kwam, 30 procent geeft aan dat ze zich gediscrimineerd voelden door een negatief beeld of stigmatisering, en 28 procent zegt dat dit door negeren of uitsluiting kwam.

8.4.1 Ervaren discriminatie naar manier, 20231)
 2023 (% met discriminatie-ervaring)
Ongelijke behandeling/benadeling/voortrekken
van bepaalde groepen
59,5
Discriminerende opmerkingen44,1
Negatief beeld/stigmatisering
(bijv. in de media)
29,7
Negeren/uitsluiting27,9
Was meer een gevoel
dan dat er iets gebeurde
19,3
Roddels14,9
Geweld/agressief gedrag7,5
Bedreiging6,3
Vernieling/beschadiging van eigendom2,3
Anders7,2
1) Meerdere antwoorden mogelijk.

8.5 Situatie ervaren discriminatie

Discriminatie kan in verschillende situaties of locaties worden ervaren. Van de mensen die in 2023 ervaring met discriminatie hebben gehad zegt 37 procent dat dit op straat gebeurde. 26 procent geeft aan dat dit op het werk plaatsvond en 25 procent zegt dat het in een winkel gebeurde. 15 procent zegt dat dit gebeurde in het openbaar vervoer, en 14 procent tijdens het uitgaan of bij het zoeken naar werk/bij een sollicitatie. Bij een aanzienlijk deel, 28 procent, ging het om andere, niet nader genoemde situaties.

8.5.1 Situatie waarin discriminatie ervaren, 20231)
 2023 (% met discriminatie-ervaring)
Op straat37,1
Op het werk26,1
In een winkel24,5
In het openbaar vervoer15,4
Tijdens het uitgaan14,4
Zoeken naar werk of sollicitatie14,1
Zoeken naar een woning9,2
Op school of opleiding7,9
Tijdens het sporten4,9
Toelating tot school of opleiding2,2
In een andere situatie28,0
1) Meerdere antwoorden mogelijk.

8.6 Discriminatie door instanties en professionals

Discriminatie gebeurt niet alleen interpersoonlijk, tussen (privé)personen, maar ook door instanties, personen die bij die instanties werken en andere professionals. Van de mensen die in 2023 discriminatie ervoeren zegt 17 procent dat dit door de landelijke overheid of een politicus gebeurde. 11 procent geeft aan door de gemeente of een gemeente-ambtenaar gediscrimineerd te zijn, en 10 procent door de politie. De andere instanties of professionals werden door 9 procent of minder genoemd.
In totaal zeggen bijna 4 op de 10 mensen (39 procent) die in 2023 discriminatie ervoeren dat dit door instanties of professionals gebeurde.

8.6.1 Discriminatie door instanties en professionals, 20231)
 2023 (% met discriminatie-ervaring)
Landelijke overheid of politicus16,9
Gemeente of gemeente-ambtenaar10,8
Politie9,7
(Huis)arts, ziekenhuis
of andere zorgverlener/-instelling
8,5
Belastingdienst5,6
Bank, verzekeraar
of andere financiële instelling
4,2
UWV3,1
Kerk, moskee
of andere religieuze instelling
2,5
Rechtbank of rechter2,1
Een andere instantie5,5
1) Meerdere antwoorden mogelijk.

8.7 Gevolgen discriminatie

Discriminatie leidt het vaakst tot emotionele of psychische problemen: 28 procent van de personen met discriminatie-ervaring geeft aan deze te hebben of te hebben gehad. 6 procent zegt financiële problemen door het voorval te hebben (gehad) en 1 procent lichamelijke verwonding of letsel.

Van de personen met discriminatie-ervaring geeft meer dan de helft (51 procent) aan minder vertrouwen in mensen te hebben. 21 procent voelt/voelde zich minder veilig, 15 procent heeft of had depressieve klachten en 11 procent slaapproblemen.

8.7.1 Emotionele of psychische gevolgen discriminatie, 20231)
 2023 (% met discriminatie-ervaring)
Minder vertrouwen in mensen51,4
Voel(de) me minder veilig21,0
Depressieve klachten14,9
Slaapproblemen10,8
Angstklachten en/of paniekaanvallen8,5
Beleefde het voorval telkens opnieuw8,1
Geen van deze31,1
1) Meerdere antwoorden mogelijk.

8.8 Melding en aangifte discriminatie

11 procent van de mensen die zich in 2023 gediscrimineerd voelden hebben dit gemeld bij een of meer instanties. 5 procent meldde het bij de eigen werkgever of de opleiding, 3 procent bij de politie, 1 procent bij een meldpunt voor discriminatie, en minder dan een half procent bij het College voor de Rechten van de Mens. 4 procent meldde bij een andere dan de genoemde instanties.

Van degenen die zich gediscrimineerd voelden deed 2 procent aangifte bij de politie (zie ook bijlagetabel I).

8.8.1 Melding discriminatie1)
 2023 (% met discriminatie-ervaring)2021 (% met discriminatie-ervaring)
Gemeld totaal10,89,1
bij volgende instanties:
Mijn werkgever / opleiding4,83,4
Politie2)3,12,4
Een meldpunt voor discriminatie1,01,1
College voor de Rechten van de Mens0,40,3
Andere instantie4,13,4
1) Meerdere antwoorden mogelijk. 2) In 2023 is gevraagd of men melding bij de politie heeft gedaan en of men aangifte heeft gedaan. Personen die aangaven aangifte hebben gedaan maar geen melding zijn alsnog bij melding meegeteld aangezien een aangifte automatisch ook als een melding wordt gezien. In 2021 is alleen gevraagd of men melding bij de politie heeft gedaan. Hierdoor zijn de cijfers van 2023 en 2021 dus niet 1-op-1 vergelijkbaar en is het cijfer van 2023 waarschijnlijk een overschatting ten opzichte van dat van 2021.


De meest genoemde reden om geen melding of aangifte van discriminatie bij de politie te doen is dat het toch niets helpt: 42 procent van de personen met discriminatie-ervaring die geen melding of aangifte deden, geeft dat aan. 29 procent vond het niet belangrijk. 14 procent had er geen zin of tijd voor en 11 procent vond het geen zaak voor de politie. De andere redenen worden door 7 procent of minder genoemd. Ruim 1 op de 10 deed geen melding of aangifte om een andere dan de genoemde redenen.

8.8.2 Reden geen melding of aangifte discriminatie bij politie1)
 2023 (% met discriminatie-ervaring dat geen melding of aangifte heeft gedaan)
Helpt toch niets42,4
Heb hier niet aan gedacht/
was niet zo belangrijk
29,2
Geen zin of tijd voor gehad/
te veel moeite
13,7
Geen zaak voor de politie10,7
Uit angst voor vervelende reactie
of wraak
6,6
Is al opgelost3,4
Door schuld- of schaamtegevoel2,6
Lukte niet om digitaal melding
of aangifte te doen
0,6
Op advies van de politie0,6
Nog niet aan toegekomen,
maar gebeurt wel nog
0,4
Financiële schade is al vergoed0,1
Andere reden13
1) Meerdere antwoorden mogelijk.