Workshop Green Deal: samenwerking centraal

Kaswoningen, Culemborg
© CBS

De op 14 maart 2023 gehouden Green Deal workshop die werd gehouden bij het CBS (Den Haag) kon rekenen op een forse deelname van veel organisaties vanuit beleid, praktijk en wetenschap.

Onder voorzitterschap van Henk Verduin (CBS Directeur Leefomgeving) werd de workshop geopend door Angelique Berg (DG CBS) die inging op de aanleiding en het belang van de workshop en van verdere samenwerking. Er is wereldwijd veel behoefte aan Green Deal gerelateerde data. Er is al veel informatie op dit gebied, maar versnipperd en met witte vlekken. Daarom zullen alle partijen op dit gebied met zijn allen moeten samenwerken.

In de keynote nam Maarten van Aalst (Hoofddirecteur KNMI) de workshop deelnemers vervolgens op inspirerende wijze mee in klimaatveranderingen en de gevolgen hiervan met aandacht voor nuancering en complexiteit, opgeluisterd met meerdere anekdotes en eyeopeners. Voor zijn verhaal, zie de presentatie.

Vervolgens lichtte Thom Werkhoven (CBS Green Deal coördinator) e.e.a. toe over de uitkomsten van de (lopende) inventarisatie van green deal gerelateerde informatiebehoefte van stakeholders. Tijdens de presentatie zijn de (externe) deelnemers over een aantal vragen geraadpleegd. Op grond hiervan gaf het CBS aan het overzicht van informatievragen te delen met de deelnemers en een adviserende Green Deal reflectiegroep op te richten. Voor wat betreft dit laatste zal het CBS een uitnodiging naar alle deelnemers laten uitgaan tezamen met een beschrijving van onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen.

Het middagdeel van de workshop bestond uit drie tijdsblokken waarin in ieder tijdsblok meerdere parallelsessies gehouden werden. In totaal werden er daarbij 23 presentaties gehouden waaronder 19 vanuit het CBS. Vanuit de ministeries werden er presentaties verzorgd door Kim Hermans en Sophie Pak (EZK) , Maurits Boomars en Kelsey Jansen (IenW) en Peter Heslenfeld (LNV). Ook vond er een presentatie plaats van DNB door Justin Dijk. Zie beneden voor alle presentaties.

Bij de afsluiting konden de deelnemers via een kleine online peiling aangeven hoe nuttig ze de workshop vonden en of er behoefte is aan een vervolg. Op grond van de uitkomsten hiervan kan de workshop als geslaagd beschouwd worden en gaven veel deelnemers aan een jaarlijkse herhaling ervan op prijs te stellen, evenals een periodieke nieuwsbrief. Het CBS gaat hiermee aan de slag.

De dagvoorzitter sloot de dag af met een bijzonder woord van dank aan alle sprekers en aan het organisatieteam van de workshop.

Presentaties

Keynote Speech

Maarten van Aalst – KNMI (presentatie, verslag)

Green Deal informatiebehoefte

Thom Werkhoven – CBS (presentatie, verslagpoll)

Ronde 1

1. Monitoring van de Nederlandse Natuur - Roos Haasnoot en Peter Heslenfeld (ministerie LNV) (presentatie, verslag)
2. Duurzaamheidstatistieken voor de financiële sector: Green bonds, CO2 en fysieke risico's - Justin Dijk (DNB) (presentatie, verslag)
3. Afval - een verdwijnend fenomeen in de circulaire economie - Kiki Kersten en Dave Zagers (presentatie, verslag)
4. Hoe kijken ondernemers aan tegen duurzame bedrijfsvoering? - Marien Vrolijk (presentatie, verslag)
5. Wat denken en doen burgers in relatie tot de klimaatverandering en energietransitie? - Mitchell Dost en Rianne Kloosterman (presentatie deel 1, presentatie deel 2, verslag)
6. Een 'energie-app' voor datagedreven energiebeleid - Lydia Geijtenbeek (presentatie, verslag)
7. Klimaatimpact en -adaptatie; dataverkenning - Arthur Denneman (presentatie, verslag)

Ronde 2

1. Europese Green Deal vanuit IenW-perspectief - Maurits Boomars en Kelsey Jansen (ministerie IenW) (presentatie, verslag)
2. Behoefte aan statistische informatie voor het bedrijfsleven - Emile Rodenhuis (VNO-NCW en MKB Nederland) (presentatie) NB. Deze presentatie vond geen doorgang
3. Natuurlijk Kapitaal; Ecosysteemrekeningen en de Europese Green Deal - Patrick Bogaart (presentatie, verslag)
4. Woonbase, bron voor Green deal-indicatoren voor woningen en huishoudens - Manon van Middelkoop (presentatie, verslag)
5. Toepassen van Microdata Linking (MDL) voor het samenstellen van EGD-indicatoren op basis van energiestatistieken en statistieken uit andere domeinen. - Bart Klein (presentatie, verslag)
6. Monitor Verduurzaming Industrie - Edwin Horlings en Olaf Koops (presentatie, verslag)
7. Kosten van energie en klimaat - Niels Schoenaker en Sylvia Bleker (presentatie, verslag)
8. Samenwerkingsverband VIVET in een notendop - Krista Keller (presentatie, verslag)

Ronde 3

1. De Green deal en klimaat- en energiebeleid - Kim Hermans en Sophie Pak (ministerie van EZK) (presentatie, verslag)
2. Het Green Deal-dashboard - Hans Langenberg en Duco Hoogendoorn (presentatie, verslag)
3. Circulariteit en efficiency in de waterketen - Kees Baas en Jocelyn van Berkel (presentatie, verslag)
4. Introductie van waterstof in de energiestatistieken: een kijkje in de CBS-keuken - Justin Domhof en Reinoud Segers (presentatie, verslag)
5. Bezit en gebruik van elektrische voertuigen- Judith Nijenhuis (presentatie, verslag)
6. Betere voetafdrukken voor duurzaam economisch beleid - Adam Walker en Edwin Horlings (presentatie, verslag)
7. Innovatietraject duurzame consumptie - Femke Kessels en Maarten Mus (presentatie, verslag)
8. Storytelling duurzame voedselproductie en –consumptie - Pascal Ramaekers en Manon Weusten (presentatie, verslag)

Postersessies

1. Alle verslagen van de postersessies