Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Natuur en milieu

Datum Publicatie Reden
18-02-2020

Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, dagvlinders, libellen, planten geen
Frequentie: per jaar, periode: 1995, 2005, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018

Herontwerp
14-02-2020

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990, 1995, 2000 - 2018

Actualisering
07-02-2020

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door overheidsinstellingen. Werkzame stoffen, type instelling, toepassingssectoren.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013 en 2018

Herontwerp
07-02-2020

Overheid; alternatieve onkruidbeheersmethoden beplantingen en verhardingen

Bodembedekkers, mechanische en thermische onkruidbestrijdingsmethoden. Alternatieve beheersmethoden, type instelling, toepassingssectoren.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013 en 2018

Herontwerp
07-02-2020

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

Kosten en financiering van natuur - en landschapsbeheer. Totaal en per sector.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Revisie
06-02-2020

Mineralenbalans landbouw

Aanvoer, afvoer, emissie, depositie, belasting en overschot mineralen. Stikstof en fosfor.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2018

Actualisering
05-02-2020

Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerking, bedrijfstak (SBI 2008)

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar soort en verwerkingsmethode Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2018

Actualisering
31-01-2020

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; gewas en toepassing

Oppervlakten met gewasbescherming, Gebruik middelen, Jaardosering gewas, teeltsector, toepassing
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012, 2016

Herontwerp
31-01-2020

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, toepassing

Oppervlakte met gewasbescherming, Gebruik middelen, Jaardosering per ha werkzame stoffen, toepassingsgroepen, gewassen
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012, 2016

Herontwerp
31-01-2020

Mechanische bestrijdingsmethoden in de landbouw

Oppervlakten met mechanische - en overige bestrijdingen, Percentages Mechanische bestrijding naar groep, gewassen, teeltsectoren
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012,2016

Herontwerp
31-01-2020

Winning, invoer en uitvoer materialen per continent; nationale rekeningen

Materiaalstroomrekening, milieurekeningen, materiaalstromen biomassa, metalen, mineralen, fossiele energie, grondstof, halffabrikaat
Frequentie: per jaar, periode: 2004-2018

Actualisering
31-01-2020

Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen

Materiaalstroomrekening, materiaalstromen, environmental accounts, metaal grondstof, halffabrikaat, eindproduct, biomassa, fossiele energie
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Actualisering
30-01-2020

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding; bedrijfstype, regio

Mineralen in dierlijke mest in relatie tot gebruiksnormen Mestproductie, stikstof, fosfaat, bedrijfstype, plaatsingsruimte
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2019

Actualisering
30-01-2020

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Mestproductie per diercategorie, stikstofverliezen. Mestproductie, stikstof, fosfaat, ammoniakemissie.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2019

Actualisering
30-01-2020

Dierlijke mest: productie, transport en gebruik, kerncijfers

Mestproductie, stikstof en fosfaat in dierlijke mest, stikstofverliezen, mestverwerking, mestexport en mestgebruik
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2019

Actualisering