Trend van broedvogels: trendbeoordeling


In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de trends van alle inheemse regelmatig in Nederland broedende vogelsoorten waarvoor een betrouwbare landelijke trend kan worden berekend. Tevens bevat deze tabel de (meetkundig) gemiddelde trend van alle in deze tabel genoemde soorten. Trends zijn weergegeven over een periode vanaf 1990 of vanaf het jaar ná 1990 waarop betrouwbare tellingen van de betreffende soort beschikbaar zijn. Trends zijn tevens weergegeven over de laatste 10 jaar.

De landelijke trend van broedvogels is gebaseerd op verschillende typen steekproef-tellingen waarvan de gegevens gecombineerd worden. De basis van de tellingen wordt gevormd door territoriumkarteringen in meetpunten van circa 50-200 ha, waarbij territoria van broedparen worden bepaald door herhaalde bezoeken van de meetpunten in het broedseizoen. Er zijn echter ook aanvullende methoden voor soorten waarvoor deze methode minder of niet geschikt is, bijvoorbeeld punttellingen voor stadsvogels.

De trends worden in deze tabel weergegeven aan de hand van de trendclassificatie. Deze wordt bepaald over een reeks van jaren met behulp van de jaarlijkse indexcijfers van de soorten. Indexcijfers per jaar hebben een brede betrouwbaarheidsmarge, waardoor op grond daarvan niet zonder meer geconcludeerd kan worden of een soort significant in aantal is toe- of afgenomen. Of de populatie van een soort is toe- of afgenomen, wordt daarom apart berekend over de hele reeks van jaren en de meest recente periode van 10 jaar. De toe- of afname wordt vervolgens geclassificeerd als sterk, indien de gemiddelde jaarlijkse verandering méér dan 5% bedraagt of matig als de verandering ook kleiner kan zijn dan 5%. Indien geen toe- of afname kan worden aangetoond maar de gemiddelde jaarlijkse verandering kleiner of gelijk is aan 5%, dan wordt deze beoordeeld als stabiel. Wanneer geen toe- of afname kan worden aangetoond en de trend ook niet als stabiel kan worden beschouwd, dan wordt deze geclassificeerd als onzeker. Indexcijfers per jaar worden in een afzonderlijke tabel weergegeven (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Status van de cijfers:
Ieder jaar komen nieuwe telgegevens beschikbaar die worden verwerkt bij de (her-)berekening van trends. Door deze toegevoegde jaarcijfers en eventuele nalevering van telgegevens van voorgaande jaren kunnen de trendclassificaties bij updates veranderen. Dit kan met name het geval zijn voor de trendclassificatie over de laatste 10 jaar, omdat de periode waarover de berekening plaatsvindt verschuift.

Wijzigingen per 20 juni 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel wordt jaarlijks geüpdatet. De eerstvolgende update verschijnt in september 2019.

Trend van broedvogels: trendbeoordeling

Broedvogels Trendklasse 1990 tot heden (trendklasse) Trendklasse laatste 10 jaar (trendklasse)
Soortgroeptrend broedvogels Matige toename Matige toename
Aalscholver Matige toename Stabiel
Appelvink Matige toename Sterke toename
Baardman Matige afname Stabiel
Bergeend Matige toename Matige toename
Blauwborst Matige toename Sterke toename
Blauwe Kiekendief Sterke afname Onzeker
Blauwe Reiger Matige afname Matige afname
Boerenzwaluw Stabiel Stabiel
Bontbekplevier Matige afname Matige afname
Bonte Vliegenvanger Matige toename Matige toename
Boomklever Matige toename Matige toename
Boomkruiper Matige toename Matige toename
Boomleeuwerik Matige toename Matige toename
Boompieper Matige toename Matige toename
Boomvalk Matige afname Matige afname
Bosrietzanger Stabiel Stabiel
Bosuil Matige afname Stabiel
Braamsluiper Matige afname Stabiel
Brandgans Sterke toename Sterke toename
Brilduiker Stabiel Onzeker
Bruine Kiekendief Matige afname Matige afname
Buidelmees Sterke afname Onzeker
Buizerd Matige toename Matige toename
Cetti's Zanger Sterke toename Sterke toename
Nachtegaal Stabiel Stabiel
Nachtzwaluw Sterke toename Sterke toename
Noordse Stern Matige afname Onzeker
Oeverloper Matige toename Onzeker
Oeverzwaluw Matige toename Matige afname
Ooievaar Sterke toename Sterke toename
Ortolaan Sterke afname Sterke afname
Paapje Matige afname Stabiel
Patrijs Sterke afname Sterke afname
Pimpelmees Matige toename Matige toename
Porseleinhoen Matige afname Onzeker
Purperreiger Matige toename Matige toename
Putter Sterke toename Sterke toename
Raaf Matige toename Matige toename
Ransuil Sterke afname Matige afname
Rietgors Matige toename Stabiel
Rietzanger Matige toename Matige toename
Ringmus Matige afname Matige afname
Roek Matige afname Matige afname
Roerdomp Matige toename Matige toename
Roodborst Stabiel Matige afname
Roodborsttapuit Sterke toename Sterke toename
Roodhalsfuut Sterke toename Stabiel
Scholekster Matige afname Matige afname
Sijs Matige afname Onzeker
Slechtvalk Sterke toename Matige toename
Slobeend Matige afname Onzeker
Smient Matige toename Onzeker
Snor Matige toename Matige toename
Sperwer Matige afname Matige afname
Spotvogel Matige afname Stabiel
Spreeuw Matige afname Stabiel
Sprinkhaanzanger Matige toename Matige toename
Staartmees Matige afname Matige afname
Steenuil Matige afname Stabiel
Steltkluut Matige toename Sterke toename
Stormmeeuw Matige afname Matige afname
Strandplevier Matige afname Onzeker
Tafeleend Stabiel Matige toename
Tapuit Sterke afname Matige afname
Tjiftjaf Matige toename Matige toename
Torenvalk Matige afname Matige afname
Tuinfluiter Matige afname Matige afname
Tureluur Matige afname Matige afname
Turkse Tortel Stabiel Matige afname
Veldleeuwerik Matige afname Stabiel
Velduil Matige afname Sterke toename
Vink Matige toename Stabiel
Visdief Matige afname Matige afname
Vuurgoudhaan Matige toename Stabiel
Waterhoen Matige afname Matige afname
Waterral Matige toename Matige toename
Watersnip Matige afname Matige afname
Wielewaal Matige afname Stabiel
Wilde Eend Matige afname Matige afname
Winterkoning Matige toename Matige afname
Wintertaling Matige afname Stabiel
Witte Kwikstaart Matige afname Matige toename
Woudaap Matige toename Onzeker
Wulp Matige afname Matige afname
Zanglijster Matige toename Stabiel
Zilvermeeuw Matige afname Matige afname
Zomertaling Matige afname Matige afname
Zomertortel Sterke afname Sterke afname
Zwarte Kraai Matige toename Matige afname
Zwarte Mees Matige afname Matige afname
Zwarte Roodstaart Stabiel Stabiel
Zwarte Specht Matige afname Matige afname
Zwarte Stern Stabiel Stabiel
Zwartkop Matige toename Matige toename
Zwartkopmeeuw Sterke toename Matige toename
Bron: CBS.
Verklaring van tekens