Trend van broedvogels: trendbeoordeling

Trend van broedvogels: trendbeoordeling

Broedvogels Trendklasse 1990 tot heden (trendklasse) Trendklasse laatste 12 jaar (trendklasse)
Soortgroeptrend broedvogels Matige toename Matige toename
Aalscholver Matige afname Matige toename
Appelvink Sterke toename Matige toename
Baardman Matige toename Matige afname
Bergeend Stabiel Stabiel
Blauwborst Matige toename Matige toename
Blauwe Kiekendief Onzeker Sterke afname
Blauwe Reiger Matige toename Matige afname
Boerenzwaluw Matige toename Matige toename
Bontbekplevier Stabiel Matige afname
Bonte Vliegenvanger Matige toename Matige toename
Boomklever Matige toename Matige toename
Boomkruiper Matige toename Matige toename
Boomleeuwerik Matige toename Matige toename
Boompieper Matige afname Matige toename
Boomvalk Matige afname Matige afname
Bosrietzanger Matige toename Stabiel
Bosuil Matige toename Matige toename
Braamsluiper Matige toename Matige toename
Brandgans Stabiel Sterke toename
Brilduiker Onzeker Matige afname
Bruine Kiekendief Matige afname Matige afname
Buidelmees Sterke afname Sterke afname
Buizerd Matige toename Matige toename
Cetti's Zanger Sterke toename Sterke toename
Nachtegaal Stabiel Matige toename
Nachtzwaluw Matige toename Sterke toename
Noordse Stern Matige afname Matige afname
Oeverloper Onzeker Stabiel
Oeverzwaluw Matige afname Matige toename
Ooievaar Sterke toename Sterke toename
Ortolaan Stabiel Sterke afname
Paapje Stabiel Matige afname
Patrijs Matige afname Sterke afname
Pimpelmees Matige toename Matige toename
Porseleinhoen Matige afname Matige afname
Purperreiger Matige toename Matige toename
Putter Matige toename Sterke toename
Raaf Matige toename Matige toename
Ransuil Matige afname Sterke afname
Rietgors Stabiel Matige toename
Rietzanger Matige toename Matige toename
Ringmus Sterke afname Matige afname
Roek Matige afname Matige afname
Roerdomp Sterke toename Matige toename
Roodborst Matige toename Matige toename
Roodborsttapuit Matige toename Sterke toename
Roodhalsfuut Onzeker Matige toename
Scholekster Matige afname Matige afname
Sijs Onzeker Stabiel
Slechtvalk Sterke toename Sterke toename
Slobeend Stabiel Matige afname
Smient Onzeker Matige toename
Snor Sterke toename Matige toename
Sperwer Matige afname Matige afname
Spotvogel Matige toename Matige afname
Spreeuw Matige toename Matige afname
Sprinkhaanzanger Matige afname Matige toename
Staartmees Matige afname Matige afname
Steenuil Stabiel Matige afname
Steltkluut Sterke toename Sterke toename
Stormmeeuw Matige afname Matige afname
Strandplevier Matige toename Matige afname
Tafeleend Stabiel Matige afname
Tapuit Matige toename Matige afname
Tjiftjaf Stabiel Matige toename
Torenvalk Stabiel Matige afname
Tuinfluiter Stabiel Matige afname
Tureluur Matige afname Matige afname
Turkse Tortel Matige afname Matige afname
Veldleeuwerik Matige toename Matige afname
Velduil Sterke afname Matige afname
Vink Stabiel Matige toename
Visdief Matige afname Matige afname
Vuurgoudhaan Sterke toename Matige toename
Waterhoen Matige toename Matige afname
Waterral Matige toename Matige toename
Watersnip Stabiel Matige afname
Wielewaal Stabiel Matige toename
Wilde Eend Matige afname Matige afname
Winterkoning Matige toename Matige toename
Wintertaling Matige afname Matige afname
Witte Kwikstaart Matige afname Matige afname
Woudaap Onzeker Stabiel
Wulp Matige afname Matige afname
Zanglijster Matige toename Matige toename
Zilvermeeuw Matige afname Matige afname
Zomertaling Stabiel Matige afname
Zomertortel Sterke afname Sterke afname
Zwarte Kraai Stabiel Matige afname
Zwarte Mees Stabiel Matige afname
Zwarte Roodstaart Matige toename Stabiel
Zwarte Specht Matige toename Matige afname
Zwarte Stern Matige afname Matige toename
Zwartkop Matige toename Matige toename
Zwartkopmeeuw Sterke toename Sterke toename
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de trends van alle inheemse regelmatig in Nederland broedende vogelsoorten waarvoor een betrouwbare landelijke trend kan worden berekend. Tevens bevat deze tabel de (meetkundig) gemiddelde trend van alle in deze tabel genoemde soorten. Trends zijn weergegeven vanaf 1990 of vanaf het eerste jaar ná 1990 waarvan betrouwbare tellingen van de betreffende soort beschikbaar zijn. Trends zijn tevens weergegeven over de laatste 12 jaar.

De landelijke trend van broedvogels is gebaseerd op verschillende typen steekproef-tellingen waarvan de gegevens gecombineerd worden. De basis van de tellingen wordt gevormd door territoriumkarteringen in meetpunten van circa 50-200 ha, waarbij territoria van broedparen worden bepaald door herhaalde bezoeken van de meetpunten in het broedseizoen. Het aantal territoria wordt geteld. Er zijn echter ook aanvullende methoden voor soorten waarvoor deze methode minder of niet geschikt is, bijvoorbeeld punttellingen voor stadsvogels.

De trends worden in deze tabel weergegeven aan de hand van de trendclassificatie. Deze wordt bepaald over een reeks van jaren met behulp van de jaarlijkse indexcijfers van de soorten. Indexcijfers per jaar hebben een brede betrouwbaarheidsmarge, waardoor op grond van de vergelijking van indexcijfers niet zonder meer geconcludeerd kan worden of een soort significant in aantal is toe- of afgenomen. Of de populatie van een soort is toe- of afgenomen, wordt daarom apart berekend over de hele reeks van jaren en de meest recente periode van 12 jaar. De toe- of afname wordt vervolgens geclassificeerd als sterk, indien de gemiddelde jaarlijkse verandering méér dan 5% bedraagt of matig als de verandering ook kleiner kan zijn dan 5%. Indien geen toe- of afname kan worden aangetoond maar de gemiddelde jaarlijkse verandering kleiner of gelijk is aan 5%, dan wordt deze beoordeeld als stabiel. Dat niet kunnen aantonen van een toe- of afname speelt wanneer rekening houdend met de betrouwbaarheidsmarge er zowel een toe- of afname kan zijn en het verschil tussen de uiterste waarden waartussen de gemiddelde jaarlijkse verandering zich, rekening houdend met de betrouwbaarheidsmarge, kleiner of gelijk is aan 10%. Wanneer geen toe- of afname kan worden aangetoond en de trend ook niet als stabiel kan worden beschouwd, dan wordt deze geclassificeerd als onzeker. Indexcijfers per jaar worden in een afzonderlijke tabel weergegeven (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Status van de cijfers:
Ieder jaar komen nieuwe telgegevens beschikbaar die worden verwerkt bij de (her-)berekening van trends. Door deze toegevoegde jaarcijfers en eventuele nalevering van telgegevens van voorgaande jaren kunnen de trendclassificaties bij updates veranderen. Dit kan met name het geval zijn voor de trendclassificatie over de laatste 12 jaar, omdat de periode waarover de berekening plaatsvindt verschuift.

Wijzigingen per 25 oktober 2023:
Trendclassificaties van het jaar 2022 zijn toegevoegd. In de tabel zijn vijf extra soorten (Bijeneter, Pontische meeuw, Rode Wouw, Wespendief en Zeearend) opgenomen.

Wijzigingen per 4 november 2022
Trendclassificaties van 2021 zijn toegevoegd.
Bij de trendberekeningen is gebruik gemaakt van verbeterde populatiegegevens van broedvogels in de vogelatlas van 2018 (zie paragraaf 3). Deze hebben geleid tot herschikking van deelgebieden van Nederland en wijzigingen in de onderlinge weging van de telresultaten in die gebieden. Deze weging vindt plaats ter correctie van verschillen in steekproefdichtheid in de deelgebieden. Hoewel indexwaarden van een groot deel van de soorten in grotere mate gewijzigd zijn dan gebruikelijk bij een actualisatie, heeft dit voor de trendclassificaties in deze tabel nauwelijks gevolgen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel wordt jaarlijks geactualiseerd. De eerstvolgende update verschijnt in oktober 2024.

Toelichting onderwerpen

Trendklasse 1990 tot heden
1990 tot en met 2017
De trends worden in deze tabel weergegeven aan de hand van de trendclassificatie. Deze wordt bepaald over een reeks van jaren met behulp van de jaarlijkse indexcijfers van de soorten. Indexcijfers per jaar hebben een brede betrouwbaarheidsmarge, waardoor op grond daarvan niet zonder meer geconcludeerd kan worden of een soort significant in aantal is toe- of afgenomen. Of de populatie van een soort is toe- of afgenomen, wordt daarom apart berekend over de hele reeks van jaren en de meest recente periode van 10 jaar. De toe- of afname wordt vervolgens geclassificeerd als sterk, indien de gemiddelde jaarlijkse verandering méér dan 5% bedraagt of matig als de verandering ook kleiner kan zijn dan 5%. Indien geen toe- of afname kan worden aangetoond maar de gemiddelde jaarlijkse verandering kleiner of gelijk is aan 5%, dan wordt deze beoordeeld als stabiel. Wanneer geen toe- of afname kan worden aangetoond en de trend ook niet als stabiel kan worden beschouwd, dan wordt deze geclassificeerd als onzeker.
Trendklasse laatste 12 jaar
2008 tot en met 2017
De trends worden in deze tabel weergegeven aan de hand van de trendclassificatie. Deze wordt bepaald over een reeks van jaren met behulp van de jaarlijkse indexcijfers van de soorten. Indexcijfers per jaar hebben een brede betrouwbaarheidsmarge, waardoor op grond daarvan niet zonder meer geconcludeerd kan worden of een soort significant in aantal is toe- of afgenomen. Of de populatie van een soort is toe- of afgenomen, wordt daarom apart berekend over de hele reeks van jaren en de meest recente periode van 10 jaar. De toe- of afname wordt vervolgens geclassificeerd als sterk, indien de gemiddelde jaarlijkse verandering méér dan 5% bedraagt of matig als de verandering ook kleiner kan zijn dan 5%. Indien geen toe- of afname kan worden aangetoond maar de gemiddelde jaarlijkse verandering kleiner of gelijk is aan 5%, dan wordt deze beoordeeld als stabiel. Wanneer geen toe- of afname kan worden aangetoond en de trend ook niet als stabiel kan worden beschouwd, dan wordt deze geclassificeerd als onzeker.