Trend van broedvogels: trendbeoordeling

Trend van broedvogels: trendbeoordeling

Broedvogels Trendklasse 1990 tot heden (trendklasse) Trendklasse laatste 12 jaar (trendklasse)
Soortgroeptrend broedvogels Matige toename Stabiel
Aalscholver matige toename stabiel
Appelvink matige toename sterke toename
Baardman stabiel stabiel
Bergeend matige toename stabiel
Blauwborst matige toename matige toename
Blauwe Kiekendief sterke afname onzeker
Blauwe Reiger matige afname matige afname
Boerenzwaluw matige toename matige toename
Bontbekplevier matige afname matige afname
Bonte Vliegenvanger matige toename matige toename
Boomklever matige toename matige toename
Boomkruiper matige toename matige toename
Boomleeuwerik matige toename matige toename
Boompieper matige toename matige toename
Boomvalk matige afname matige afname
Bosrietzanger stabiel stabiel
Bosuil matige afname stabiel
Braamsluiper stabiel matige toename
Brandgans sterke toename sterke toename
Brilduiker matige afname onzeker
Bruine Kiekendief matige afname matige afname
Buidelmees sterke afname sterke afname
Buizerd matige toename matige toename
Cetti's Zanger sterke toename sterke toename
Nachtegaal matige afname matige afname
Nachtzwaluw sterke toename sterke toename
Noordse Stern matige afname onzeker
Oeverloper matige toename onzeker
Oeverzwaluw matige toename matige afname
Ooievaar sterke toename sterke toename
Ortolaan sterke afname onzeker
Paapje matige afname matige afname
Patrijs sterke afname sterke afname
Pimpelmees matige toename stabiel
Porseleinhoen matige afname stabiel
Purperreiger matige toename matige toename
Putter sterke toename sterke toename
Raaf matige toename matige toename
Ransuil sterke afname matige afname
Rietgors matige toename stabiel
Rietzanger matige toename matige toename
Ringmus matige afname matige afname
Roek matige afname matige afname
Roerdomp matige toename matige toename
Roodborst stabiel matige toename
Roodborsttapuit sterke toename sterke toename
Roodhalsfuut matige toename onzeker
Scholekster matige afname matige afname
Sijs stabiel sterke toename
Slechtvalk sterke toename sterke toename
Slobeend matige afname stabiel
Smient matige toename onzeker
Snor matige toename matige toename
Sperwer matige afname matige afname
Spotvogel matige afname matige toename
Spreeuw matige afname matige afname
Sprinkhaanzanger matige toename matige toename
Staartmees matige afname matige afname
Steenuil matige afname stabiel
Steltkluut matige toename sterke toename
Stormmeeuw matige afname matige afname
Strandplevier matige afname onzeker
Tafeleend stabiel matige toename
Tapuit sterke afname stabiel
Tjiftjaf matige toename matige toename
Torenvalk matige afname matige afname
Tuinfluiter matige afname matige afname
Tureluur matige afname matige afname
Turkse Tortel matige afname matige afname
Veldleeuwerik matige afname matige afname
Velduil matige afname onzeker
Vink matige toename stabiel
Visdief matige afname matige afname
Vuurgoudhaan matige toename matige toename
Waterhoen matige afname matige afname
Waterral matige toename matige toename
Watersnip matige afname matige toename
Wielewaal matige afname stabiel
Wilde Eend matige afname matige afname
Winterkoning matige toename stabiel
Wintertaling matige afname matige afname
Witte Kwikstaart matige afname stabiel
Woudaap stabiel matige afname
Wulp matige afname matige afname
Zanglijster matige toename stabiel
Zilvermeeuw matige afname matige afname
Zomertaling matige afname matige afname
Zomertortel sterke afname sterke afname
Zwarte Kraai stabiel matige afname
Zwarte Mees matige afname matige afname
Zwarte Roodstaart stabiel stabiel
Zwarte Specht matige afname matige afname
Zwarte Stern stabiel stabiel
Zwartkop matige toename matige toename
Zwartkopmeeuw sterke toename matige toename
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de trends van alle inheemse regelmatig in Nederland broedende vogelsoorten waarvoor een betrouwbare landelijke trend kan worden berekend. Tevens bevat deze tabel de (meetkundig) gemiddelde trend van alle in deze tabel genoemde soorten. Trends zijn weergegeven over een periode vanaf 1990 of vanaf het jaar ná 1990 waarop betrouwbare tellingen van de betreffende soort beschikbaar zijn. Trends zijn tevens weergegeven over de laatste 10 jaar.

De landelijke trend van broedvogels is gebaseerd op verschillende typen steekproef-tellingen waarvan de gegevens gecombineerd worden. De basis van de tellingen wordt gevormd door territoriumkarteringen in meetpunten van circa 50-200 ha, waarbij territoria van broedparen worden bepaald door herhaalde bezoeken van de meetpunten in het broedseizoen. Er zijn echter ook aanvullende methoden voor soorten waarvoor deze methode minder of niet geschikt is, bijvoorbeeld punttellingen voor stadsvogels.

De trends worden in deze tabel weergegeven aan de hand van de trendclassificatie. Deze wordt bepaald over een reeks van jaren met behulp van de jaarlijkse indexcijfers van de soorten. Indexcijfers per jaar hebben een brede betrouwbaarheidsmarge, waardoor op grond daarvan niet zonder meer geconcludeerd kan worden of een soort significant in aantal is toe- of afgenomen. Of de populatie van een soort is toe- of afgenomen, wordt daarom apart berekend over de hele reeks van jaren en de meest recente periode van 120 jaar. De toe- of afname wordt vervolgens geclassificeerd als sterk, indien de gemiddelde jaarlijkse verandering méér dan 5% bedraagt of matig als de verandering ook kleiner kan zijn dan 5%. Indien geen toe- of afname kan worden aangetoond maar de gemiddelde jaarlijkse verandering kleiner of gelijk is aan 5%, dan wordt deze beoordeeld als stabiel. Wanneer geen toe- of afname kan worden aangetoond en de trend ook niet als stabiel kan worden beschouwd, dan wordt deze geclassificeerd als onzeker. Indexcijfers per jaar worden in een afzonderlijke tabel weergegeven (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Status van de cijfers:
Ieder jaar komen nieuwe telgegevens beschikbaar die worden verwerkt bij de (her-)berekening van trends. Door deze toegevoegde jaarcijfers en eventuele nalevering van telgegevens van voorgaande jaren kunnen de trendclassificaties bij updates veranderen. Dit kan met name het geval zijn voor de trendclassificatie over de laatste 10 jaar, omdat de periode waarover de berekening plaatsvindt verschuift.

Wijzigingen per 26 juni 2020:
In 2019 werden trends over een periode van 10 jaar gegeven in plaats van 12 jaar. Voor 12 jaar is gekozen omdat daarmee 2 volledige perioden worden omvat, waarover op grond van de EU vogelrichtlijn dient te worden gerapporteerd.

De gegevens van de Grote gele kwikstaart en de grote Canadees gans zijn abusievelijk verwisseld.
Omdat de grote Canadese gans een exoot is in Nederland mag deze niet vermeldt worden in de tabel “trend van de Nederlandse broedvogels” en is dus uit de lijst verwijderd.
De grote gele kwikstaart is daarentegen nu wel opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel wordt jaarlijks geactualiseerd. De eerstvolgende update verschijnt in oktober 2020.

Toelichting onderwerpen

Trendklasse 1990 tot heden
1990 tot en met 2017
De trends worden in deze tabel weergegeven aan de hand van de trendclassificatie. Deze wordt bepaald over een reeks van jaren met behulp van de jaarlijkse indexcijfers van de soorten. Indexcijfers per jaar hebben een brede betrouwbaarheidsmarge, waardoor op grond daarvan niet zonder meer geconcludeerd kan worden of een soort significant in aantal is toe- of afgenomen. Of de populatie van een soort is toe- of afgenomen, wordt daarom apart berekend over de hele reeks van jaren en de meest recente periode van 10 jaar. De toe- of afname wordt vervolgens geclassificeerd als sterk, indien de gemiddelde jaarlijkse verandering méér dan 5% bedraagt of matig als de verandering ook kleiner kan zijn dan 5%. Indien geen toe- of afname kan worden aangetoond maar de gemiddelde jaarlijkse verandering kleiner of gelijk is aan 5%, dan wordt deze beoordeeld als stabiel. Wanneer geen toe- of afname kan worden aangetoond en de trend ook niet als stabiel kan worden beschouwd, dan wordt deze geclassificeerd als onzeker.
Trendklasse laatste 12 jaar
2008 tot en met 2017
De trends worden in deze tabel weergegeven aan de hand van de trendclassificatie. Deze wordt bepaald over een reeks van jaren met behulp van de jaarlijkse indexcijfers van de soorten. Indexcijfers per jaar hebben een brede betrouwbaarheidsmarge, waardoor op grond daarvan niet zonder meer geconcludeerd kan worden of een soort significant in aantal is toe- of afgenomen. Of de populatie van een soort is toe- of afgenomen, wordt daarom apart berekend over de hele reeks van jaren en de meest recente periode van 10 jaar. De toe- of afname wordt vervolgens geclassificeerd als sterk, indien de gemiddelde jaarlijkse verandering méér dan 5% bedraagt of matig als de verandering ook kleiner kan zijn dan 5%. Indien geen toe- of afname kan worden aangetoond maar de gemiddelde jaarlijkse verandering kleiner of gelijk is aan 5%, dan wordt deze beoordeeld als stabiel. Wanneer geen toe- of afname kan worden aangetoond en de trend ook niet als stabiel kan worden beschouwd, dan wordt deze geclassificeerd als onzeker.