Trend van broedvogels: trendbeoordeling

Trend van broedvogels: trendbeoordeling

Broedvogels Trendklasse 1990 tot heden (trendklasse) Trendklasse laatste 12 jaar (trendklasse)
Soortgroeptrend broedvogels Matige toename Matige toename
Aalscholver Matige toename Matige afname
Appelvink Matige toename Sterke toename
Baardman Matige afname Matige toename
Bergeend Stabiel Stabiel
Blauwborst Matige toename Matige toename
Blauwe Kiekendief Sterke afname Onzeker
Blauwe Reiger Matige afname Matige toename
Boerenzwaluw Matige toename Matige toename
Bontbekplevier Matige afname Stabiel
Bonte Vliegenvanger Matige toename Matige toename
Boomklever Matige toename Matige toename
Boomkruiper Matige toename Matige toename
Boomleeuwerik Matige toename Matige toename
Boompieper Matige toename Stabiel
Boomvalk Matige afname Matige afname
Bosrietzanger Stabiel Matige toename
Bosuil Matige toename Matige toename
Braamsluiper Matige toename Matige toename
Brandgans Sterke toename Stabiel
Brilduiker Matige afname Onzeker
Bruine Kiekendief Matige afname Matige afname
Buidelmees Sterke afname Sterke afname
Buizerd Matige toename Matige toename
Cetti's Zanger Sterke toename Sterke toename
Nachtegaal Matige toename Stabiel
Nachtzwaluw Sterke toename Matige toename
Noordse Stern Matige afname Matige afname
Oeverloper Matige toename Onzeker
Oeverzwaluw Matige toename Stabiel
Ooievaar Sterke toename Sterke toename
Ortolaan Sterke afname Stabiel
Paapje Matige afname Matige afname
Patrijs Sterke afname Matige afname
Pimpelmees Matige toename Matige toename
Porseleinhoen Matige afname Matige afname
Purperreiger Matige toename Matige toename
Putter Sterke toename Matige toename
Raaf Matige toename Matige toename
Ransuil Sterke afname Matige afname
Rietgors Matige toename Stabiel
Rietzanger Matige toename Matige toename
Ringmus Matige afname Sterke afname
Roek Matige afname Matige afname
Roerdomp Matige toename Matige toename
Roodborst Stabiel Matige toename
Roodborsttapuit Sterke toename Matige toename
Roodhalsfuut Matige toename Onzeker
Scholekster Matige afname Matige afname
Sijs Stabiel Matige toename
Slechtvalk Sterke toename Sterke toename
Slobeend Matige afname Stabiel
Smient Matige toename Onzeker
Snor Matige toename Matige toename
Sperwer Matige afname Matige afname
Spotvogel Matige afname Matige toename
Spreeuw Matige afname Matige toename
Sprinkhaanzanger Matige toename Matige afname
Staartmees Matige afname Matige afname
Steenuil Matige afname Matige toename
Steltkluut Matige toename Sterke toename
Stormmeeuw Matige afname Matige afname
Strandplevier Matige afname Stabiel
Tafeleend Matige afname Stabiel
Tapuit Sterke afname Matige toename
Tjiftjaf Matige toename Stabiel
Torenvalk Matige afname Stabiel
Tuinfluiter Matige afname Stabiel
Tureluur Matige afname Matige afname
Turkse Tortel Matige afname Matige afname
Veldleeuwerik Matige afname Matige toename
Velduil Matige afname Matige afname
Vink Matige toename Stabiel
Visdief Matige afname Matige afname
Vuurgoudhaan Matige toename Sterke toename
Waterhoen Matige afname Matige toename
Waterral Matige toename Matige toename
Watersnip Matige afname Matige toename
Wielewaal Matige afname Matige toename
Wilde Eend Matige afname Matige afname
Winterkoning Matige toename Matige toename
Wintertaling Matige afname Matige afname
Witte Kwikstaart Matige afname Matige afname
Woudaap Stabiel Onzeker
Wulp Matige afname Matige afname
Zanglijster Matige toename Matige toename
Zilvermeeuw Matige afname Matige afname
Zomertaling Matige afname Stabiel
Zomertortel Sterke afname Sterke afname
Zwarte Kraai Stabiel Stabiel
Zwarte Mees Matige afname Stabiel
Zwarte Roodstaart Stabiel Matige toename
Zwarte Specht Matige afname Matige toename
Zwarte Stern Matige toename Stabiel
Zwartkop Matige toename Matige toename
Zwartkopmeeuw Sterke toename Sterke toename
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de trends van alle inheemse regelmatig in Nederland broedende vogelsoorten waarvoor een betrouwbare landelijke trend kan worden berekend. Tevens bevat deze tabel de (meetkundig) gemiddelde trend van alle in deze tabel genoemde soorten. Trends zijn weergegeven over een periode vanaf 1990 of vanaf het jaar ná 1990 waarop betrouwbare tellingen van de betreffende soort beschikbaar zijn. Trends zijn tevens weergegeven over de laatste 12 jaar.

De landelijke trend van broedvogels is gebaseerd op verschillende typen steekproef-tellingen waarvan de gegevens gecombineerd worden. De basis van de tellingen wordt gevormd door territoriumkarteringen in meetpunten van circa 50-200 ha, waarbij territoria van broedparen worden bepaald door herhaalde bezoeken van de meetpunten in het broedseizoen. Er zijn echter ook aanvullende methoden voor soorten waarvoor deze methode minder of niet geschikt is, bijvoorbeeld punttellingen voor stadsvogels.

De trends worden in deze tabel weergegeven aan de hand van de trendclassificatie. Deze wordt bepaald over een reeks van jaren met behulp van de jaarlijkse indexcijfers van de soorten. Indexcijfers per jaar hebben een brede betrouwbaarheidsmarge, waardoor op grond daarvan niet zonder meer geconcludeerd kan worden of een soort significant in aantal is toe- of afgenomen. Of de populatie van een soort is toe- of afgenomen, wordt daarom apart berekend over de hele reeks van jaren en de meest recente periode van 12 jaar. De toe- of afname wordt vervolgens geclassificeerd als sterk, indien de gemiddelde jaarlijkse verandering méér dan 5% bedraagt of matig als de verandering ook kleiner kan zijn dan 5%. Indien geen toe- of afname kan worden aangetoond maar de gemiddelde jaarlijkse verandering kleiner of gelijk is aan 5%, dan wordt deze beoordeeld als stabiel. Wanneer geen toe- of afname kan worden aangetoond en de trend ook niet als stabiel kan worden beschouwd, dan wordt deze geclassificeerd als onzeker. Indexcijfers per jaar worden in een afzonderlijke tabel weergegeven (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Status van de cijfers:
Ieder jaar komen nieuwe telgegevens beschikbaar die worden verwerkt bij de (her-)berekening van trends. Door deze toegevoegde jaarcijfers en eventuele nalevering van telgegevens van voorgaande jaren kunnen de trendclassificaties bij updates veranderen. Dit kan met name het geval zijn voor de trendclassificatie over de laatste 12 jaar, omdat de periode waarover de berekening plaatsvindt verschuift.

Wijzigingen per 4 november 2022
Trendclassificaties van 2021 zijn toegevoegd.
Bij de trendberekeningen is gebruik gemaakt van verbeterde populatiegegevens van broedvogels in de vogelatlas van 2018 (zie paragraaf 3). Deze hebben geleid tot herschikking van deelgebieden van Nederland en wijzigingen in de onderlinge weging van de telresultaten in die gebieden. Deze weging vindt plaats ter correctie van verschillen in steekproefdichtheid in de deelgebieden. Hoewel indexwaarden van een groot deel van de soorten in grotere mate gewijzigd zijn dan gebruikelijk bij een update, heeft dit voor de trendclassificaties in deze tabel nauwelijks gevolgen.

Wijzigingen per 10 november 2021:
Trendclassificaties van het jaar 2019 en 2020 zijn toegevoegd.
Er zijn zeven extra soorten (Europese Kanarie, Graszanger, Houtsnip, Kleinst Waterhoen, Kraanvogel, Oehoe en Witwangstern) opgenomen, omdat de tellingen daarvan inmiddels betrouwbare trends opleveren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel wordt jaarlijks geactualiseerd. De eerstvolgende update verschijnt in oktober 2022.

Toelichting onderwerpen

Trendklasse 1990 tot heden
1990 tot en met 2017
De trends worden in deze tabel weergegeven aan de hand van de trendclassificatie. Deze wordt bepaald over een reeks van jaren met behulp van de jaarlijkse indexcijfers van de soorten. Indexcijfers per jaar hebben een brede betrouwbaarheidsmarge, waardoor op grond daarvan niet zonder meer geconcludeerd kan worden of een soort significant in aantal is toe- of afgenomen. Of de populatie van een soort is toe- of afgenomen, wordt daarom apart berekend over de hele reeks van jaren en de meest recente periode van 10 jaar. De toe- of afname wordt vervolgens geclassificeerd als sterk, indien de gemiddelde jaarlijkse verandering méér dan 5% bedraagt of matig als de verandering ook kleiner kan zijn dan 5%. Indien geen toe- of afname kan worden aangetoond maar de gemiddelde jaarlijkse verandering kleiner of gelijk is aan 5%, dan wordt deze beoordeeld als stabiel. Wanneer geen toe- of afname kan worden aangetoond en de trend ook niet als stabiel kan worden beschouwd, dan wordt deze geclassificeerd als onzeker.
Trendklasse laatste 12 jaar
2008 tot en met 2017
De trends worden in deze tabel weergegeven aan de hand van de trendclassificatie. Deze wordt bepaald over een reeks van jaren met behulp van de jaarlijkse indexcijfers van de soorten. Indexcijfers per jaar hebben een brede betrouwbaarheidsmarge, waardoor op grond daarvan niet zonder meer geconcludeerd kan worden of een soort significant in aantal is toe- of afgenomen. Of de populatie van een soort is toe- of afgenomen, wordt daarom apart berekend over de hele reeks van jaren en de meest recente periode van 10 jaar. De toe- of afname wordt vervolgens geclassificeerd als sterk, indien de gemiddelde jaarlijkse verandering méér dan 5% bedraagt of matig als de verandering ook kleiner kan zijn dan 5%. Indien geen toe- of afname kan worden aangetoond maar de gemiddelde jaarlijkse verandering kleiner of gelijk is aan 5%, dan wordt deze beoordeeld als stabiel. Wanneer geen toe- of afname kan worden aangetoond en de trend ook niet als stabiel kan worden beschouwd, dan wordt deze geclassificeerd als onzeker.