WerkgelegenheidsstructuurDe zakelijke dienstverlening (inclusief uitzendkrachten) is de grootste bedrijfstak, met 2,4 miljoen banen in 2019. De zorg is goed voor 1,7 miljoen banen en de handel voor 1,6 miljoen banen. In vergelijking met 1999 heeft zich een forse verschuiving voorgedaan in de werkgelegenheidsstructuur. Het belang van de industrie, maar ook de landbouw, de bouwnijverheid en financiële dienstverlening, is kleiner geworden. Daarentegen zijn de zorg en de zakelijke dienstverlening sterk gegroeid. In 1999 was het aantal banen in de zorg en de industrie grofweg even groot. Nu telt de zorg tweemaal zo veel banen als de industrie.

Het aandeel zelfstandigen in het totaal aantal banen per bedrijfstak is het grootst in de landbouw en visserij met ruim 53 procent. Het landelijk gemiddelde komt uit op bijna 21 procent. 

Het aandeel vrouwen in het totaal aantal banen per bedrijfstak is het grootst in de zorg met bijna 81 procent. Ook het onderwijs en cultuur, recreatie en overige diensten zitten met 63 procent en 62 procent ruim boven het landelijk gemiddelde van 48 procent. Het aandeel vrouwen is met bijna 12 procent het laagst in de bouwnijverheid. 

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht volgens Nationale rekeningen en Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen

Grote bedrijfstakken waar verhoudingsgewijs veel jongeren (tussen de 15 en 35 jaar) werken zijn de horeca en de handel. In de horeca is meer dan de helft van de werknemers jonger dan 25 jaar. Ouderen (55 jaar en ouder) zijn sterk vertegenwoordigd bij de bedrijfstakken overheid, industrie en onderwijs.

Cijfers op StatLine: Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur

Soorten werknemersbanen naar bedrijfstak, 2016
 Onbepaalde tijd (%)Bepaalde tijd (%)DGA (%)Oproepbasis (%)Uitzendbasis (%)Stageplek (%)
Energievoorziening8991101
Delfstoffenwinning86121101
Openbaar bestuur en overheidsdiensten86120102
Waterbedrijven en afvalbeheer82151101
Industrie79162301
Bouwnijverheid74175311
Onderwijs71250201
Gezondheids- en welzijnszorg71201503
Vervoer en opslag71222601
Informatie en communicatie69224202
Financiële dienstverlening671021101
Verhuur en handel van onroerend goed662010301
Specialistische zakelijke diensten612210412
Overige dienstverlening60291702
Landbouw, bosbouw en visserij532052010
Handel512931601
Cultuur, sport en recreatie503121502
Horeca343712701
Verhuur en overige zakelijke diensten242214480
*met inbegrip van banen in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW)

Het aandeel werknemersbanen met een contract voor onbepaalde tijd is het grootst in de energievoorziening, de delfstoffenwinning en het openbaar bestuur en overheidsdiensten (tussen 86 en 89 procent). In de horeca en cultuur, sport en recreatie is het aandeel werknemersbanen met een contract voor bepaalde tijd het grootst (resp. 37 en 31 procent). Bijna de helft van de banen in de verhuur en overige zakelijke diensten zijn uitzendbanen. In de horeca is het aandeel oproepbanen met 27 procent het hoogst.

Cijfers op StatLine: Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur