Zoekresultaten

18 resultaten voor keyword:vogels
18 resultaten voor keyword:vogels

Broedvogels van heide en open duinen

Trend, waarnemingen en onzekerheid trend van broedvogels van heide en open duinen, 1990-2023.

Cijfers

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2022

T.b.v. ANLb-beleidsmonitoring zijn de trends van ANLb- broedvogel doelsoorten in ANLb- en referentiegebied berekend om het effect van ANLb te toetsen (2016-2022) en is het wintervogel meetnet...

Cijfers

Kwaliteitsborging van de monitoring van zeevogels en bruinvis

Monitoring van zeevogels en bruinvis op de Noordzee vindt plaats met tellingen vanuit het vliegtuig. Veranderingen in de ligging of het uitvallen van delen van transecten van het survey design door...

Publicaties

Handleiding broedvogelmonitoring

De handleiding beschrijft de opzet en organisatie van de monitoring, het veldwerk, de interpretatie en de formulieren.

Artikelen

Afname vogelpopulaties in stedelijk gebied

Van de vogels die in steden en dorpen voorkomen gaan er meer soorten in aantal achteruit dan vooruit. Alleen de vogels van water en moeras in het stedelijk gebied, en de slechtvalk als kenmerkende...

Artikelen

Populaties van 13 van de 20 stadsvogels afgenomen

In 1990–2017 zijn de broedpopulaties van 13 van de 20 stadsvogels in stedelijk gebied in aantal afgenomen. Alleen van de huiszwaluw neemt sinds 1990 de populatie toe, zowel in de stad als landelijk....

Artikelen

Grutto gaat, grauwe gans komt

De ontwikkeling van het aantal boerenlandvogels in Nederland

Artikelen

Landelijke natuurmeetnetten van het NEM in 2007

Stand van zaken in 2007 van de verschillende landelijke ecologische meetnetten waarin planten- en diersoorten worden gemonitord.

Publicaties

Minder vogels in de stad

De negen vogelsoorten die het meest voorkomen in de stad, nemen als geheel in aantal af.

Artikelen
Artikelen

Landelijke natuurmeetnetten 2005

De publicatie geeft informatie over de natuurmeetnetten die diverse organisaties in 2005 hebben uitgevoerd binnen het Netwerk Ecologische Monitoring. Het CBS rapporteert jaarlijks over de kwaliteit...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen