Heide steeds armer aan karakteristieke diersoorten

Sinds 1990 zijn de populaties van enkele diersoorten die vooral op de heide voorkomen met ongeveer 65 procent afgenomen. Het zijn vooral de vogels en de dagvlinders van de heide die achteruit zijn gegaan. Het aantal reptielen, amfibieën en libellen is stabiel of vertoont een toename. De belangrijkste oorzaken van achteruitgang zijn verbossing, vergrassing en verdroging van de heide. Vooral diersoorten van de open, droge heide zoals de tapuit, zijn achteruitgegaan.
De adder ondervindt weinig last van vergrassing van de heide of van bosopslag. Ook enkele libellensoorten die gebonden zijn aan vennen gaan in aantal vooruit. Mogelijk draagt het warmer worden van het klimaat bij aan die vooruitgang.

Ontwikkeling van karakteristieke heidesoorten

Ontwikkeling van karakteristieke heidesoorten

Bron: Milieu- en Natuurcompendium