Landelijke natuurmeetnetten van het NEM in 2007

Deze publicatie doet verslag van de stand van zaken in 2007 van de natuurmeetnetten die onder het Netwerk Ecologische Monitoring vallen. Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) bestaat uit verschillende landelijke ecologische meetnetten waarin planten- en diersoorten worden gemonitord. Onder de metingen vallen tellingen aan reptielen, amfibieën, vleermuizen, dagactieve zoogdieren, hazelmuis, nestkaarten, broedvogels, weidevogels, watervogels, vlinders, libellen, flora, korstmossen en paddenstoelen. Deze rapportage bevat de landelijke ontwikkelingen van al deze soorten. Het CBS rapporteert jaarlijks over de kwaliteit van de meetnetten, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Kengetal: J-67
ISBN: 978-90-357-1578-3
ISSN: 1873-9431