Zoekresultaten

380 resultaten voor keyword:arbeid
380 resultaten voor keyword:arbeid

Pagina 1 van 16

Re-integratie en bijstand, 2023-Q4

Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 4e kwartaal 2023.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking naar beroep en sector, 2022-2023

Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in Nederland verbijzonderd naar beroep en sector in 2022-2023

Cijfers

Re-integratie en bijstand, 2023-Q3

Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 3e kwartaal 2023.

Cijfers

Jongeren die niet werken en geen onderwijs volgen (NEETs), 2021-2022

Jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs volgen: de groep NEET’s. In de tabellen is informatie opgenomen over NEET’s naar leeftijd en geslacht per gemeente, arbeidsmarktregio en...

Cijfers

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari

Cijfers

Verdeling: Arbeid en vrije tijd

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema arbeid en vrije tijd naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld...

Dashboards

Werken en wonen in Amersfoort

Cijfers over het aantal banen in Amersfoort per sector in 2021.

Cijfers

Meeste stakers ooit in 2019

In 2019 waren 319 duizend werknemers betrokken bij stakingen, het hoogste aantal sinds het begin van deze statistiek in 1901. Ook in verhouding tot de werkzame beroepsbevolking was 2019 het...

Artikelen

Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang, 2023

Gebruik van zorgverlof, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, geboorteverlof en kinderopvang in 2023.

Cijfers

De regionale economie 2023

Overzicht van de regionale ontwikkelingen aan de hand van de thema’s regionale economische groei, bedrijven, arbeidsmarkt en brede welvaart. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de beschikbare ramingen...

Publicaties

De Nederlandse economie in 2023

De Nederlandse economie groeide in 2023 met 0,1 procent. Dat is een stuk minder dan in de voorgaande twee jaar. De overheidsconsumptie leverde de grootste bijdrage aan de groei in 2023. Dat is ook...

Publicaties

Meer 15- en 16-jarigen met betaald werk

Het aantal werkende jongeren van 15 tot 27 jaar is in het vierde kwartaal van 2023 met 34 duizend toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. 77,9 procent van de jongeren van 15...

Artikelen

CBS brengt actuele economische ontwikkelingen per regio in beeld

Hoeveel bedrijven hebben zich in de afgelopen periode gevestigd in Noord-Limburg?

Artikelen

Prijs van arbeid 21,1 procent hoger in 2022 dan in 2012

Tussen 2012 en 2022 zijn de gemiddelde loonkosten per gewerkt uur in Nederland met 22,1 procent gestegen. Dit komt deels door veranderingen in de werknemerspopulatie. Gecorrigeerd hiervoor was de...

Artikelen

Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten

Podiumkunsten; theaters/podia naar werkzame personen, baten en lasten Wel/niet in loondienst, FTE's, bedrijfsomzet, subsidies en lasten.

Cijfers

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

Podiumkunsten; theaters/podia, publiekscapaciteit, voorstellingen Regio

Cijfers

Inwoners met herkomst Sub-Sahara Afrika

CBS-publicatie met cijfers over de positie van personen met een herkomst uit Sub-Sahara Afrika ten opzichte van personen met een overig Buiten-Europese herkomst en het gemiddelde van de Nederlandse...

Publicaties

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak volgens de SBI 2008

Cijfers

Inkomen van personen; inkomensklassen, persoonskenmerken

Gemiddeld en mediaan inkomen van personen inkomensklassen, persoonskenmerken

Cijfers

Historie leden vakverenigingen

Historie leden vakverenigingen. Vakcentrales en Overige vakverenigingen

Cijfers

Opnieuw meer Oekraïense vluchtelingen in loondienst

Het aandeel werknemers onder vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit in Nederland is dit jaar verder toegenomen. Op 1 mei 2023 had de helft van de circa 68 duizend vluchtelingen tussen de 15 en...

Artikelen

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, geboorteland

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, geboorteland, Caribisch Nederland

Cijfers

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Arbeidsinkomensquote; toegerekend arbeidsinkomen;beloning van arbeid Bedrijfstak

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

De regionale economie 2021

Overzicht van de regionale ontwikkelingen en het economisch herstel na de coronacrisis aan de hand van de thema’s regionale economische groei, bedrijven en arbeidsmarkt. Daarbij wordt gebruikgemaakt...

Publicaties