Zoekresultaten

139 resultaten voor gezinsvorming
139 resultaten voor gezinsvorming

Pagina 1 van 6

Overig
Overig

OG; Onderzoek gezinsvorming

OG: Informatie over het verloop van de relatie- en gezinsvorming in Nederland en de achtergronden daarvan. 2008

Overig
Overig

Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

Immigranten met een niet EU/EFTA nationaliteit naar geslacht, leeftijd, verblijfsduur, migratiemotief en sociaaleconomische categorie

Cijfers

Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie

Immigranten met een EU/EFTA nationaliteit naar geslacht, leeftijd, verblijfsduur, migratiedoel en sociaaleconomische categorie

Cijfers

Gezinshereniging en gezinsvorming na immigratie

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009. Sinds 1996 hebben zich ruim 1,3 miljoen eerste generatie allochtonen in Nederland gevestigd. Van hen bleef lang niet iedereen in Nederland wonen.

Artikelen

Babyboomers: gezinsvorming

Mensen die vóór de Tweede Wereldoorlog zijn geboren, volgden een ander levenspatroon dan de mensen die na de oorlog zijn geboren. Die laatste categorie liet het oude stramien los en experimenteerde...

Video's
Artikelen

Tabellen Onderzoek Gezinsvorming 2003

Deze tien tabellen bevatten gegevens uit het Onderzoek Gezinsvorming 2003. Er is informatie te vinden over onder meer de reden van uit huis gaan, de ontmoetingsplaats van partners en redenen voor...

Cijfers
Artikelen

Effect van seksevoorkeur op gezinsvorming

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2003

Artikelen

Veranderingen in relatie- en gezinsvorming van Generatie X naar Y

In dit artikel zijn combinaties van demografische gedragingen (samenwonen, huwen, scheiden, kinderen krijgen) van drie opeenvolgende geboortecohorten (1970, 1975 en 1980) 30-jarigen met elkaar...

Artikelen

Flexibele arbeid en relatie- en gezinsvorming

Onderzoek naar de relatie tussen flexibele arbeid en relatie- en gezinsvorming.

Artikelen

Gezin nog steeds belangrijkste reden voor immigratie

Gezin is nog steeds belangrijkste reden voor migratie, maar werk en asiel nemen toe

Artikelen

Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd; verblijfsgrond en nationaliteit

Verleende eerste verblijfsvergunningen asiel en regulier naar motief en naar nationaliteit

Cijfers

Vrouwen met flexbaan minder vaak moeder

De kans om moeder te worden hangt samen met soort arbeidscontract en het opleidingsniveau

Artikelen

Jongere Turkse en Marokkaanse 2e generatie trouwt later

De tweede generatie van Turkse en Marokkaanse herkomst gaat meer op de groep met Nederlandse achtergrond lijken: ze trouwen later en krijgen later kinderen. De bruid of bruidegom is vaker niet in het...

Artikelen

Crisis in de economie, crisis in relatie- en gezinsvorming?

Als het economisch goed gaat, besluiten mensen eerder te trouwen en kinderen te krijgen dan als er een recessie is. De relatie tussen echtscheidingen en de economie is minder duidelijk. Als mensen...

Artikelen

Kernindicatoren Integratie 2022

Kerncijfers over integratie van personen met een buiten-Nederlandse herkomst. Aandacht voor arbeid, onderwijs, gezondheid, huwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Cijfers

Recordaantal immigranten en emigranten in 2017

Recordaantal immigranten (235 duizend) en emigranten (154 duizend) in 2017, hoogste migratiesaldo (81 duizend)

Artikelen

Bijna twee op de tien kinderen wonen niet bij vader

In 2015 woonde 18% van de kinderen niet bij hun vader, in 1996 13%. Weinig kinderen wonen alleen met hun vader.

Artikelen

Meer gezinsmigranten aan het werk

In 2015 ruim 60 duizend gezinsmigranten, waarvan de helft uit EU-landen. 40% van de 20 plussers was een jaar later aan het werk. In 2005 was dat nog 37%. Onder gezinsmigranten uit EU-landen in 2015...

Artikelen

Methodewijziging statistiek migratiemotieven 2020

De methode waarmee de migratiemotieven worden bepaald is in 2020 herzien. De nieuwe methode wordt kort omschreven en er wordt ingegaan op de inhoudelijke verschillen tussen de nieuwe en oude methode.

Overig