Werknemersenquête

afbeelding rapport

Wat behelst het onderzoek

Doel

Doel van de werknemersenquête (WNE) is het inzicht bieden in de arbeidskenmerken (waaronder dienstverband en beroep), arbeidsomstandigheden en scholing en vaardigheden van werknemers in de zorg- en welzijnssector. De WNE wordt door het CBS uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW).

Doelpopulatie

Werknemers van 16 jaar en ouder in de zorg- en welzijnssector. Deze sector is afgebakend op basis van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).

Statistische eenheid

Werknemers.

Aanvang onderzoek

Het CBS heeft de WNE voor het eerst uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2019. De WNE wordt uitgevoerd sinds 2009, eerdere edities zijn niet door het CBS uitgevoerd.

Frequentie

De WNE wordt twee keer per jaar uitgevoerd.

Publicatiestrategie

De cijfers zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Personensteekproef

Waarnemingsmethode

De WNE is een zogenaamd roterend panelonderzoek. Elke respondent krijgt maximaal vier peilingen in twee jaar. Respondenten kunnen de vragenlijst via internet invullen. In de eerste peiling wordt gevraagd of ze willen deelnemen aan de vervolgpeilingen en of ze dan via e-mail of een brief benaderd willen worden. Ook de vervolgpeilingen vinden via internet plaats.

Berichtgevers

De berichtgevers zijn werknemers.

Steekproefomvang

De steekproef van de 1e meting bedroeg 47 duizend werknemers. Voor de metingen daarop volgend ging om rond 35 duizend werknemers.

Controle- en correctiemethoden

De voor steekproefonderzoek gebruikelijke plausibiliteitscontrole op interne consistentie en volledigheid wordt jaarlijks uitgevoerd. Door de wegingsmethode wordt gecorrigeerd voor onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de respons.

Weging

Bij de WNE is er met ongelijke kansen getrokken en is er sprake van responsverschillen. Hierdoor verschilt de samenstelling van de steekproef van de samenstelling van de populatie. De weegtechniek die dit kan verhelpen is poststratificatie. Bij het bepalen van de weegfactoren door middel van poststratificatie wordt rekening gehouden met de ongelijke trekkingskansen die voortkomen uit de gehanteerde steekproeftrekking en wordt de vertekening ten gevolge van non-respons gereduceerd. Bij de weging wordt gebruik gemaakt van het model [AZWSubbranche] + [AZWBranche x Leeftijd5] + [AZWBranche x Geslacht x Leeftijd Grof] + [AZWBranche x Migratieachtergrond] + [AZWBranche x Huishoud Inkomen] + [AZWBranche x Type Huishouden x Plaats Huishouden] + [AZWBranche x Landsdeel x Stedelijkheid Grof] + [AZWBranche x Stedelijkheid].

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De uitkomsten van de WNE zijn onderhevig aan toevalsfluctuaties, omdat de enquête een steekproef betreft. Indien het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde doelpopulatie kleiner is dan 300 worden in de StatLine-tabellen geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Vanaf 2019 wordt de dataverzameling van de WNE door het CBS uitgevoerd. De resultaten van de WNE 2019 en eerdere edities zijn hierdoor niet of niet goed vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt onder andere gecontroleerd op interne consistentie, volledigheid en plausibiliteit.