Premie basisverzekering bleef lange tijd gelijk, vermogens van zorgverzekeraars stegen

Tussen 2011 en 2014 is de premie van de basisverzekering ongeveer gelijk gebleven, op ruim 1 300 euro per jaar. In 2006 was de jaarpremie nog geen 950 euro. Onlangs werd bekend dat in 2015 de gemiddelde premie van de basisverzekering weer omhoog zal gaan. De werkgeversbijdrage steeg sterk, van bijna 1 250 euro per jaar (2006) naar ruim 1 900 euro per jaar (2013). Zorgverzekeraars konden in deze jaren, ondanks de gestegen zorgkosten, hun vermogen verder opbouwen. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Bijdrage basisverzekering op basis van loon stijgt het sterkst

In 2013 droegen ongeveer 13 miljoen personen van 18 jaar en ouder premie af aan de basisverzekering. Verzekeraars stellen dit bedrag elk jaar vast op basis van de verwachte zorgkosten, de verwachte kosten voor administratie en de vereiste vermogensbuffer. Tussen 2006 en 2014 steeg de gemiddelde premie van de basisverzekering van minder dan 950 euro per jaar naar iets meer dan 1 300 euro. Tussen 2011 en 2013 is dit bedrag vrijwel gelijk gebleven, in 2014 is de basispremie iets gedaald. De werkgeversbijdrage steeg tot 2013 sterk, van bijna 1 250 euro per jaar in 2006 naar ruim 1 900 euro in 2013. Een kleine groep van zo’n 1,5 miljoen personen betaalteen bijdrage op basis van het zogeheten overig inkomen. Hun gemiddelde bijdrage lag lange tijd net iets boven de 200 euro per jaar, maar steeg na 2010 sterk tot bijna 600 euro in 2013, vooral omdat het bedrag waarover premie wordt geheven in 2012 sterk is verhoogd...

Gemiddelde bijdragen aan de basisverzekering per verzekerde per jaar, 2006–2014

Gemiddelde bijdragen aan de basisverzekering per verzekerde per jaar, 2006–2014

Bijna 36 miljard euro aan premie-inkomsten

Ongeveer de helft van het basisverzekeringsbudget komt uit de inkomensafhankelijke premie, voornamelijk de werkgeversbijdrage. Een derde van het budget brengen de verzekerden op via de basisverzekering en het eigen risico en de rest van het geld komt van de overheid.
De afgelopen jaren waren de premie-inkomsten hoger dan de geleden schaden. De premie-inkomsten bedroegen 35,5 miljard euro (2013), de netto schaden kwamen uit op ruim 33 miljard euro. In 2013 lagen de premiebedragen 9 miljard euro hoger dan in 2007, de schaden waren ongeveer 8 miljard euro hoger. Geleden schaden en verdiende premies basisverzekering

Geleden schaden en verdiende premies basisverzekering

Ruime vermogensbuffer

Ondanks de hogere kosten van de gezondheidszorg is het vermogen van de zorgverzekeraars de afgelopen jaren gegroeid. Het vermogen lag in 2007 op iets meer dan 4 miljard euro en steeg tot ruim 8 miljard euro in 2013. Het gezamenlijk vermogen van de zorgverzekeraars was in 2013 tweeënhalf maal zo hoog als de eis van De Nederlandsche Bank. De vermogensbuffer wordt aangehouden om te kunnen compenseren voor de risico’s van toekomstige extra kosten. Zorgverzekeraar dragen bijvoorbeeld meer risico voor de steeds hogere zorgkosten dan voorheen: ze ontvangen nu alleen nog vooraf een compensatie van het Rijk voor eventuele hoge kosten. Bovendien moeten de kosten van de verpleging en de verzorging thuis met ingang van 2015 uit de basisverzekering worden betaald. In het eerste jaar zullen verzekeraars nog worden gecompenseerd als hierdoor tekorten ontstaan, maar vanaf 2016 dragen de verzekeraars in toenemende mate zelf het risico. Het vermogen groeide in de afgelopen jaren vooral omdat zorgverzekeraars vanaf 2011 winst maken. In 2013 was de winst ongeveer 1,4 miljard euro.

Bron:
Hogere zorgkosten