Milieu-efficiëntie

Kolencentrale Elektriciteitscentrale op de Maasvlakte
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Een hogere milieu-efficiëntie van de productieprocessen, ofwel minder vervuiling bij een gelijke of hogere economische productie en groei, is een centraal thema voor groene groei. De mate van ontkoppeling tussen de indicatoren over milieudruk (uitstoot, afval) en economische groei (bbp) geeft aan in hoeverre de milieu-efficiëntie van de productieprocessen toeneemt.

De milieu-efficiëntie van de Nederlandse economie neemt toe. Met uitzondering van de uitstoot van fijnstof door de landbouw zijn alle indicatoren voor uitstoot en afval in absolute termen gedaald, terwijl de economie groeide (absolute ontkoppeling). Productieprocessen zijn dus milieuvriendelijker geworden en de Nederlandse economie 'groener'.

De emissies van zware metalen naar water, als ook van nutriënten in de landbouw zijn aanzienlijk verminderd. De uitstoot van broeikasgassen door de industrie is gestaag gedaald door energiebesparende maatregelen en een toenemende invoer van elektriciteit, maar ook door de financiële en economische crises. De koolstofvoetafdruk, ofwel de hoeveelheid broeikasgasemissies die het gevolg is van de Nederlandse consumptie, is stabiel. Internationaal scoort Nederland “gemiddeld” op het gebied van milieu-efficiëntie-indicatoren. Dit geeft aan dat andere landen in de OESO of de EU ook een vergelijkbare vooruitgang boeken. Nederland scoort vooral laag op de indicator nutriëntenoverschotten in de landbouw.

Indicatoren