Milieukwaliteit van het leven

Strand met wandelaars en op de achtergrond windmolens en haveninstallaties
© Hollandse Hoogte

Productie- en inkomensgroei gaan niet noodzakelijk gepaard met een toename van het welbevinden. Indicatoren voor de milieukwaliteit van leven houden verband met de directe invloed van lucht-, water- en bodememissies op de kwaliteit van leven.

De indicatoren voor milieukwaliteit van het leven laten een nogal gemengd beeld zien. Slechts twee van de zes indicatoren laten een duidelijke verbetering van de kwaliteit zien. De luchtkwaliteit verbetert over het algemeen. In absolute termen wordt de stedelijke bevolking minder blootgesteld aan fijnstof. Niet alle meetlocaties voldoen echter aan de Europese blootstellingsnormen voor fijnstof (PM10). Ook de kwaliteit van het grondwater in agrarische zandgebieden, gemeten aan de nitraatconcentratie, is verbeterd. Voor wat betreft de oppervlaktewaterkwaliteit voldoen slechts enkele wateren aan de kwaliteitsnormen uit de Europese Kaderrichtlijn Water. In het algemeen is de ecologische waterkwaliteit wat verbeterd, maar de chemische kwaliteit is achteruit gegaan, hoewel hier veranderingen in het monitoringsproces ook een belangrijke rol spelen.

Indicatoren