Auteur: Dr. B. Klijs (gehele publicatie), Prof. Dr. W. Smits (hoofdstuk 4.3)
Monitor online platformen 2022

6. Verkoop door bedrijven via online platformen

Dit hoofdstuk gaat in op Nederlandse bedrijven die goederen of diensten verkopen via een online platform. Het gaat hier specifiek over platformen die aan verkoopbemiddeling doen, en niet over de bredere groep online platformen die in eerdere hoofdstukken is besproken.

Groter aandeel bedrijven verkoopt via online platform in 2021

In 2021 verkocht 9,6 procent van de bedrijven (mede)4) via een online platform. Ten opzichte van het voorgaande jaar 2020 is dit een toename van 1,6 procent. Ook het aandeel bedrijven dat uitsluitend via online platformen (dus niet via een eigen website of app) verkocht is toegenomen: van 1,7 procent in 2020 naar 2,2 procent in 2021. 

Het aandeel bedrijven dat producten via een eigen website of app verkoopt is gestegen van 19,4 procent in 2020 naar 20,5 procent in 2021. Deze toename is minder fors dan in 2020, maar het aandeel bedrijven dat verkoopt via een eigen website of app blijft ruim twee keer zo groot als het aandeel bedrijven dat verkoopt via een online platform.

6.1 Percentage Nederlandse bedrijven dat verkoopt via een eigen website of online platform
jaar(Mede) via eigen website of app(Mede) via online platformUitsluitend via online platform
201612,64,61,3
201716,36,91,9
2018177,91,7
201916,67,81,9
202019,481,7
202120,59,62,2

Omzet uit online platformverkoop voor het eerst meer dan 1 procent

Ook het deel van de omzet dat door bedrijven uit de verkoop via online platformen werd behaald is in 2021 toegenomen ten opzichte van een jaar eerder (van 0,9 procent naar 1,2 procent). Het omzetdeel uit verkoop via een eigen website (of app) bleef in 2021 vrijwel onveranderd ten opzichte van het vorige jaar (8,8 procent versus 8,7 procent).

6.2 Omzetdeel behaald uit verkoop via eigen website of online platform onder Nederlandse bedrijven
jaarVia eigen website of appVia online platform
20164,60,5
20175,20,6
20186,50,9
20198,10,8
20208,70,9
20218,81,2

Handel en horeca verkochten vaakst via online platform

Bedrijven in de horeca en in de groot- en detailhandel verkochten vaker dan bedrijven in andere bedrijfstakken via online platformen. In 2021 verkocht 21,5 procent van de horecabedrijven via een online platform, tegen 15,5 procent in de handel.

Bij de horeca leidde de verkoop via online platformen tot een aanzienlijk deel van de omzet in de gehele branche (8,0 procent). Voor de handel was het omzetdeel uit platformverkopen kleiner, namelijk 1,9 procent. 

6.3 Nederlandse bedrijven die verkopen via een online platform, naar SBI-groep, 2021
Deel bedrijven met verkopen via online platform (%)Omzetdeel bedrijven uit verkopen via online platform (%)
CIndustrie5,71,0
D-EEnergievoorziening en afvalbeheer2,20,5
FBouwnijverheid4,90,1
GHandel15,51,9
HVervoer en opslag5,00,9
IHoreca21,58,0
JInformatie en communicatie8,71,6
KFinanciële dienstverlening beperkt2,60,2
LVerhuur van en handel van onroerend goed3,90,1
MSpecialistische zakelijke diensten3,60,3
NVerhuur en overige zakelijke diensten5,10,7
QGezondheids- en welzijnszorg3,30,2
* Er is een bepaalde mate van onzekerheid rond de resultaten, waardoor vergelijken met voorgaande jaren niet altijd goed mogelijk is.

De bedrijfstak handel is goed voor meer dan de helft van de omzet uit verkopen via online platformen. De bedrijfstakken industrie en horeca komen met 15,4 procent en 11,6 procent op de tweede en derde plaats. Vanwege het grote belang van online platformen voor de handel en horeca worden deze twee bedrijfstakken in het vervolg van de tekst in groter detail uitgelicht.

6.4 Verdeling naar SBI-groep van het aantal Nederlandse bedrijven en hun omzet, 2021
Verdeling bedrijven (%)Verdeling bedrijven met verkoop via online platform (%)Verdeling omzet bedrijven (%)Verdeling omzet bedrijven uit verkopen via online platform (%)
Totaal100100100100
CIndustrie7,44,418,215,4
D-EEnergievoorziening en afvalbeheer0,30,12,20,9
FBouwnijverheid9,85,08,20,8
GHandel28,946,333,554,3
HVervoer en opslag4,72,46,34,5
IHoreca10,8241,711,6
JInformatie en communicatie5,44,83,95,4
KFinanciële dienstverlening beperkt0,70,24,60,8
LVerhuur van en handel van onroerend goed2,51,01,90,1
MSpecialistische zakelijke diensten14,25,45,51,6
NVerhuur en overige zakelijke diensten6,53,54,82,9
QGezondheids- en welzijnszorg8,93,09,11,9
* Er is een bepaalde mate van onzekerheid rond de resultaten, waardoor vergelijken met voorgaande jaren niet altijd goed mogelijk is.

Bijna eén op de zes handelsbedrijven verkoopt via online platform

Tussen 2016 en 2021 is in de bedrijfstak handel het aandeel bedrijven dat producten verkoopt via een online platform ruim verdubbeld. Van deze bedrijven was in 2021 het grootste deel (bijna 70 procent) actief in de detailhandel. Van alle bedrijven in de detailhandel verkocht in 2021 19,7 procent producten via een online platform. Net als voor de gehele bedrijfstak handel nam het gebruik van online platformen door detailhandelaars toe tussen 2016 en 2021.

6.5 Percentage Nederlandse bedrijven in de bedrijfstak Handel dat verkoopt via een online platform
jaarHandelDetailhandel
20166,79
201710,411,8
20181215,5
201911,916,3
202012,615,2
202115,519,7

Ook het omzetdeel dat uit verkoop via een online platform werd behaald nam toe in de bedrijfstak handel, namelijk van 0,4 procent in 2016 tot 1,9 procent in 2021. In absolute zin was het aandeel met 1,9 procent of minder voor de gehele periode beperkt. Ter vergelijking, het omzetdeel behaald uit verkoop via de eigen website (of app) in dezelfde bedrijfstak was 17,4 procent in 2021. 

6.6 Omzetdeel behaald uit verkoop via een online platform onder Nederlandse bedrijven in de bedrijfstak Handel
jaarHandel
20160,4
20170,6
20181
20190,9
20201,5
20211,9

Omzetdeel uit platformverkopen bij horecabedrijven in zes jaar ruim verdubbeld 

In 2021 maakte 21,5 procent van de bedrijven in de horeca gebruik van een online platform voor de verkoop van producten. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2016 (9,4 procent). In 2021 waren 86 procent van alle horecabedrijven die producten verkochten via een online platform eet- en drinkgelegenheden. Deze eet- en drinkgelegenheden maken met 18,5 procent wel weer iets minder vaak gebruik van een platform dan bedrijven in de gehele horeca sector (21,5 procent, inclusief bedrijven in de logiesverstrekking).

6.7 Percentage Nederlandse bedrijven in de bedrijfstak Horeca dat verkoopt via een online platform
jaarHorecaEet- en drinkgelegenheden
20169,45,9
201715,411,8
201816,414,4
201916,213,7
202020,818
202121,518,5

Het omzetdeel dat horecabedrijven behalen uit de verkoop via een online platform is tussen 2016 en 2021 elk jaar zonder uitzondering toegenomen. Over deze periode nam het omzetdeel behaald uit de verkoop via een online platform toe van 3,6 procent in 2016 tot 8 procent in 2021. Dit komt neer op een gemiddelde toename van 0,9 procent per jaar. 

6.8 Omzetdeel behaald uit verkoop via een online platform onder Nederlandse bedrijven in de bedrijfstak Horeca
jaarHoreca
20163,6
20174,5
20184,9
20196,1
20206,9
20218

Veel bedrijven verkopen via één platform 

In 2021 gebruikte 43,8 procent van de bedrijven die verkochten via online platformen hiervoor slechts één platform. Ten opzichte van twee jaar eerder is dit aandeel iets lager (43,8 versus 49,5 procent).

6.9 Nederlandse bedrijven die verkopen via online platformen naar het aantal gebruikte platformen
jaarVerkoop via één platform (%)Verkoop via twee platformen (%)Verkoop via drie of meer platformen (%)
201949,524,126,4
202042,432,325,3
202143,830,625,6

Van de bedrijven die in 2021 verkochten via een online platform behaalde een meerderheid (70,5 procent) meer dan drie kwart van de omzet via hetzelfde platform. Voor de bedrijfstak vervoer en opslag en voor de horeca is dit aandeel lager dan voor andere bedrijfstakken (50,3 procent en 57,7 procent). In deze bedrijfstakken worden de verkopen dus meer gespreid over platformen.

6.10 Nederlandse bedrijven met meer dan driekwart van de platformomzet uit verkoop via één platform, totaal en naar SBI-groep, 2021
Bedrijven met meer dan driekwart van de platformomzet uit verkoop via één platform (%)
Totaal70,5
CIndustrie73,0
GHandel74,4
HVervoer en opslag50,3
IHoreca57,7
JInformatie en communicatie73,7
MSpecialistische zakelijke diensten78,3
NVerhuur en overige zakelijke diensten72,3

Toelichting op methode

De gegevens die gebruikt zijn voor de analyse in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit de enquête ICT-gebruik bij bedrijven van het CBS (zie bijvoorbeeld deze Statline tabel). Deze enquête beschrijft het ICT-gebruik bij bedrijven met ten minste 2 werkzame personen, in de SBI-bedrijfstakken C t/m N en Q. In deze enquête is aan bedrijven gevraagd of zij (1) producten verkopen via een eigen website of app, en (2) of zij producten verkopen via de website of app van een ander bedrijf. In het tweede geval is dit beschouwd als verkoop via een online platform. De verkopen via een online platform in dit hoofdstuk zijn dus geoperationaliseerd als verkopen via een website of app van een ander bedrijf.

Deze gegevens zijn beschikbaar tot en met 2021. Dit betekent dat deze zicht geven op de ontwikkelingen ten tijde van de Coronajaren 2020 en 2021. Omdat de cijfers gebaseerd zijn op steekproefonderzoek zit er enige onzekerheid rond de gepresenteerde cijfers. Cijfers over trends zijn in dit deel daarom alleen gepresenteerd voor relatief grote groepen. Sommige cijfers die in dit deel worden gepresenteerd voor 2021 zijn in de monitor online platformen gepresenteerd voor het jaar 2020. Bij het naast elkaar leggen van de cijfers in deze monitor (2022) en de voorgaande monitor, om trends in kaart te brengen, moet terughoudendheid betracht worden, zeker als het gaat om kleinere groepen.

4) Het gaat hier om bedrijven die verkopen via een online platform, al dan niet in combinatie met verkoop via een eigen website of app.