Kwaliteitsrapport Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS)

4. Publicaties

4.1 StatLine-tabellen

Dit rapport heeft betrekking op de volgende actieve StatLinetabellen:

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

De voorlopige cijfers in de vorm van ramingen worden binnen twee maanden na het verstrijken van de verslagperiode gepubliceerd (op uiterlijk de laatste werkdag van de maand). Vijf maanden na de verslagmaand worden nader voorlopige cijfers gepubliceerd die zijn gecorrigeerd voor drie maanden nagekomen informatie. Dit geldt voor zowel de niet-seizoengecorrigeerde als de seizoengecorrigeerde cijfers.

Classificatiesysteem

De cijfers zijn uitgesplitst naar o.a. de volgende categorieën: geslacht, leeftijd en regio (totaal, provincies en arbeidsmarktregio’s).

Het kan voorkomen dat een waarde van één van deze variabelen voor een persoon niet bekend is. In dat geval wordt de persoon wel geteld en meegenomen in het totaal, maar wordt de persoon niet geteld in de desbetreffende categorie. Er is dus geen categorie ‘Onbekend’ in de tabel opgenomen. Het is daarom mogelijk dat het totaal niet overeenkomt met de optelling van een categorie.

Bij de tabel 'Personen met WW, seizoengecorrigeerd' worden onbekenden bovendien bij voorkeur niet gepubliceerd, omdat het geen homogene groep is. Zo valt bij de categorie regio ook 'buitenland' onder de groep onbekend (zie hiervoor paragraaf 2.9). Een heterogene groep onbekenden corrigeren voor seizoeninvloeden heeft inhoudelijk weinig betekenis en wordt afgeraden door de senior methodoloog van het CBS.

Frequentie

Maandelijks.

Revisies en bijstellingen

Bijstelling van voorlopige cijfers tot nader voorlopige cijfers vindt regulier plaats.

4.2 Gerelateerde tabellen

Daarnaast zijn er een aantal gerelateerde tabellen waarin ook cijfers voorkomen over (personen met) werkloosheidsuitkeringen.

Personen met een werkloosheidsuitkering:

1. Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort

2. Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio

3. Personen met een uitkering; kenmerken uitkeringsontvangers

4. Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2022

De tabellen geven inzicht in het aantal personen dat een uitkering heeft. Het betreft uitkeringen die te maken hebben met onder meer arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom of bijstand. Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dit kunnen zijn:

  • uitkeringen van eenzelfde type, bijvoorbeeld twee uitkeringen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) of 
  • twee uitkeringen van verschillend type, zoals een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) en een bijstandsuitkering.

In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer (bij de WIA). Bij de categorie personen met een uitkering (totaal) wordt de persoon in beide gevallen uiteraard ook maar één keer geteld.

Middellange tijdreeks (kerncijfers):

5. Sociale zekerheid; kerncijfers uitkeringen naar uitkeringssoort

Deze reeks loopt van 1998 tot heden. Dit worden ook wel de kerncijfers genoemd. Het betreft maandcijfers gebaseerd op het aantal werkloosheidsuitkeringen zoals die voor de desbetreffende maand zijn vastgelegd in de administratie van UWV. Deze methodiek wordt ook wel aangeduid als registratie-methodiek. De voorlopige cijfers worden binnen twee maanden na het verstrijken van de verslagperiode gepubliceerd (op uiterlijk de laatste werkdag van de maand). Twee maanden na publicatie worden de cijfers definitief.

Lange tijdreeks:

6. Tijdreeksen sociale zekerheid

Deze reeks loopt van 1900 tot heden en bevat jaarcijfers over de sociale zekerheid. WW-cijfers zijn aanwezig vanaf 1952, het jaar van de inwerkingtreding van de WW, tot heden.

Stopgezet maar nog wel toegankelijk via het archief:

7. Personen met WW, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio, 2013-2023

8. Uitgekeerde bedragen WW per maand, kwartaal en jaar, 1998-2015

9. Aantal WW-uitkeringen; in- en uitstroom per maand, 1998-2015

10. Aantal WW-uitkeringen per jaar naar geslacht, leeftijd en duur, 1998-2015

11. Aantal WW-uitkeringen per maand naar geslacht, leeftijd en regio, 1998-2015

12. Werkloosheidswet, uitkeringen naar regio, leeftijd en geslacht, 1998-2015

13. Aantal WW-uitkeringen; seizoensgecorrigeerd, 1992-2015

Dit zijn de voorgangers van de tabellen die in dit rapport worden besproken.

Maatwerktabel:

14. Personen met WW-uitkering; peilmoment baansituatie en WW-situatie

Deze tabel wordt jaarlijks gemaakt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het CBS publiceert ook financiële gegevens over werkloosheiduitkeringen in de tabel Overheid; sociale uitkeringen. Er zijn conceptuele verschillen met de gegevens uit de WUS. Zo wordt bij deze tabel bijvoorbeeld ook uitvoeringskosten meegerekend.

4.3 Nieuwsberichten

Er wordt niet op reguliere basis in een nieuwsbericht gepubliceerd over cijfers die afkomstig zijn van de WUS. Wel wordt elke maand door het CBS het ‘maandbericht werkloosheid’ uitgebracht, waarin cijfers zijn opgenomen over werkloosheidsuitkeringen. De cijfers over uitkeringen die hierin staan vermeld zijn echter afkomstig van UWV. Op de CBS-website staat een publicatieplanning voor de nieuwsberichten.

4.4 Microdata

Geautoriseerde instellingen kunnen zelf onder voorwaarden en tegen betaling onderzoek doen met de microdatabestanden van het CBS . Het verkrijgen van toegang tot de microbestanden verloopt via CBS Microdata Services. Op dit moment zijn de microbestanden met werkloosheidsuitkeringen beschikbaar vanaf 2006 en bestanden met personen met een WW-uitkering vanaf 1999. In bijbehorende documentatierapporten staat de inhoud en structuur beschreven van de bestanden met werkloosheidsuitkeringen en personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet.

4.5 Overige publicaties

Op de CBS-website onder het thema Arbeid en sociale zekerheid is informatie over personen met een werkloosheidsuitkering te vinden.

Ook in de digitale publicatie Arbeidsmarkt in cijfers staat informatie over het aantal personen met een werkloosheidsuitkering, zie bijvoorbeeld Arbeidsmarkt in cijfers 2022.