Kwaliteitsrapport Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS)

5. Kwaliteitsmanagement

Na ontvangst van de bestanden met informatie over de werkloosheidsuitkeringen, worden deze onderworpen aan een keur van technische en inhoudelijke controles en correcties. Vervolgens wordt de geschoonde informatie verwerkt voor vergelijking met eerdere opgaven en voor het vaststellen van de juiste actuele informatie. Verder vindt er controle plaats op de tijdige binnenkomst van bestanden. Tot slot is er sprake van een eindcontrole op diverse kwaliteitsaspecten van het gehele proces.

5.1 Volledigheid

Het reguliere statistische programma van CBS vormt de kern van de output van CBS en omvat een veelheid aan onderwerpen. Dit programma wordt gepubliceerd conform het jaarplan van het CBS. Er is bij veel gebruikers een grote (latente) behoefte aan statistische diensten. Voor zover deze diensten niet (meer) zijn opgenomen in het reguliere werkprogramma (zoals de Werkloosheidsuitkeringenstatistiek), kan het CBS tegen betaling statistische diensten aanbieden aan overheden. De uitkomsten van deze aanvullende statistische dienstverlening worden openbaar gemaakt.

Er wordt niet gepubliceerd als de brongegevens van onvoldoende kwaliteit zijn. Dit is echter met deze statistiek nog niet voorgekomen. Aanloopproblemen bij nieuwe of aangepaste regelingen kunnen aanleiding zijn om niet of later dan gebruikelijk te publiceren.

5.2 Nauwkeurigheid

Er is sprake van integrale waarneming: input voor de statistiek zijn de bronbestanden van UWV. In de bron wordt, wanneer het recht op een uitkering vaststaat, hiervoor een record opgenomen. Het aantal uitkeringen wordt gebaseerd op het aantal werkloosheidsuitkeringen op grond van ontslag zoals die in de desbetreffende maand zijn geregistreerd in de administratie van UWV. Belangrijkste fouten in de bronbestanden zijn ontbrekende of onjuiste gegevens van één of meer variabelen. Ook burgerservicenummers kunnen ontbreken of fout zijn. Wanneer er sprake is van (relatief) veel fouten wordt gevraagd om een herlevering.

In de registratiebestanden van UWV zitten administratieve vertragingen. Daarom is er behoefte om te kunnen corrigeren voor nuluitkeringen en nagekomen informatie in de drie maanden volgend op de verslagmaand. Dit wordt gedaan bij het bepalen van het aantal personen met een WW-uitkering. De uitkomsten van de drie meest recente maanden zijn het minst nauwkeurig, vanwege het nog (gedeeltelijk) ontbreken van nagekomen informatie. Voor deze maanden is dan ook een ramingsmethode noodzakelijk. De uitkomsten van eerdere maanden kunnen nauwkeuriger worden bepaald, omdat voor deze maanden de transactiemethode (zie 3.10 Corrigeren) kan worden toegepast.

De seizoengecorrigeerde cijfers kennen een bepaalde mate van onzekerheid. De uitkomsten in de StatLinetabellen worden daarom voorzien van een 95%-betrouwbaarheidsinterval. Met 95% zekerheid wordt verwacht dat de werkelijke waarde binnen de ondergrens en de bovengrens van het interval ligt.