Kwaliteitsrapport Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS)

1. Inleiding

Dit rapport beoogt gebruikers inzicht te geven in onder meer doel, proces, methodiek en publicatiebeleid bij de totstandkoming en het gebruik van de Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS). Ook wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van de output.

De WUS wordt verder conform het jaarplan en jaarverslag van het CBS gepubliceerd. Maatregelen die gelden voor alle statistieken, komen in dit rapport niet aan de orde. Denk hierbij aan maatregelen om de vertrouwelijkheid van de data en de kwaliteit van de output en processen te waarborgen. Raadpleeg hiervoor de CBS Kwaliteitsverklaring.

1.1 Behoeften en gebruikers

Een belangrijke gebruiker is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met het ministerie wordt jaarlijks een contract afgesloten voor het leveren van aanvullende statistische diensten, waaronder de WUS.

Voor bijvoorbeeld gemeentelijke beleidsmakers kan het interessant zijn om te weten hoeveel personen in hun gemeente (en wijken en buurten daarin) een werkloosheidsuitkering hebben. Deze informatie is te vinden in de Kerncijfers wijken en buurten (zie hiervoor 4.2 Gerelateerde tabellen).