Kwaliteitsrapport Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS)

7. Samenhang en consistentie

7.1 Samenhang van concepten

Er zijn belangrijke verschillen tussen de aantallen personen met een uitkering en het aantal uitkeringen, die ook op StatLine worden gepubliceerd.

Een persoon kan meerdere WW-uitkeringen hebben. Dit is het geval wanneer iemand bijvoorbeeld twee banen heeft en voor beide banen (gedeeltelijk) werkloos raakt. Het aantal personen met een WW-uitkering daarom lager dan het aantal verstrekte WW-uitkeringen.

7.2 Consistentie tussen voorlopige en definitieve cijfers

De voorlopige en nader voorlopige cijfers zijn niet identiek aan elkaar. De voorlopige cijfers worden samengesteld op basis van een ramingsmethode en bij de nader voorlopige cijfers wordt gecorrigeerd voor drie maanden nagekomen informatie.

Aan de seizoengecorrigeerde cijfers ligt een zogeheten digitale filtertheorie ten grondslag. De uitkomsten kennen hierdoor een bepaalde mate van onzekerheid. De onzekerheid wordt weergegeven door een 95%-betrouwbaarheidsinterval.

7.3 Consistentie tussen korte en lange termijn cijfers

Jaarcijfers over uitkeringen staan in aparte tabellen, waaronder de ‘Tijdreeksen sociale zekerheid’. De gepubliceerde jaarcijfers in deze tabel komen overeen met de cijfers van ultimo december. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd over jaren op basis van jaargemiddelden. Dit geldt voor de tabel met kerncijfers die jaargemiddelden over uitkeringen bevat, welke volgens vaste rekenregels zijn afgeleid van de maandcijfers over uitkeringen.

7.4 Consistentie met andere statistieken (plausibiliteit)

De statistiek vormt geen input voor de Nationale Rekeningen, omdat deze een andere meeteenheid hanteert (Euro en %) en ook andere concepten hanteert. Bij Nationale Rekeningen worden ook de uitvoeringskosten meegerekend. Consistentie met de Nationale Rekeningen is daarom niet van toepassing.

7.5 Modelmatige consistentie

Modelmatige consistentie met andere cijfers is niet van toepassing.

7.6 Consistentie tussen aggregaten en microdata

Na het gaafmaken zijn de microdata en de geaggregeerde cijfers consistent.