Kwaliteitsrapport Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS)

8. Afkortingen en begrippen

Aantal uitkeringen op registratiebasis

Het aantal uitkeringen zoals vastgelegd in de administratie van UWV op het einde van de verslagmaand.

Aantal personen met een uitkering op transactiebasis

Het aantal uitkeringen op registratiebasis geaggregeerd naar personen en gecorrigeerd voor nuluitkeringen en nagekomen informatie in de drie maanden volgend op de verslagmaand.

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

BRP

Basisregistratie Personen.

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek.

EER

Europese Economische Ruimte.

EU

Europese Unie.

GAK

Gemeenschappelijk Administratiekantoor.

SSB

Stelsel van sociaal statistische bestanden.

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

WUS

Werkloosheidsuitkeringenstatistiek.

WW

Werkloosheidswet.

WWV

Wet Werkloosheidsvoorziening.