Kwaliteitsrapport Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS)

2. Beschrijving van de statistiek

2.1 Algemeen

De WUS geeft inzicht in het aantal uitkeringen en het aantal personen met een uitkering in het kader van de Werkloosheidswet (WW). De WUS betreft daarbij alleen de ontslagwerkloosheid. Bijzondere uitkeringen als gevolg van tijdelijke werktijdverkorting, werkloosheid door meteorologische omstandigheden of faillissement zijn niet in de gegevensleveringen van UWV aan het CBS opgenomen en vallen dan ook buiten de WUS.

De WW biedt werknemers een (verplichte) verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. UWV beoordeelt of iemand voor een WW-uitkering in aanmerking komt.

Niet iedereen die werkloos is heeft recht op een werkloosheidsuitkering. Zo is de WW alleen voor werknemers in de zin van artikel 3 WW, waaronder werknemers met een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking. Daarnaast moeten eerst WW-rechten worden opgebouwd als werknemer, waarbij geldt dat iemand voorafgaande aan zijn of haar werkloosheid voldoende weken moet hebben gewerkt (referte-eis). Ook heeft de WW een beperkte duur, welke afhankelijk is van het arbeidsverleden. De WW-uitkering duurt minimaal drie maanden. Vanaf 1 april 2019 is de maximale duur van de uitkering 24 maanden.

2.2 Wet- en regelgeving

In de CBS-wet staat vermeld dat overheidsinstanties hun registraties moeten leveren aan het CBS indien zij deze nodig heeft voor het maken van haar statistieken. Op basis van deze wet worden registratiegegevens omtrent werkloosheidsuitkeringen verkregen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

In de gegevensleveringsafspraak tussen het CBS en UWV is beschreven dat het CBS op reguliere wijze informatie van UWV ontvangt over uitkeringen in het kader van onder meer de Werkloosheidswet (WW).

2.3 Statistische eenheid

Onderwerp van meting

Uitkeringen verstrekt als gevolg van ontslag, in het kader van de Werkloosheidswet, en de personen aan wie deze zijn verstrekt.

Meetmethodiek

Maandcijfers over uitkeringen worden gebaseerd op het aantal werkloosheidsuitkeringen zoals die in de desbetreffende maand zijn verstrekt en als zodanig zijn geregistreerd in de administratie van UWV.

Deze methodiek wordt ook wel aangeduid als registratie-methodiek.

De gemeten uitkeringen zijn inclusief nuluitkeringen. Nuluitkeringen zijn uitkeringen die niet tot uitbetaling komen, onder andere omdat er inkomsten zijn uit arbeid of een andere sociale zekerheidsuitkering.

NB In de publicatie van maandcijfers over personen met een uitkering wordt rekening gehouden met administratieve vertraging in registers. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar 3.10 Corrigeren.

2.4 Populatie

Voor de statistiek over het aantal werkloosheidsuitkeringen en het aantal personen met een werkloosheidsuitkering wordt de populatie gevormd door uitkeringen verstrekt aan personen van 15 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd die, als gevolg van ontslag, op grond van de Werkloosheidswet een uitkering ontvangen.

2.5 Variabelen

De teleenheid uitkeringen wordt in de statistiek niet verder uitgesplitst.

De teleenheid personen wordt in de statistiek uitgesplitst naar persoonskenmerken van de ontvangers. De persoonskenmerken zijn o.a. geslacht en leeftijd en zijn afkomstig uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Ook vindt uitsplitsing plaats naar regio bij de cijfers over personen met een WW-uitkering die voor seizoeninvloeden zijn gecorrigeerd. De woongemeente van de ontvanger van de werkloosheidsuitkering en de daarop gebaseerde andere regionale uitsplitsingen zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

2.6 Meeteenheid

Aantal werkloosheidsuitkeringen en aantal personen met een werkloosheidsuitkering in het kader van ontslagwerkloosheid.

2.7 Verslagperiode

Maand.

2.8 Tijdreeks

Personen met een WW-uitkering vanaf januari 2013 (zie 4.1 StatLine-tabellen).

Personen met een WW-uitkering, seizoengecorrigeerd, vanaf januari 2013 (zie 4.1 StatLine-tabellen).

De tabellen ‘Personen met een uitkering’ (zie 4.2 Gerelateerde tabellen) bevatten ook cijfers over personen met WW en beginnen vanaf 2007.

WW-uitkeringen vanaf 1952, zijnde het jaar van inwerkingtreding van de WW, tot heden in de lange tijdreeks (zie 4.2 Gerelateerde tabellen).

WW-uitkeringen vanaf januari 1998 tot heden in de middellange tijdreeks (kerncijfers, zie 4.2 Gerelateerde tabellen).

2.9 Land

Nederland en buitenland.

Personen woonachtig in Nederland en personen, onder specifieke voorwaarden, woonachtig in het buitenland kunnen in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Onder buitenland vallen de verdragslanden (uit de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER)) en Zwitserland. Alle personen met een WW-uitkering, ongeacht woonland, worden geteld en meegenomen in het totaal. ‘Buitenland’ is echter geen aparte categorie in de StatLinetabel. Het totaal is dus ongelijk aan de optelling van een regionale verdeling.