Dossier Brede welvaart en de Sustainable Development Goals

Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven hier en nu, en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld. 

Brede welvaart wordt jaarlijks gemonitord op verschillende niveaus (landelijk, provinciaal, COROP, en gemeentelijk) en voor de verschillende gebiedsdelen van het Koninkrijk (zowel Europees als Caribisch Nederland). De Sustainable Development Goals dienen daarbij als richtlijn maar waar mogelijk zijn ook extra indicatoren ontwikkeld om op een hoger detailniveau te kunnen rapporteren.

De monitoring van brede welvaart sluit aan op het politieke jaar, met de publicatie van de landelijke monitor voor Europees Nederland op Verantwoordingsdag, en ter ondersteuning van de uitwerking van de jaarlijkse beleidsplannen, factsheets per ministerie op Prinsjesdag.

Actuele publicaties


Nieuws


Wat is brede welvaart?

Waar het bruto binnenlands product zich concentreert op de materiële aspecten van onze samenleving, zoals hoeveel we consumeren en produceren, en hoeveel geld we daarmee verdienen, gaat brede welvaart over alles wat van belang is voor een goede kwaliteit van leven. Een zekere mate van materiële welvaart is daarbij onmisbaar, maar uiteindelijk zijn het voor de meeste mensen juist immateriële zaken die bepalen of ze tevreden zijn met hun leven. Denk aan de kwaliteit van relaties, maar ook aan gezondheid en een prettige leefomgeving. Naast deze zaken die op korte termijn van belang zijn speelt ook toekomstperspectief een belangrijke rol. Kunnen onze kinderen het net zo goed krijgen als wij? Zijn er nog genoeg hulpbronnen over voor hen? En zijn deze eerlijk verdeeld (kansengelijkheid)? In de huidige samenleving is er bovendien een sterke verbondenheid met de rest van de wereld. Veel van de producten die wij consumeren worden buiten Nederland gemaakt. Ook hebben de keuzes die wij daarin maken een directe invloed op de (brede) welvaart van mensen in andere landen, met name de armste landen van de wereld.

Om te zorgen dat iedereen mee kan delen in de hulpbronnen die de aarde biedt en de welvaart die daarmee gegenereerd kan worden, en om te zorgen dat de kwaliteit van leven voor zoveel mogelijk mensen verbetert, zijn vanuit de VN 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld. Deze doelen bepalen een internationale standaard voor brede welvaart, die vervolgens aangepast aan lokale culturen en normen als richtlijn kan dienen voor beleid. Daarvoor is het wel nodig dat systematisch gemonitord wordt hoe het ervoor staat met brede welvaart in het algemeen en de Sustainable Development Goals in het bijzonder. Met dat doel is voor Nederland, conform de CES-richtlijnen voor het meten van brede welvaart, door het CBS de ‘Monitor brede welvaart en de Sustainable Development Goals’ ontwikkeld.


Monitor Brede Welvaart en SDG’s

Regionale Monitor Brede Welvaart

Monitor Brede Welvaart en SDG’s Caribisch Nederland

Factsheets Brede Welvaart