Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023

schaarste ruimte

bebouwing schaarste ruimte
© ANP / Joosten Fotografie

De Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023 beschrijft hoe het gaat met de brede welvaart van de mensen die nu in Nederland wonen (‘hier en nu’), en de gevolgen van ons huidige welvaartsniveau voor de brede welvaart van de volgende generaties in Nederland (‘later’) en van mensen in andere landen (‘elders’). Ook wordt beschreven hoe de brede welvaart is verdeeld over bevolkingsgroepen. Daarbij wordt voor 13 indicatoren van brede welvaart ‘hier en nu’ de situatie per bevolkingsgroep beschreven. Daarnaast wordt beschreven of er sprake is van stapeling van gunstige of ongunstige uitkomsten bij individuen en tot welke groepen die individuen behoren. Als laatste onderzoekt de monitor de robuustheid van de samenleving, in het bijzonder of onze natuur, samenleving en economie veerkrachtig genoeg zijn om een volgende grote schok (zoals een pandemie) op te vangen.

Thema’s binnen de brede welvaart worden beschreven vanuit de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, in de Nederlandse context (‘SDG’s’). Deze doelen kunnen gezien worden als internationaal afgesproken doelstellingen op het terrein van de brede welvaart en de houdbaarheid daarvan op de langere termijn. Per SDG kijken we naar wat er gedaan is om het doel te bereiken, waar we nu staan en hoe mensen er tegenaan kijken.

De uitkomsten van de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023 kunnen niet zonder meer vergeleken worden met de cijfers uit voorgaande edities. Bijvoorbeeld omdat voorlopige cijfers vervangen zijn door definitieve cijfers, andere bronnen zijn gebruikt, of tijdreeksen zijn gereviseerd. Voor elke monitor worden de consistente reeksen over de laatste acht jaar opnieuw berekend.

Op de website van het CBS is alle onderliggende informatie toegankelijk gemaakt, inclusief een technische toelichting bij de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals, en tabellen met de gebruikte data.

Inleiding
Brede welvaart ‘hier en nu’
Brede welvaart ‘later
Brede welvaart ‘elders’
Verdeling van de brede welvaart
De Sustainable Development Goals

Inleiding

De uitbraak van COVID-19 en de maatregelen die de regering nam om schadelijke gevolgen van de pandemie voor de bevolking en de gezondheidszorg zo veel mogelijk te beperken, maakten de voorbije jaren uitzonderlijk. Van maart 2020 tot en met oktober 2022 zijn er in Nederland meer dan 47 duizend mensen overleden aan vastgestelde of vermoedelijke COVID-19. De maatregelen in deze periode, waaronder lockdowns, schoolsluitingen en thuiswerken, hadden hun weerslag op allerlei aspecten van het leven van de Nederlandse bevolking. Dit is in diverse uitkomsten van de monitor terug te zien. Deze monitor kijkt echter primair naar de ontwikkelingen over een iets langere periode: middellangetermijntrends gebaseerd op de jaren 2015-2022.

De samenleving staat op veel terreinen voor grote uitdagingen. De fundamentele keuzes die gemaakt worden op het gebied van klimaat en energie, stikstof en natuurbehoud, woningbouw, armoedebestrijding, sociale inclusie, innovatie en concurrentiekracht, zijn medebepalend voor onze toekomst. Dit raakt niet alleen onze nationale brede welvaart, maar heeft ook implicaties daarbuiten. Voor veel van deze onderwerpen zijn ambitieuze doelen geformuleerd, vaak binnen de agenda van de Sustainable Development Goals (SDG’s) die door de Verenigde Naties (VN) is vastgesteld voor de periode 2015-2030. Ook in Nederland geldt deze agenda als een van de belangrijkste beleidskaders.

Ieder jaar, op Verantwoordingsdag, publiceert het CBS op verzoek van het Kabinet de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals. Deze monitor laat niet alleen zien hoe het met de brede welvaart en de kwaliteit van leven ‘hier en nu’ is gesteld en hoe deze welvaart is verdeeld over bevolkingsgroepen, maar kijkt ook naar de effecten van dit welvaartsstreven op volgende generaties (‘later’) en mensen in andere landen (‘elders’). Bij de meting van de brede welvaart volgt het CBS de aanbevelingen en het raamwerk van het CES-meetsysteem van de UNECE.

Brede welvaart ‘hier en nu’

De huidige brede welvaart in Nederland wordt beschreven aan de hand van acht thema’s: subjectief welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu.

De brede welvaart ‘hier en nu’ heeft zich in de trendperiode (2015-2022) overwegend positief ontwikkeld. Dit is te zien in het wiel met de brede-welvaarttrends. De binnenste ring van de brede-welvaarttrends (BWT) geeft informatie over de trend in 2015-2022. De buitenste ring geeft de verandering in het laatste verslagjaar ten opzichte van het voorgaande jaar.

Brede-welvaarttrends en SDG's (BWT): hier en nu
BredeWelvaartTrendsHier en Nu-0,2%ptSubjectief welzijnTevredenheid methet levenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20222e van 19NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,5%ptSubjectief welzijnErvaren regie overhet eigen levenPositie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2019-20223e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,1%Materiële welvaartMediaan besteedbaarinkomenPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-20213e van 26PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+4,0%Materiële welvaartIndividueleconsumptiePositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20225e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-3,4%GezondheidGezonde levensverwachtingmannenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202214e van 27NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-4,3%GezondheidGezonde levensverwachtingvrouwenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202218e van 27NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,3%ptGezondheidOvergewicht Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20225e van 26NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,2%ptArbeid en vrije tijdLangdurigewerkloosheidPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20221e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,8%ptArbeid en vrije tijdNettoarbeidsparticipatie Positie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20221e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,1%ptArbeid en vrije tijdHoogopgeleidebevolkingPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20228e van 27PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,8%ptArbeid en vrije tijdTevredenheid metvrije tijdPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20226e van 27NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+12,5%Arbeid en vrije tijdTijdverlies door filesen vertragingMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-2021NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,3%ptArbeid en vrije tijdTevredenheid metwerk (werknemers)Positie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-20217e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,6%ptWonenTotale woonquote (huuren koop)Positie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-202123e van 25NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,7%ptWonenTevredenheid metwoningPositie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20228e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,8%ptSamenlevingContact met familie,vrienden of burenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20221e van 19NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,4%SamenlevingInspraak enverantwoordingsplichtPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-20215e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-5,6%ptSamenlevingVertrouwen ininstitutiesPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20222e van 19NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,3%ptSamenlevingVertrouwen inandere mensenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20222e van 19PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-3,4%ptSamenlevingOntwikkeling normenen waardenMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2018-2019NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+2,3%ptSamenlevingVrijwilligerswerk Positie in EU in 2015Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20221e van 27NegatiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,1%ptVeiligheidVaak onveilig voelenin de buurtMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2019-2021NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,9%ptVeiligheidSlachtofferschap vanmisdaadPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2019-202115e van 19PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,0%ptMilieuBeheerde landnatuurin NNNMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,8%ptMilieuKwaliteit vanzwemwater binnenwaterenPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202216e van 25NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-6,0%ptMilieuStikstofdepositie enlandnatuurMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2019-2020NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-11,9%MilieuStedelijke blootstelling aanfijnstof (PM2,5)Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2018-20198e van 26NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-2,2%ptMilieuMilieuproblemen Positie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202218e van 26NeutraalPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie
Sluit dit thema
Uitleg wielen brede-welvaarttrends
De binnenste ring van de brede-welvaarttrends (BWT) geeft informatie over de trend (middellangetermijntrend gebaseerd op beschikbare datapunten in de jaren 2015-2022). De buitenste ring geeft de gemiddelde verandering in het laatste verslagjaar ten opzichte van het voorgaande jaar aan. De kleuren van vakjes geven aan of de indicator beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een stijging (groen) of een daling (rood) van de brede welvaart. Ga met de muis in de figuur op een indicator staan om te zien wat daar is gemeten. Doorklikken geeft meer informatie over de ontwikkeling in Nederland en de positie ten opzichte van de andere EU-landen. Waar mogelijk zijn data opgenomen vanaf 1995. Onder het wiel staat een figuur met de positie van Nederland in de EU-ranglijst van iedere indicator. Hoe hoger een balkje, des te hoger staat Nederland. De kleur geeft aan in welk deel van de EU-ranglijst Nederland staat. Groen wijst op een positie in het bovenste kwartiel van de EU-ranglijst, rood op het onderste kwartiel en donkergrijs op het midden.

Trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘hier en nu’overzichtsfiguur met trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘hier en nu’ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Subjectiefwelzijn MateriëleWelvaart Wonen Veiligheid Gezondheid Arbeid en vrije tijd Milieu Samenleving Positie in EUDe balken geven de positie aan van Nederland in de Europese Unie per indicator. Onderin EU-ranglijst Bovenin EU-ranglijst Middenpositie Geen data Stijging Brede Welvaart Geen verandering Daling Brede Welvaart Onvoldoende data(kwaliteit) Langjarige trend (8 jaar) Mutatie (laatste jaar) Legenda Legenda

Trends en posities

 • Acht van de 28 indicatoren in dit wiel ontwikkelen zich in de richting van een toename van de brede welvaart (groen vakje in de binnenste ring). Bij vijf van deze indicatoren behoort Nederland ook nog eens tot de koplopers binnen de EU-27: mediaan besteedbaar inkomen, langdurige werkloosheid, nettoarbeidsparticipatie, tevredenheid van werknemers met werk en vertrouwen in andere mensen. Zie de staafjes onderin de figuur.
 • Bij drie indicatoren in het wiel neemt de welvaart af (trend kleurt rood): overgewicht, contact met familie, vrienden of buren en vrijwilligerswerk. Nederland heeft hier binnen de EU wel posities in de kopgroep.
 • Bij de thema’s subjectief welzijn, materiële welvaart, arbeid en vrije tijd, wonen, veiligheid en milieu stijgt de welvaart (groen), of blijven de trends neutraal (grijs).
 • Bij de thema’s gezondheid en samenleving is het beeld gemengd. Naast neutrale trends, kleuren ook enkele trends rood, hetgeen wijst op een achteruitgang van de brede welvaart.
 • Bij drie indicatoren is de trend omgeslagen. De voorheen neutrale (grijze) trend bij overgewicht is omgeslagen in een trend die rood is. Bij het vertrouwen in instituties (politie, rechters en Tweede Kamer) en bij de stedelijke blootstelling aan het fijnste fijnstof is de voorheen groengekleurde trend nu stabiel. Dit zijn allemaal verslechteringen vanuit oogpunt van brede welvaart.

Meest recente ontwikkeling

 • Het mediaan besteedbaar inkomen, het aandeel hoogopgeleiden, en het deel van de bevolking dat vrijwilligerswerk doet, groeiden relatief sterk ten opzichte van een jaar eerder. Daarbij was het percentage mensen dat slachtoffer was van misdaad, en het deel van de bevolking dat milieuproblemen ervaart, kleiner dan een jaar eerder. Deze ontwikkelingen zijn gunstig voor de brede welvaart.
 • Daartegenover staat dat de gezonde levensverwachting van zowel mannen als vrouwen lager is dan een jaar eerder. Ook de tevredenheid met de hoeveelheid vrije tijd, en het vertrouwen in instituties, waren significant lager dan het voorgaande jaar. Hier is sprake van afnemende brede welvaart.

Brede welvaart ‘later’

De keuzes die alle Nederlanders gezamenlijk ‘hier en nu’ maken, hebben consequenties voor de volgende generaties (‘later’). Om de kwaliteit van leven op peil te houden, zijn immers allerlei hulpbronnen (‘kapitaal’) nodig. Brede welvaart ‘later’ gaat over de hulpbronnen waarover volgende generaties kunnen beschikken om minimaal dezelfde welvaart te kunnen hebben als de huidige generatie. De hoeveelheden economisch, natuurlijk, menselijk en sociaal kapitaal moeten minstens constant blijven over de lange termijn als we willen kunnen spreken van duurzaamheid.
Het wiel met de brede-welvaarttrends ‘later’ laat duidelijk zien dat natuurlijk kapitaal en vertrouwen in instituties achteruit gaan.

Brede-welvaarttrends en SDG's(BWT): later
BredeWelvaartTrendsLater-1,8%Economisch kapitaalFysiekekapitaalgoederenvoorraadPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-20216e van 12NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,8%Economisch kapitaalKenniskapitaalgoederenvoorraad Positie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-20212e van 12NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+2,7%Economisch kapitaalGemiddelde schuldper huishoudenPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-202122e van 24NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+30,2%Economisch kapitaalMediaan vermogenvan huishoudensMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+20,1%Natuurlijk kapitaalOpgesteld vermogenhernieuwbare elektriciteitPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20228e van 27PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,0%ptNatuurlijk kapitaalBeheerde landnatuurin NNNMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,3%Natuurlijk kapitaalGroen-blauwe ruimte, exclusiefreguliere landbouwMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-2021NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+61,8%Natuurlijk kapitaalFosforoverschot Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202215e van 16NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-8,6%Natuurlijk kapitaalStikstofoverschot Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202216e van 16PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,9%Natuurlijk kapitaalFauna vanhet landMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-2021NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,2%Natuurlijk kapitaalFauna van zoetwateren moerasMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-2021NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,8%ptNatuurlijk kapitaalOppervlaktewater van goedechemische kwaliteitMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-15,9%Natuurlijk kapitaalOnttrekkinggrondwaterPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-20219e van 17NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-11,9%Natuurlijk kapitaalStedelijke blootstelling aanfijnstof (PM2,5)Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2018-20198e van 26NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,0%Natuurlijk kapitaalCumulatieveCO2-emissiesPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202213e van 16NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+2,8%Menselijk kapitaalGewerkteurenPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202215e van 27PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,1%ptMenselijk kapitaalHoogopgeleidebevolkingPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20228e van 27PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-4,3%Menselijk kapitaalGezonde levensverwachtingvrouwenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202218e van 27NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-3,4%Menselijk kapitaalGezonde levensverwachtingmannenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202214e van 27NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,3%ptSociaal kapitaalVertrouwen inandere mensenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20222e van 19PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,7%ptSociaal kapitaalDiscriminatiegevoelens Positie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2018-202016e van 19NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-5,6%ptSociaal kapitaalVertrouwen ininstitutiesPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20222e van 19NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie
Sluit dit thema
Uitleg wielen brede-welvaarttrends
De binnenste ring van de brede-welvaarttrends (BWT) geeft informatie over de trend (middellangetermijntrend gebaseerd op beschikbare datapunten in de jaren 2015-2022). De buitenste ring geeft de gemiddelde verandering in het laatste verslagjaar ten opzichte van het voorgaande jaar aan. De kleuren van vakjes geven aan of de indicator beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een stijging (groen) of een daling (rood) van de brede welvaart. Ga met de muis in de figuur op een indicator staan om te zien wat daar is gemeten. Doorklikken geeft meer informatie over de ontwikkeling in Nederland en de positie ten opzichte van de andere EU-landen. Waar mogelijk zijn data opgenomen vanaf 1995. Onder het wiel staat een figuur met de positie van Nederland in de EU-ranglijst van iedere indicator. Hoe hoger een balkje, des te hoger staat Nederland. De kleur geeft aan in welk deel van de EU-ranglijst Nederland staat. Groen wijst op een positie in het bovenste kwartiel van de EU-ranglijst, rood op het onderste kwartiel en donkergrijs op het midden.

Trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘later’overzichtsfiguur met trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘later’ Positie in EUDe balken geven de positie aan van Nederland in de Europese Unie per indicator. Stijging Brede Welvaart Geen verandering Daling Brede Welvaart Onvoldoende data(kwaliteit) Langjarige trend (8 jaar) Mutatie (laatste jaar) 01 Fysieke kapitaalgoederenvoorraad / 02 Kenniskapitaalgoederenvoorraad / 03 Gemiddelde schuld per huishouden / 04 Mediaan vermogen van huishoudens / 05 Opgesteld vermogen hernieuwbare elektriciteit / 06 Beheerde landnatuur in NNN / 07 Groen-blauwe ruimte, exclusief reguliere landbouw / 08 Fosforoverschot / 09 Stikstofoverschot / 10 Fauna van het land / 11 Fauna van zoetwater en moeras / 12 Oppervlaktewater van goede chemische kwaliteit / 13 Onttrekking grondwater / 14 Stedelijke blootstelling aan fijnstof (PM 2,5 ) / 15 Cumulatieve CO 2 -emissies / 16 Gewerkte uren / 17 Hoogopgeleide bevolking / 18 Gezonde levensverwachting vrouwen / 19 Gezonde levens-verwachting mannen / 20 Vertrouwen in andere mensen / 21 Discriminatiegevoelens / 22 Vertrouwen in instituties Economischkapitaal 02 01 03 04 Natuurlijkkapitaal 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Menselijkkapitaal 16 17 18 19 Sociaalkapitaal 20 21 22 Onderin EU-ranglijst Bovenin EU-ranglijst Middenpositie Geen data Legenda Legenda

Trends en posities

 • Bij zeven van de 22 indicatoren in het ‘later’-wiel wijst de trendmatige ontwikkeling op toenemende brede welvaart: mediaan vermogen van huishoudens, opgesteld vermogen hernieuwbare elektriciteit, beheerde landnatuur in NNN, stikstofoverschot, gewerkte uren, hoogopgeleide bevolking en vertrouwen in andere mensen.
 • Bij vijf van de 22 indicatoren in het ‘later’-wiel wijst de trend op een welvaartsdaling: gemiddelde schuld per huishouden, fauna van het land, fauna van zoetwater en moeras, oppervlaktewater van goede chemische kwaliteit, en cumulatieve CO2-emissies. Ter vergelijking: bij de ‘hier en nu’-dimensie van brede welvaart kleuren drie trends rood op een totaal van 28 indicatoren.
 • Vooral bij het natuurlijk kapitaal is sprake van achteruitgang: daar kleuren vier van de elf trends rood.
 • Bij het menselijk kapitaal en het sociaal kapitaal hebben de indicatoren ofwel een trend die wijst op toename van de brede welvaart ofwel een neutrale trend.
 • Bij het economisch kapitaal is het beeld gemengd.
 • In de vergelijking met andere EU-landen heeft Nederland overwegend posities in de middengroep of achterhoede. Alleen bij de kenniskapitaalgoederenvoorraad, het vertrouwen in andere mensen en het vertrouwen in instituties is er een positie in de kopgroep van de EU. Bij fosfor- en stikstofoverschotten, cumulatieve CO2-emissies, de gemiddelde schuld per huishouden en het deel van de bevolking dat zich onderdeel van een gediscrimineerde groep voelt, staat Nederland onderin de EU-ranglijst. Bij het opgesteld vermogen voor hernieuwbare elektriciteit hoorde Nederland in 2019 nog bij de hekkensluiters, maar was er in 2021 een plek in de middengroep.
 • Vergeleken met de periode 2014-2021 zijn er in 2015-2022 drie trendomslagen bij de kapitalen in het ‘later’-wiel. Bij het stikstofoverschot is er een verbetering: de eerst niet-significant stijgende of dalende trend is nu dalend (groen). Het afnemende stikstofoverschot hangt samen met lagere stikstofgehaltes in gras en een kleinere veestapel. Deze cijfers zijn slechts voor de helft van de EU-landen beschikbaar, maar daar behoorde Nederland (in 2019) zowel bij het fosfor- als bij het stikstofoverschot tot de hekkensluiters van de EU. Bij de stedelijke blootstelling aan het fijnste fijnstof en het vertrouwen in instituties is de voorheen groene trend echter omgeslagen in een stabiele. De cijfers over fijnstof zijn niet heel recent.

Meest recente ontwikkelingen

 • Het opgesteld vermogen voor hernieuwbare elektriciteit neemt sterk toe ten opzichte van het voorgaande jaar (20,1 procent). Ook het aandeel hoogopgeleiden in de bevolking en het gemiddeld aantal gewerkte uren per inwoner waren hoger dan een jaar eerder. Dit vergroot de brede welvaart.
 • De gezonde levensverwachting van mannen en vrouwen was in 2022 respectievelijk 2,2 en 2,8 jaren lager dan in 2021. Hier daalt de brede welvaart.
 • Het vertrouwen in instituties (politie, rechters en Tweede Kamer) is van 2021 op 2022 met 5,6 procentpunt gedaald. Vooral het vertrouwen in de Tweede Kamer nam flink af (11,9 procentpunt). Ook dit duidt op afnemende brede welvaart.

Brede welvaart ‘elders’

De keuzes die ‘hier en nu’ gemaakt worden om onze welvaart op peil te houden of te vergroten hebben niet alleen gevolgen voor komende generaties in Nederland (‘later’), maar ook voor mensen in andere landen (‘elders’). In het wiel met de brede-welvaarttrends ‘elders’ staan de stromen van inkomens en hulpbronnen tussen Nederland en het buitenland centraal. De brede welvaart ‘elders’ stijgt overwegend.

Een toename van de waarde wordt in de context van de monitor gezien als welvaartsverhogend voor de handelspartners. Bij het thema Milieu en grondstoffen wordt een afname van de ingevoerde hoeveelheden fossiele energiedragers, metalen, niet-metaal mineralen en biomassa als welvaartsverhogend beschouwd: de hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen worden minder uitgeput.

Brede-welvaarttrends en SDG's (BWT): elders
BredeWelvaartTrendsElders+31,2%Handel en hulpInvoer vangoederen totaalMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+25,3%Handel en hulpInvoer van goederenuit EuropaMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+85,5%Handel en hulpInvoer van goederenuit AfrikaMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+48,2%Handel en hulpInvoer van goederenuit AmerikaMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+34,8%Handel en hulpInvoer van goederenuit AziëMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+82,6%Handel en hulpInvoer van goederenuit OceaniëMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+157,8%Handel en hulpTotale invoeruit LDC'sPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-20222e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,1%ptHandel en hulpOntwikkelingshulp Positie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-20215e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie0,0%ptHandel en hulpOverdrachten Positie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-20214e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+3,0%Milieu en grondstoffenInvoer fossieleenergiedragersPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202227e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+437,1%Milieu en grondstoffenInvoer fossiele energiedragersuit LDC'sMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-4,4%Milieu en grondstoffenInvoermetalenPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202224e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+32,5%Milieu en grondstoffenInvoer metalenuit LDC'sMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+10,8%Milieu en grondstoffenInvoer niet-metaalmineralenPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202225e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-3,5%Milieu en grondstoffenInvoer niet-metaal mineralenuit LDC'sMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+4,4%Milieu en grondstoffenInvoerbiomassaPositie in EU in 2021Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-202226e van 27NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+8,1%Milieu en grondstoffenInvoer biomassauit LDC'sMiddellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2021-2022PositiefNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,8%Milieu en grondstoffenLandvoetafdruk Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2017-2019Niet meetbaarNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-4,5%Milieu en grondstoffenGrondstofvoetafdruk Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2019-2020NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+17,4%Milieu en grondstoffenBroeikasgasvoetafdruk Middellangetermijntrend (2015-2022)Ontwikkeling in 2020-2021NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie
Sluit dit thema
Uitleg wielen brede-welvaarttrends
De binnenste ring van de brede-welvaarttrends (BWT) geeft informatie over de trend (middellangetermijntrend gebaseerd op beschikbare datapunten in de jaren 2015-2022). De buitenste ring geeft de gemiddelde verandering in het laatste verslagjaar ten opzichte van het voorgaande jaar aan. De kleuren van vakjes geven aan of de indicator beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een stijging (groen) of een daling (rood) van de brede welvaart. Ga met de muis in de figuur op een indicator staan om te zien wat daar is gemeten. Doorklikken geeft meer informatie over de ontwikkeling in Nederland en de positie ten opzichte van de andere EU-landen. Waar mogelijk zijn data opgenomen vanaf 1995. Onder het wiel staat een figuur met de positie van Nederland in de EU-ranglijst van iedere indicator. Hoe hoger een balkje, des te hoger staat Nederland. De kleur geeft aan in welk deel van de EU-ranglijst Nederland staat. Groen wijst op een positie in het bovenste kwartiel van de EU-ranglijst, rood op het onderste kwartiel en donkergrijs op het midden.

Positie in EU 'Elders'overzichtsfiguur met trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘elders’ Positie in EUDe balken geven de positie aan van Nederland in de Europese Unie per indicator. Handel en hulp 07 08 09 Milieu en grondstoffen 10 11 12 13 15 14 16 18 17 19 20 01 02 03 04 06 05 Stijging Brede Welvaart Geen verandering Daling Brede Welvaart Onvoldoende data(kwaliteit) Langjarige trend (8 jaar) Mutatie (laatste jaar) 01 Invoer van goederen totaal / 02 Invoer van goederen uit Europa / 03 Invoer van goederen uit Afrika / 04 Invoer van goederen uit Amerika / 05 Invoer van goederen uit Azië / 06 Invoer van goederen uit Oceanië / 07 Totale invoer uit LDC's / 08 Ontwikkelingshulp / 09 Overdrachten / 10 Invoer fossiele energiedragers / 11 Invoer fossiele energiedragers uit LDC's / 12 Invoer metalen / 13 Invoer metalen uit LDC's / 14 Invoer niet-metaal mineralen / 15 Invoer niet-metaal mineralen uit LDC's / 16 Invoer biomassa / 17 Invoer biomassa uit LDC's / 18 Landvoetafdruk / 19 Grondstofvoetafdruk / 20 Broeikasgasvoetafdruk Onderin EU-ranglijst Bovenin EU-ranglijst Middenpositie Geen data Legenda Legenda

Trends en posities

 • Bij tien van de twintig indicatoren in dit wiel beweegt de trend in de richting van een stijgende brede welvaart. De overdrachten van gelden door niet-ingezetenen naar hun land van herkomst nemen toe als percentage van het bbp, en de totale waarde van de invoer van goederen en meer specifiek die uit de continenten Europa, Amerika, Azië en Oceanië en de groep allerarmste landen (LDC’s) stijgt trendmatig. Verder hebben de ingevoerde hoeveelheid fossiele energiedragers en de uit de LDC’s ingevoerde hoeveelheid niet-metaal mineralen en biomassa een dalende trend.
 • Bij acht indicatoren is de trend neutraal. Bij de landvoetafdruk kon de trend niet berekend worden.
 • Sommige trends zijn omgeslagen in vergelijking met de trendperiode van de vorige monitor (2014-2021). Bij de totale ingevoerde hoeveelheid fossiele energiedragers en de uit de LDC’s ingevoerde hoeveelheid biomassa keert de trend ten goede: van stabiel naar dalend (groen). De voorraden grondstoffen worden minder hard uitgeput. Wel is er een verslechtering bij de uit de LDC’s ingevoerde hoeveelheid fossiele energiedragers: hier slaat de trend om van dalend (groen) naar stabiel. Ook bij de totale hoeveelheid ingevoerde biomassa is er een verslechtering. De trend gaat van neutraal naar stijgend (rood).

Meest recente ontwikkelingen

Hier zijn in het meest recente jaar grote mutaties te zien. Onder invloed van de geopolitieke spanningen (de oorlog in Oekraïne) zijn verschuivingen in de handelsstromen opgetreden. Verder speelt de sterke prijsstijging in 2022 een rol bij de toegenomen waarde van de invoer. Bij de indicatoren in het thema Handel en hulp is niet voor de prijsveranderingen in het ingevoerde pakket goederen gecorrigeerd, daardoor is er geen zicht op de onderliggende ontwikkeling van het handelsvolume.

Verdeling van de brede welvaart

De brede welvaart ‘hier en nu’ is niet gelijk verdeeld over de bevolking. Vooral naar onderwijsniveau, naar herkomst/geboorteland en in iets mindere mate naar leeftijd zijn er veel verschillen. Tussen mannen en vrouwen is er weinig verschil.

In de monitor kijken we op twee manieren naar verdeling. Enerzijds wordt voor 13 brede welvaartsindicatoren uit de dimensie ‘hier en nu’, de situatie per bevolkingsgroep beschreven. Anderzijds kijken we of er sprake is van stapeling van gunstige of ongunstige uitkomsten bij individuen, en tot welke groepen die individuen behoren.

Uitleg bij de bolletjesfiguur over 13 verdelingsindicatoren

Verdeling van brede welvaart in meest recente jaar en ontwikkeling ten opzichte van 2019
De bolletjes geven per indicatoren aan waar bevolkingsgroepen een significant hogere (groen) of lagere (rood) welvaart hebben dan het nationaal gemiddelde (grijs). De ruitjes geven aan of het cijfer van een bevolkingsgroep zich sinds 2019 bij een indicator gunstiger (groen) of ongunstiger (rood) heeft ontwikkeld dan het nationale gemiddelde.
Gesorteerd op kleur
Gesorteerd op indicator
LegendaMeest recente jaarRelatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019

Geslacht

Mannen
Mannen, Tevredenheid met woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Vertrouwen instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Slachtofferschap: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Tevredenheid met vrije tijd: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Mannen, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Last van milieuproblemen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Mannen, Gest besteedb inkomen: onvoldoende data(kwaliteit) in 2021, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
Mannen, Vermogen: onvoldoende data(kwaliteit) in 2021, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
Vrouwen
Vrouwen, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Last van milieuproblemen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Tevredenheid met vrije tijd: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Vrouwen, Tevredenheid met woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Vertrouwen instituties: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Slachtofferschap: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Vrouwen, Gest besteedb inkomen: onvoldoende data(kwaliteit) in 2021, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
Vrouwen, Vermogen: onvoldoende data(kwaliteit) in 2021, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.

Leeftijd

Jonger dan 25
Jonger dan 25, Tevredenheid met het leven: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Gest besteedb inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Tevredenheid met woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Slachtofferschap: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Vertrouwen instituties: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Jonger dan 25, Last van milieuproblemen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35
25 tot 35, Tevredenheid met het leven: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
25 tot 35, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
25 tot 35, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Tevredenheid met woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Slachtofferschap: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Last van milieuproblemen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Gest besteedb inkomen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
25 tot 35, Vertrouwen instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
25 tot 35, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
25 tot 35, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
25 tot 35, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45
35 tot 45, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
35 tot 45, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
35 tot 45, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Tevredenheid met woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Slachtofferschap: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Ervaren gezondheid: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Gest besteedb inkomen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
35 tot 45, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
35 tot 45, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Vertrouwen instituties: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
35 tot 45, Last van milieuproblemen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55
45 tot 55, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
45 tot 55, Slachtofferschap: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Last van milieuproblemen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
45 tot 55, Ervaren gezondheid: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Vertrouwen instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Gest besteedb inkomen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
45 tot 55, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
45 tot 55, Tevredenheid met werk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Tevredenheid met woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
45 tot 55, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
45 tot 55, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65
55 tot 65, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Vertrouwen instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Last van milieuproblemen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Vertrouwen in mensen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Tevredenheid met het leven: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Gest besteedb inkomen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
55 tot 65, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
55 tot 65, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Tevredenheid met woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
55 tot 65, Slachtofferschap: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75
65 tot 75, Gest besteedb inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
65 tot 75, Vertrouwen instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
65 tot 75, Last van milieuproblemen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Vertrouwen in mensen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Tevredenheid met het leven: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
65 tot 75, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
65 tot 75, Tevredenheid met werk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
65 tot 75, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Tevredenheid met woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
65 tot 75, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
65 tot 75, Slachtofferschap: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder
75 en ouder, Gest besteedb inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
75 en ouder, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Vertrouwen instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
75 en ouder, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
75 en ouder, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Tevredenheid met woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Slachtofferschap: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
75 en ouder, Last van milieuproblemen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
75 en ouder, Nettoarbeidsparticipatie: onvoldoende data(kwaliteit) in 2022, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.
75 en ouder, Tevredenheid met werk: onvoldoende data(kwaliteit) in 2022, relatieve ontwikkeling niet te bepalen als gevolg van herontwerp brononderzoek.

Onderwijsniveau

Laag
Laag, Tevredenheid met het leven: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Gest besteedb inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Laag, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Vertrouwen instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Laag, Tevredenheid met woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Last van milieuproblemen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Laag, Slachtofferschap: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Middelbaar
Middelbaar, Tevredenheid met het leven: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Middelbaar, Vermogen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Middelbaar, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Middelbaar, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Vertrouwen instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Gest besteedb inkomen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Ervaren gezondheid: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Tevredenheid met woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Middelbaar, Last van milieuproblemen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Middelbaar, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Middelbaar, Slachtofferschap: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Hoog
Hoog, Slachtofferschap: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Hoog, Tevredenheid met vrije tijd: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, gunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Hoog, Tevredenheid met woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Last van milieuproblemen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Tevredenheid met het leven: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Gest besteedb inkomen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Hoog, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.
Hoog, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Tevredenheid met werk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Hoog, Vertrouwen instituties: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.

Herkomst/geboorteland

Geboren in NL, ouders in NL
Geboren in NL, ouders in NL, Gest besteedb inkomen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2021, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouders in NL, Vertrouwen instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde in2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouders in NL, Tevredenheid met het leven: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2022, niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationale gemiddelde.
Geboren in NL, ouders in NL, Vermogen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde in 2021, ongunstiger dan ontwikkeling van het nationale gemiddelde.