Huidige brede welvaart groot, maar houdbaarheid onder druk

Landschap in Flevoland met windmolens, fietser, vrachtwagen, tractor en boer die mest uitrijdt.
© Hollandse Hoogte / Rob Voss
Op veel gebieden gaat het goed met de brede welvaart in Nederland. De houdbaarheid ervan staat echter wel onder druk. Ons natuurlijk kapitaal gaat namelijk op veel onderdelen stelselmatig achteruit. Zo staat de soortenrijkdom van planten en dieren onder druk. Dit meldt het CBS op basis van de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2022.

De Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals wordt elk jaar op Verantwoordingsdag uitgebracht, op verzoek van het Kabinet. Het CBS beschrijft in de monitor de kwaliteit van leven ‘hier en nu’, maar ook de druk die hierdoor wordt gelegd op volgende generaties (‘later’) en op mensen in andere landen (‘elders’). De monitor gaat ook in op de voortgang die wordt geboekt bij de 17 SDG’s, de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties die in 2030 behaald moeten zijn. Op basis van de ontwikkelingen in de periode 2014-2021 wordt nagegaan hoe Nederland op weg is naar een duurzame samenleving.

Brede welvaart ‘hier en nu’ overwegend stabiel tot stijgend

De trendmatige ontwikkeling van de brede welvaart in het ‘hier en nu’ was in de jaren 2014-2021 overwegend stabiel tot stijgend. De werkloosheid loopt terug en het werkzame deel van de bevolking van 15 tot 75 jaar neemt toe. Het besteedbaar inkomen groeit trendmatig, het aandeel hoogopgeleiden in de bevolking stijgt en de tevredenheid van werknemers met hun werk neemt toe. Tevens stijgt de luchtkwaliteit, breidt het Natuur Netwerk Nederland zich uit en daalt het percentage van de bevolking dat slachtoffer is van een misdrijf. Ten slotte groeit het vertrouwen van mensen onderling en in instituties als de Tweede Kamer, politie en rechters. Het vertrouwen in deze instituties daalde in 2021 weliswaar met 2,6 procentpunt, maar blijft met 66,9 procent hoog. De afname volgde op een zeer sterke stijging in 2020 (6,4 procentpunt).

De coronapandemie heeft echter een aantal negatieve trends versterkt. Het deel van de bevolking dat als psychisch gezond gezien wordt nam al langer af, maar de daling zette in 2021 versneld door. Het aantal sociale contacten verminderde verder. Dit hangt deels samen met coronamaatregelen als lockdowns en de avondklok, maar ook met het feit dat er meer wordt gewerkt. Dat werken gebeurde bovendien vaak thuis, net als het volgen van onderwijs. In sommige periodes kon er ook niet meer gezamenlijk worden gesport. Dit alles verhoogde het risico op kansenongelijkheid, eenzaamheid en psychische problemen. In 2021 gaf 83,6 procent van de bevolking het leven een rapportcijfer van 7 of hoger, het laagste percentage sinds het CBS deze meting startte (1997). Op de verdeling van de brede welvaart over de verschillende bevolkingsgroepen wordt ingegaan in dit bericht.

Brede-welvaarttrends (BWT): hier en nu
BredeWelvaartTrendsHier en Nu+4,2%Bruto binnenlandsproductPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20215e van 27PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,2%ptSubjectief welzijnTevredenheid methet levenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20212e van 23NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,5%ptSubjectief welzijnErvaren regie overhet eigen levenPositie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2018-20193e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+2,3%Materiële welvaartMediaan besteedbaarinkomenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-20205e van 26PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+3,6%Materiële welvaartIndividueleconsumptiePositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20215e van 27NeutraalPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,5%GezondheidGezonde levensverwachtingmannenPositie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202111e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,1%GezondheidGezonde levensverwachtingvrouwenPositie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202118e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,2%ptGezondheidOvergewicht Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20215e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,0%ptArbeid en vrije tijdLangdurigewerkloosheidPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20212e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,8%ptArbeid en vrije tijdNettoarbeidsparticipatie Positie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20211e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,4%ptArbeid en vrije tijdHoogopgeleidebevolkingPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20219e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,3%ptArbeid en vrije tijdTevredenheid metvrije tijdPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20216e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-66,8%Arbeid en vrije tijdTijdverlies door filesen vertragingMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2020NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,2%ptArbeid en vrije tijdTevredenheid metwerk (werknemers)Positie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20217e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,4%ptWonenKwaliteit vanwoningenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202115e van 26NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,9%ptWonenTevredenheid metwoningPositie in EU in 2017Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20218e van 27NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,4%ptSamenlevingContact met familie,vrienden of burenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20212e van 23NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+2,7%SamenlevingInspraak enverantwoordingsplichtPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-20202e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-2,6%ptSamenlevingVertrouwen ininstitutiesPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20213e van 23PositiefNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+3,3%ptSamenlevingVertrouwen inmensenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20213e van 23PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie-3,4%ptSamenlevingOntwikkeling normenen waardenMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2018-2019NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-4,9%ptSamenlevingVrijwilligerswerk Positie in EU in 2015Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20211e van 27NegatiefNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,1%ptVeiligheidVaak onveilig voelenin de buurtMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2021NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,9%ptVeiligheidSlachtofferschap vanmisdaadPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-202114e van 23PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,0%ptMilieuBeheerde landnatuurin NNNMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2020PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,8%ptMilieuKwaliteit vanzwemwater binnenwaterenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202117e van 25NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,6%ptMilieuStikstofdepositie enlandnatuurMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2017-2018NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-11,9%MilieuStedelijke blootstelling aanfijnstof (PM2,5)Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2018-20198e van 26PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,6%ptMilieuMilieuproblemen Positie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202118e van 25NeutraalNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie
Sluit dit thema

Trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘hier en nu’overzichtsfiguur met trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘hier en nu’0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829Positie in EUDe balken geven de positie aan van Neder-land in de Europese Unie per indicator.Onderin EU-ranglijstBovenin EU-ranglijstMiddenpositieLegendaGeen databbpper hoofdbevolkingSubjectiefwelzijnMateriëleWelvaartWonenVeiligheidGezondheidArbeid en vrije tijdMilieuSamenleving01 Bruto binnenlands product / 02 Tevredenheid met het leven / 03 Ervaren regie over het eigen leven / 04 Mediaan besteedbaar inkomen / 05 Individuele consumptie / 06 Gezonde levensverwachting mannen / 07 Gezonde levensverwachting vrouwen / 08 Overgewicht / 09 Langdurige werkloosheid / 10 Nettoarbeidsparticipatie / 11 Hoogopgeleide bevolking / 12 Tevredenheid met vrije tijd / 13 Tijdverlies door files en vertraging / 14 Tevredenheid met werk (werknemers) / 15 Kwaliteit van woningen / 16 Tevredenheid met woning / 17 Contact met familie, vrienden of buren / 18 Inspraak en verantwoordingsplicht / 19 Vertrouwen in instituties / 20 Vertrouwen in mensen / 21 Ontwikkeling normen en waarden / 22 Vrijwilligerswerk / 23 Vaak onveilig voelen in de buurt / 24 Slachtofferschap van misdaad / 25 Beheerde landnatuur in NNN / 26 Kwaliteit van zwemwater binnenwateren / 27 Stikstofdepositie en landnatuur / 28 Stedelijke blootstelling aan fijnstof (PM2,5) / 29 Milieuproblemen Stijging Brede Welvaart Geen veranderingDaling Brede Welvaart Langjarige trend (8 jaar)Mutatie (laatste jaar)LegendaOnvoldoende data(kwaliteit)

Natuurlijk kapitaal neemt in veel opzichten af

Wat de toekomstige brede welvaart betreft, nemen zowel het sociaal als het menselijk kapitaal in Nederland trendmatig toe. Qua economisch kapitaal zijn er zowel plussen als minnen. Zo stijgt de toch al grote schuld per huishouden, al neemt tegelijkertijd het vermogen per huishouden toe. De meest in het oog springende trend wat de brede welvaart ‘later’ betreft is echter de voortdurende afkalving van het natuurlijk kapitaal. De helft van de indicatoren voor natuurlijk kapitaal wijst op een daling van de brede welvaart. Vele daarvan hebben betrekking op de natuur.

Zowel landdieren als zoetwater- en moerasdieren, en ook stads- en boerenlandvogels gaan qua soortenrijkdom achteruit. Een steeds groter deel van de inheemse plant- en diersoorten raakt bedreigd. Het areaal landnatuur dat beheerd wordt in het Natuur Netwerk Nederland neemt weliswaar toe, maar de kwaliteit staat onder druk: meer dan zeventig procent van de landnatuur in Nederland kampt met een - lichte of zwaardere - overschrijding van de kritische stikstofgrens. De ruimte staat in Nederland duidelijk onder druk. Per inwoner is er steeds minder ‘groen-blauwe’ ruimte beschikbaar. Op het ruimtegebruik wordt nader ingegaan in dit bericht.

Verdere negatieve trends qua natuurlijk kapitaal zijn de afname van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grotere verbruik van grondwater. Ook de cumulatieve CO2-emissies nemen trendmatig toe. De broeikasgasuitstoot nam tussen 1990 en 2020 met een kwart af, in lijn met de Urgenda-doelstelling, maar door een stijging in 2021 was de afname tussen 1990 en 2021 weer minder dan een kwart. Positieve trends qua natuurlijk kapitaal vormden de stijging van de luchtkwaliteit en de stijging van de capaciteit voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit.

2.3.2   Brede-welvaarttrends (BWT): later
BredeWelvaartTrendsLater+4,2%Bruto binnenlandsproductPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20215e van 27PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+4,1%Economisch kapitaalFysiekekapitaalgoederenvoorraadPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-20207e van 12NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+3,3%Economisch kapitaalKenniskapitaalgoederenvoorraad Positie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-20206e van 12NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,1%Economisch kapitaalGemiddelde schuldper huishoudenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-202022e van 24NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+21,7%Economisch kapitaalMediaan vermogenvan huishoudensMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2020PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+24,6%Natuurlijk kapitaalOpgesteld vermogenhernieuwbare elektriciteitPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202111e van 27PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,0%ptNatuurlijk kapitaalBeheerde landnatuurin NNNMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2020PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,2%Natuurlijk kapitaalGroen-blauwe ruimte, exclusiefreguliere landbouwMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2018-2020NegatiefNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+7,0%Natuurlijk kapitaalFosforoverschot Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202113e van 14NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,8%Natuurlijk kapitaalStikstofoverschot Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202114e van 14NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,8%Natuurlijk kapitaalFauna vanhet landMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2020NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,3%Natuurlijk kapitaalFauna van zoetwateren moerasMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2020NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,3%ptNatuurlijk kapitaalOppervlaktewater van goedechemische kwaliteitMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2020NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,8%Natuurlijk kapitaalOnttrekkinggrondwaterPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-202010e van 20NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-11,9%Natuurlijk kapitaalStedelijke blootstelling aanfijnstof (PM2,5)Positie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2018-20198e van 26PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie0,0%Natuurlijk kapitaalCumulatieveCO2-emissiesPositie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202113e van 16NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+2,0%Menselijk kapitaalGewerkteurenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202116e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+1,4%ptMenselijk kapitaalHoogopgeleidebevolkingPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20219e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,1%Menselijk kapitaalGezonde levensverwachtingvrouwenPositie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202118e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-1,5%Menselijk kapitaalGezonde levensverwachtingmannenPositie in EU in 2019Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202111e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+3,3%ptSociaal kapitaalVertrouwen inmensenPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20213e van 23PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,6%ptSociaal kapitaalDiscriminatiegevoelens Positie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2016-201817e van 23NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-2,6%ptSociaal kapitaalVertrouwen ininstitutiesPositie in EU in 2018Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20213e van 23PositiefNegatiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie
Sluit dit thema

Trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘later’overzichtsfiguur met trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘later’bbpper hoofdbevolkingPositie in EUDe balken geven de positie aan van Nederland in de Europese Unie per indicator.Onderin EU-ranglijstBovenin EU-ranglijstMiddenpositieLegendaGeen dataEconomischkapitaal0302010405Natuurlijkkapitaal0607080910111213141516Menselijkkapitaal17181920Sociaalkapitaal212223Stijging Brede Welvaart Geen veranderingDaling Brede Welvaart Onvoldoende data(kwaliteit)Langjarige trend (8 jaar)Mutatie (laatste jaar)Legenda01 Bruto binnenlands product / 02 Fysieke kapitaalgoederenvoorraad / 03 Kenniskapitaalgoederenvoorraad / 04 Gemiddelde schuld per huishouden / 05 Mediaan vermogen van huishoudens / 06 Opgesteld vermogen hernieuwbare elektriciteit / 07 Beheerde landnatuur in NNN / 08 Groen-blauwe ruimte, exclusief reguliere landbouw / 09 Fosforoverschot / 10 Stikstofoverschot / 11 Fauna van het land / 12 Fauna van zoetwater en moeras / 13 Oppervlaktewater van goede chemische kwaliteit / 14 Onttrekking grondwater / 15 Stedelijke blootstelling aan fijnstof (PM2,5) / 16 Cumulatieve CO2-emissies / 17 Gewerkte uren / 18 Hoogopgeleide bevolking / 19 Gezonde levensverwachting vrouwen / 20 Gezonde levensverwachting mannen / 21 Vertrouwen in mensen / 22 Discriminatiegevoelens / 23 Vertrouwen in instituties

Trendmatige stijging brede welvaart ‘elders’, maar groot beslag op grondstoffen

De brede welvaart in Nederland gaat steeds minder ten koste van die in andere landen. De invoer vanuit veel delen uit de wereld neemt toe. Die wordt veelal positief gewaardeerd, behalve als dit de natuurlijke hulpbronnen elders uitput. Op dit punt is er sprake van één negatieve trend: onze invoer van biomassa neemt toe. Sowieso neemt Nederland qua schadelijk geachte importen nog altijd hoge posities in op de Europese ladder. Dat de aarde wordt uitgeput wordt geïllustreerd door het volgende: volgens de Global Earth Network Earth verbruiken mensen tussen 1 januari en 29 juli al wat de aarde in een heel jaar kan regenereren.

De broeikasgasvoetafdruk van Nederland was in 2021 met 15,3 ton CO2-equivalenten per inwoner iets hoger dan in 2020 (13,0 ton). De afdruk is nog wel lager dan in 2019, vóór het uitbreken van de coronapandemie (16,2 ton).

Brede-welvaarttrends (BWT): elders
BredeWelvaartTrendsElders+4,2%Bruto binnenlandsproductPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20215e van 27PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+23,7%Handel en hulpInvoer vangoederen totaalMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+27,4%Handel en hulpInvoer van goederenuit EuropaMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+28,2%Handel en hulpInvoer van goederenuit AfrikaMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021NeutraalPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+21,0%Handel en hulpInvoer van goederenuit AmerikaMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+15,3%Handel en hulpInvoer van goederenuit AziëMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+16,8%Handel en hulpInvoer van goederenuit OceaniëMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+13,8%Handel en hulpTotale invoeruit LDC'sPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-20212e van 27PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,0%ptHandel en hulpOntwikkelingshulp Positie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-20205e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-0,1%ptHandel en hulpOverdrachten Positie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-20204e van 26PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-8,0%Milieu en grondstoffenInvoer fossieleenergiedragersPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202127e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-16,0%Milieu en grondstoffenInvoer fossiele energiedragersuit LDC'sMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+11,8%Milieu en grondstoffenInvoermetalenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202123e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-33,0%Milieu en grondstoffenInvoer metalenuit LDC'sMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021NeutraalPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+13,8%Milieu en grondstoffenInvoer niet-metaalmineralenPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202122e van 27NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-33,0%Milieu en grondstoffenInvoer niet-metaal mineralenuit LDC'sMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021PositiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie+10,1%Milieu en grondstoffenInvoerbiomassaPositie in EU in 2020Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-202127e van 27NegatiefNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-9,6%Milieu en grondstoffenInvoer biomassauit LDC'sMiddellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021NeutraalPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+0,9%Milieu en grondstoffenLandvoetafdruk Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2013-2017Niet meetbaarNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie-7,8%Milieu en grondstoffenGrondstoffenvoetafdruk Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2019-2020NeutraalPositiefKlik en scroll omlaag voor meer informatie+17,5%Milieu en grondstoffenBroeikasgasvoetafdruk Middellangetermijntrend (2014-2021)Ontwikkeling in 2020-2021NeutraalNeutraalKlik en scroll omlaag voor meer informatie
Sluit dit thema

Trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘elders’overzichtsfiguur met trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘elders’Positie in EUDe balken geven de positie aan van Nederland in de Europese Unie per indicator.Onderin EU-ranglijstBovenin EU-ranglijstMiddenpositieLegendaGeen databbpper hoofdbevolkingHandel en hulp09101108Milieu en grondstoffen121314151716182019212202010304050706Stijging Brede Welvaart Geen veranderingDaling Brede Welvaart Onvoldoende data(kwaliteit)Langjarige trend (8 jaar)Mutatie (laatste jaar)Legenda

Op weg naar een meer duurzame samenleving

De monitor laat ook zien hoe Nederland vordert met het bereiken van de 17 duurzaamheidsdoelen voor 2030 van de Verenigde Naties. Vooral bij SDG 1 (Geen armoede), SDG 2 (Geen honger), SDG 4 (Kwaliteitsonderwijs), SDG 5 (Gendergelijkheid) en SDG 13 (Klimaatactie) bewegen relatief veel indicatoren zich in de richting van het doel. Er zijn ook doelen die juist verder uit zicht raken. Dit geldt voor SDG 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur: mobiliteit), SDG 10 (Ongelijkheid verminderen: financiële houdbaarheid), SDG 11 (Duurzame steden en gemeenschappen: wonen, en ook leefomgeving), SDG 15 (Leven op het land) en SDG 16 (Vrede, justitie en sterke publieke diensten: instituties).

Trends in Nederland van de 17 SDGplus-doelstellingen
Deze figuur toont per doelstelling het aandeel in het totale aantal gemeten indicatoren.
Gesorteerd op SDG
Gesorteerd percentage groene trends, hoog naar laag
Gesorteerd percentage rode trends, hoog naar laag
SDG 1: Geen armoede
41,7%
58,3%
SDG 2: Geen honger
61,5%
23,1%
15,4%
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
20%
73,3%
6,7%
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
44,4%
44,4%
11,1%
SDG 5: Gendergelijkheid
61,5%
30,8%
7,7%
SDG 6: Schoon water en sanitair
23,1%
53,8%
23,1%
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
33,3%
50%
16,7%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
33,3%
66,7%
46,7%
46,7%
6,7%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
21,4%
50%
28,6%
50%
50%
42,9%
57,1%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
31,3%
50%
18,8%
20%
46,7%
33,3%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
23,1%
30,8%
46,2%
40%
30%
30%
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
23,1%
69,2%
7,7%
SDG 13: Klimaatactie
71,4%
14,3%
14,3%
SDG 14: Leven in het water
33,3%
66,7%
SDG 15: Leven op het land
8,3%
50%
41,7%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
27,3%
54,5%
18,2%
12,5%
50%
37,5%
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
75%
25%
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
75%
25%
SDG 13: Klimaatactie
71,4%
14,3%
14,3%
SDG 2: Geen honger
61,5%
23,1%
15,4%
SDG 5: Gendergelijkheid
61,5%
30,8%
7,7%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
50%
50%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
46,7%
46,7%
6,7%
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
44,4%
44,4%
11,1%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
42,9%
57,1%
SDG 1: Geen armoede
41,7%
58,3%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
40%
30%
30%
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
33,3%
50%
16,7%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
33,3%
66,7%
SDG 14: Leven in het water
33,3%
66,7%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
31,3%
50%
18,8%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
27,3%
54,5%
18,2%
SDG 6: Schoon water en sanitair
23,1%
53,8%
23,1%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
23,1%
30,8%
46,2%
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
23,1%
69,2%
7,7%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
21,4%
50%
28,6%
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
20%
73,3%
6,7%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
20%
46,7%
33,3%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
12,5%
50%
37,5%
SDG 15: Leven op het land
8,3%
50%
41,7%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
23,1%
30,8%
46,2%
SDG 15: Leven op het land
8,3%
50%
41,7%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
12,5%
50%
37,5%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
20%
46,7%
33,3%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
40%
30%
30%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
21,4%
50%
28,6%
SDG 6: Schoon water en sanitair
23,1%
53,8%
23,1%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
31,3%
50%
18,8%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
27,3%
54,5%
18,2%
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
33,3%
50%
16,7%
SDG 2: Geen honger
61,5%
23,1%
15,4%
SDG 13: Klimaatactie
71,4%
14,3%
14,3%
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
44,4%
44,4%
11,1%
SDG 5: Gendergelijkheid
61,5%
30,8%
7,7%
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
23,1%
69,2%
7,7%
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
20%
73,3%
6,7%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
46,7%
46,7%
6,7%
SDG 1: Geen armoede
41,7%
58,3%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
33,3%
66,7%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
50%
50%
42,9%
57,1%
SDG 14: Leven in het water
33,3%
66,7%
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
75%
25%