Uitstoot broeikasgassen 6 procent lager in 2023

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP / Rob Engelaar
In 2023 was de uitstoot van broeikasgassen 6 procent lager dan in 2022. Dit komt vooral doordat de elektriciteitssector 22 procent minder CO2 heeft uitgestoten. Er is minder elektriciteit geproduceerd op basis van steenkool en aardgas. Dit melden het CBS en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de uitstoot van broeikasgassen, conform de richtlijnen van de IPCC.

De uitstoot van broeikasgassen lag vorig jaar 34 procent onder het niveau van 1990. In de klimaatwet is de doelstelling vastgelegd dat de reductie in 2030 moet uitkomen op 55 procent.

Uitstoot broeikasgassen per klimaatakkoordsector
SectorJaarCO2 (megaton CO2-equivalent)Overige broeikasgassen (megaton CO2-equivalent)
Totaal IPCC2023*123,226,3
Totaal IPCC2022132,126,4
Industrie2023*42,55,3
Industrie202243,75,5
Mobiliteit2023*29,50,6
Mobiliteit202228,90,6
Landbouw2023*619
Landbouw20225,518,9
Elektriciteit2023*23,60,2
Elektriciteit202230,30,2
Gebouwde omgeving2023*17,30,5
Gebouwde omgeving202219,20,5
Landgebruik2023*4,40,7
Landgebruik20224,40,7

Uitstoot broeikasgassen elektriciteitssector flink lager

De broeikasgasemissies in de elektriciteitssector waren vorig jaar 22 procent lager dan in 2022. Doordat er meer elektriciteit met wind- en zonne-energie is opgewekt, is er minder elektriciteit met kolen en aardgas geproduceerd. Door de forse emissiedaling daalde ook het aandeel van de elektriciteitssector in de totale broeikasgasemissie van 19 procent in van 2022 naar 16 procent in 2023.

In 2023 heeft de gebouwde omgeving 10 procent minder broeikasgassen uitgestoten dan een jaar eerder. Dat komt door een lager aardgasverbruik. De winters van 2023 en 2022 waren qua temperatuur vergelijkbaar, maar de aardgasprijs voor huishoudens was met name in het eerste half jaar van 2023 nog relatief hoog. Het aandeel van de gebouwde omgeving in de uitstoot van broeikasgassen was vorig jaar 12 procent.

Iets minder uitstoot broeikasgassen industrie

De uitstoot van broeikasgassen door de industrie was 3 procent lager dan in 2022. De industrie gebruikte 21 procent minder kolen en 4 procent minder aardgas, maar meer aardoliegrondstoffen en –producten. De industrie had, met 32 procent, het grootste aandeel in de totale emissies van broeikasgassen. Het overgrote deel hiervan betrof CO2.

Uitstoot broeikasgassen landbouw wat hoger

In 2023 was de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw 2 procent hoger. Dit komt doordat tuinders meer gebruik hebben gemaakt van hun warmtekrachtinstallaties (wkk) op basis van aardgas. Het grootste deel van de emissies door de landbouw betreft echter methaan en lachgas uit vee en land. De uitstoot daarvan bleef vrijwel onveranderd.

De mobiliteitssector stootte ook 2 procent meer broeikassen uit, vooral omdat het verbruik van benzine steeg. De emissies van de mobiliteitssector maakten 20 procent van het totaal uit in 2023.

Klein deel van de emissies door landgebruik

Een klein deel van de broeikasgasuitstoot, ruim 3 procent, hangt samen met landgebruik. Het gaat bijvoorbeeld om de CO2-uitstoot door veenoxidatie in bodems en de uitstoot behorend bij landgebruiksveranderingen.

De uitstoot van de klimaatsector landgebruik wordt sinds begin 2023 meegenomen in de totale uitstoot van broeikasgassen, omdat het meetelt in het huidige Nederlandse doel om in 2030 de broeikasgasuitstoot met ten minste 55 procent te verminderen. Ook in de klimaatdoelen van de Europese Unie telt landgebruik mee.

Bijdrage broeikasgassen naar klimaatakkoordsector, 2023
CategoriesAandeel
Industrie32
Mobiliteit20,1
Landbouw16,7
Elektriciteit15,9
Gebouwde omgeving11,9
Landgebruik3,4

Het CBS berekent ook de uitstoot van CO2 door alle Nederlandse economische activiteiten volgens de nationale rekeningen. Hierbij wordt in vergelijking met de uitstoot volgens de IPCC-definities ook de CO2-uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart en de uitstoot door verbranding uit biomassa door personen en bedrijven behorend tot de Nederlandse economie meegenomen. In de tekst hieronder worden de CO2-emissies conform de berekeningswijze van de nationale rekeningen gepresenteerd.

Uitstoot CO2 Nederlandse economie lager

In 2023 is door alle Nederlandse economische activiteiten 5,5 procent minder CO2 uitgestoten dan in 2022. Het bruto binnenlands product (bbp) bleef echter nagenoeg gelijk in 2023. Gecorrigeerd voor het weerseffect was de CO2-uitstoot 4,7 procent lager.

De daling van de emissies door de Nederlandse economie komt vooral doordat elektriciteitsbedrijven minder steenkool, biomassa en aardgas hebben verbruikt. Daarnaast waren de emissies van de huishoudens en de overige dienstverlening lager door het kleinere aardgasverbruik. Wel verbruikten huishoudens meer benzine.

De CO2-uitstoot door het cluster delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid was in 2023 ook lager dan in 2022. In de chemische en de basismetaalindustrie waren de emissies lager, terwijl de aardolie-industrie meer CO2 heeft uitgestoten.

De transportsector stootte echter meer CO2 uit in 2023. Dit komt vooral doordat de luchtvaart ruim 9 procent meer CO2 heeft uitgestoten dan in 2022. Ook de binnenvaart heeft meer uitgestoten dan in 2022. De emissies van het wegtransport en de zeevaart waren echter lager dan een jaar eerder.

CO2-emissies en economische ontwikkeling, 2023
CategoriesCO2-emissie (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )Toegevoegde waarde van producenten (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )Bbp (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )
NL economie (weergecorrigeerd)-4,7
Nederlandse economie-5,50,1
Landbouw6-2,1
Transportsector1,8-6,9
Huishoudens-2,9
Delfstoffenwinning, industrie
en bouwnijverheid
-3,1-2,6
Overige dienstverlening-5,90,5
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
-15,33,6

CO2-emissieintensiteit Nederlandse economie verder gedaald in 2023

Na 2015 is de CO2-intensiteit van de Nederlandse economie onafgebroken gedaald. Dat betekent dat de CO2-efficiëntie van productieprocessen steeds meer verbetert. De CO2-emissieintensiteit van de economie was in 2023 ruim 30 procent lager dan in 2015.

CO2-intensiteit Nederlandse economie
JaarCO2 intensiteit (kg CO2 per euro)
20100,32
20110,3
20120,3
20130,3
20140,29
20150,29
20160,28
20170,27
20180,26
20190,25
20200,24
20210,23
20220,21
20230,2

De CO2-emissies zijn een eerste berekening op basis van de dan beschikbare informatie. De cijfers kunnen wijzigen op grond van nieuwe statistische broninformatie die nadien beschikbaar komt. Verdere toelichting op de IPCC richtlijnen is hier te vinden.