Zoekresultaten

99 resultaten voor keyword:broeikasgasemissies
99 resultaten voor keyword:broeikasgasemissies

Pagina 1 van 4

Hoe verhoudt de uitstoot zich tot de economische groei?

In de periode 2008–2018 is de Nederlandse economie met 11 procent gegroeid, de uitstoot van de broeikasgassen door Nederlandse economische activiteiten daalde met 5 procent.

Overig

Buitenlandse zeggenschap van Nederlandse bedrijven en materiaalgebruik

Rapport in opdracht van ministerie van Economische Zaken

Artikelen

Nederland en de Kyoto-doelstelling

Nederland heeft de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2010 met gemiddeld 4 procent per jaar teruggebracht ten opzichte van het Kyoto-basisjaar, terwijl de doelstelling 6 procent is. De...

Artikelen

Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2019

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies.

Cijfers

Broeikasgassen in de Nederlandse economie

Dit artikel in de reeks De Nederlandse economie beschrijft de relatie tussen broeikasgasuitstoot en economische activiteiten.

Publicaties

Maand- en kwartaalraming broeikasgasemissies conform IPCC

Verkenning maand- en kwartaalraming broeikasgasemissies volgens IPCC-voorschriften

Cijfers

Tabellen energie en broeikasgassen; 2000-2017

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Cijfers

Energie en broeikasgassen; 2000-2016

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Cijfers

Rendement en CO2-emissie elektriciteitsproductie 2018

De integrale methode gaat uit van de totale (hernieuwbare plus niet hernieuwbare) elektriciteitsproductie in verhouding tot de aan elektriciteit toegerekende inzet van aardgas, kolen en kernenergie....

Cijfers

Hoeveel broeikasgas stoot de transportsector uit?

In 2018 stootte de Nederlandse transportsector 26 miljard CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. Dat is 12 procent van de totale broeikasgasuitstoot door de Nederlandse economie.

Overig

Wat is onze broeikasgasvoetafdruk?

De broeikasgasvoetafdruk per inwoner was in 2018 15,8 ton CO2-equivalenten. Dat is de uitstoot die door de Nederlandse consumptie wordt veroorzaakt. Broeikasgassen die elders worden uitgestoten ten...

Overig

Rendementen en CO2-emissie elektriciteitsproductie 2017

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2016

Cijfers

Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2018

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Cijfers

Energie en broeikasgassen; 1990-2020

Deze twee tabellensets bevatten gegevens over energieaanbod en –verbruik en broeikasgasemissies per sector.

Cijfers

De Nederlandse Samenleving

Op vele gebieden is de Nederlandse samenleving in beweging. Vaak zijn de veranderingen markant in een historisch of Europees perspectief, op andere terreinen is sprake van continuïteit.

Publicaties

Uitstoot broeikasgassen licht gedaald

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2018 met 2 procent gedaald.

Artikelen

Luchtvaart stoot helft broeikasgas transportsector uit

Transportsector stootte in 2018 26 mld kg CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. Luchtvaart draagt 49% bij, wegvervoer 21%

Artikelen

Urgenda-doel uitstoot broeikasgassen in 2020 gehaald

In 2020 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 25,5 procent lager dan in 1990. De Urgenda-doelstelling (25 procent) is daarmee gehaald. De laatste vijf jaar is de uitstoot door...

Artikelen

Emissieregistratie levert eenduidige cijfers op

De emissieregistratie bestaat sinds 1974 en levert cijfers over de uitgifte van zo’n 350 voor het milieu relevante stoffen in lucht, bodem en water

Artikelen

Revisie energiebalans 1990 tot en met 1994

Winning, internationale handel, omzettingen en verbruik van energie

Artikelen

Rendementen en CO2-emissie elektriciteitsproductie 2015

Rendementen en CO2-emissie elektriciteitsproductie 2015

Artikelen

Emissies naar lucht; broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen

beschrijving onderzoek naar emissies naar lucht; broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen.

Overig

Welke sectoren stoten broeikasgassen uit?

In 2020 werd van de totale hoeveelheid broeikasgassen 32 procent door de industrie uitgestoten, 20 procent door de sector elektriciteit, 19 procent door de sector mobiliteit (binnenlands verkeer en...

Overig