Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 162.724 1.273,33 58,69
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 171.617 967,76 52,11
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 181.996 774,22 27,44
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2014 158.092 718,10 27,32
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 164.651 725,72 27,91
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 165.376 730,86 26,82
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 163.063 718,07 27,63
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 159.460 693,66 26,83
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2019 153.585 688,57 26,43
Stationaire bronnen, totaal 1990 130.841 1.265,02 58,25
Stationaire bronnen, totaal 2000 134.204 963,50 51,07
Stationaire bronnen, totaal 2010 143.730 771,03 26,50
Stationaire bronnen, totaal 2014 124.580 715,37 26,45
Stationaire bronnen, totaal 2015 130.842 723,03 27,01
Stationaire bronnen, totaal 2016 131.394 728,18 25,94
Stationaire bronnen, totaal 2017 128.575 715,27 26,73
Stationaire bronnen, totaal 2018 124.421 690,94 25,95
Stationaire bronnen, totaal 2019 118.996 685,82 25,57
Energiesector 1990 52.811 80,02 0,42
Energiesector 2000 62.585 41,16 0,42
Energiesector 2010 64.467 38,54 0,51
Energiesector 2014 61.183 31,68 0,52
Energiesector 2015 65.855 30,92 0,62
Energiesector 2016 64.121 29,22 0,59
Energiesector 2017 59.868 25,61 0,53
Energiesector 2018 56.214 23,02 0,47
Energiesector 2019 53.793 23,10 0,68
Nijverheid (geen energiesector) 1990 40.350 13,99 23,83
Nijverheid (geen energiesector) 2000 33.369 14,81 23,17
Nijverheid (geen energiesector) 2010 33.673 14,82 5,23
Nijverheid (geen energiesector) 2014 30.822 14,61 5,50
Nijverheid (geen energiesector) 2015 30.427 14,55 5,51
Nijverheid (geen energiesector) 2016 31.963 14,70 4,83
Nijverheid (geen energiesector) 2017 33.817 15,03 5,12
Nijverheid (geen energiesector) 2018 33.573 14,52 4,67
Nijverheid (geen energiesector) 2019 31.913 15,10 4,67
Particulier huishouden 1990 20.881 22,03 0,20
Particulier huishouden 2000 20.705 20,07 0,27
Particulier huishouden 2010 23.442 20,60 0,36
Particulier huishouden 2014 15.470 14,65 0,34
Particulier huishouden 2015 16.480 15,24 0,35
Particulier huishouden 2016 17.157 15,61 0,35
Particulier huishouden 2017 16.677 15,09 0,35
Particulier huishouden 2018 16.566 14,91 0,36
Particulier huishouden 2019 15.644 14,06 0,36
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 7.955 589,64 32,46
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.643 499,88 25,93
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 9.718 514,54 19,43
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2014 7.215 509,84 19,13
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 7.576 528,21 19,53
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 7.493 541,24 19,13
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 7.596 540,32 19,69
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 7.828 523,28 19,43
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2019 7.811 522,43 18,85
Mobiele bronnen; totaal 1990 31.883 8,31 0,43
Mobiele bronnen; totaal 2000 37.413 4,26 1,03
Mobiele bronnen; totaal 2010 38.266 3,20 0,95
Mobiele bronnen; totaal 2014 33.512 2,73 0,87
Mobiele bronnen; totaal 2015 33.810 2,69 0,89
Mobiele bronnen; totaal 2016 33.982 2,68 0,88
Mobiele bronnen; totaal 2017 34.488 2,80 0,91
Mobiele bronnen; totaal 2018 35.040 2,72 0,88
Mobiele bronnen; totaal 2019 34.589 2,74 0,86
Wegverkeer 1990 26.572 7,72 0,33
Wegverkeer 2000 31.461 3,63 0,92
Wegverkeer 2010 32.927 2,75 0,85
Wegverkeer 2014 28.660 2,36 0,79
Wegverkeer 2015 28.809 2,32 0,81
Wegverkeer 2016 29.054 2,32 0,80
Wegverkeer 2017 29.787 2,47 0,83
Wegverkeer 2018 30.061 2,40 0,80
Wegverkeer 2019 29.650 2,44 0,78
Scheepvaart 1990 744 0,09 0,02
Scheepvaart 2000 815 0,11 0,02
Scheepvaart 2010 1.170 0,15 0,03
Scheepvaart 2014 985 0,13 0,03
Scheepvaart 2015 1.095 0,14 0,03
Scheepvaart 2016 1.020 0,13 0,03
Scheepvaart 2017 989 0,13 0,03
Scheepvaart 2018 989 0,13 0,03
Scheepvaart 2019 917 0,12 0,02
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.101 0,12 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.120 0,10 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.068 0,05 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2014 1.155 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.181 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.110 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.070 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 1.197 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2019 1.178 0,03 0,01
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) door zowel stationaire als mobiele bronnen. Het biedt een inzicht in de Nederlandse emissies van broeikasgassen zoals die worden gerapporteerd van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Dit vindt plaats in het kader van de rapportageverplichtingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingen (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De emissies zijn berekend volgens de IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis rond klimaatveranderingen en aanverwante thema’s.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen. Hiervoor kan de Emissieregistratie worden geraadpleegd.
De CO2-cijfers zijn inclusief de emissie ten gevolge van het gebruik van smeermiddelen in mobiele bronnen, welke ca. 0,1 miljard kg CO2 omvat.
De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn defintief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 12 maart 2021:
Het eerder gepubliceerde CO2 gegeven over 2019 is gecorrigeerd. De CO2 emissie bij de energiebedrijven was 400 mln kg te hoog. Dit is een verlaging van 0,96 % bij deze bedrijfsgroep en 0,26 % van de totale CO2 emissies in Nederland berekend volgens de IPCC-voorschriften.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
- Vervanging voorlopige cijfers 2019 door definitieve cijfers.
- Een gedeelte van de emissies wordt berekend op basis van gegevens van de CBS energiebalans. De cijfers van 2018 en 2019 zijn bijgesteld en de cijfers voor 2015 tot en met 2017 zijn gereviseerd. Hierdoor zijn de emissies veranderd.
- De CO2 emissies ten gevolge van het niet-energetisch gebruik van aardgas zijn aangepast. Vanaf 1990 zijn de emissies berekend volgens de methode zoals deze in de nieuwe guidelines is beschreven.
- De CO2 emissies van toegevoegde biogas aan het aardgasnet worden niet meegerekend bij de IPCC gegevens.
- De emissies van methaan en fijnstof bij huishoudens ten gevolge van sfeerverwarming zijn voor alle jaren veranderd door de toepassing van nieuwe emissiefactoren.
- De emissies van N2O, NH3 en NMVOS vanuit de landbouw zijn gewijzigd doordat gerekend is met een nieuw datamodel, hierin is de toedeling aan mest over grasland en bouwland veranderd. Ook zijn de emissiefactoren voor ammoniak uit emissiearme stallen bijgesteld. De emissies van de gehele tijdreeks 1990-2019 zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2020 worden in september 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).