Zoekresultaten

556 resultaten voor nationaliteit
556 resultaten voor nationaliteit

Pagina 3 van 23

Buitenlandse werknemer

Werknemer in Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Overig

Discriminatie

Deze tabel bevat cijfers over de mate waarin Nederlanders van 15 jaar en ouder zich in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek gediscrimineerd hebben gevoeld.

Cijfers

Verkrijging van het Nederlanderschap door erkenning

In het bezit komen van de Nederlandse nationaliteit door niet-Nederlandse kinderen die voor het bereiken van de meerderjarigheid door een Nederlandse vader worden erkend of door zijn huwelijk worden...

Overig

Gediscrimineerd gevoeld?

In 2021 heeft het CBS voor het eerst een landelijk onderzoek naar discriminatie onder personenen van 15 jaar en ouder gehouden. In dit artikel worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd

Publicaties

Verkrijging van het Nederlanderschap door adoptie

In het bezit komen van de Nederlandse nationaliteit door niet-Nederlandse kinderen van wie de adoptie door een Nederlandse, Nederlands-Antilliaanse of Arubaanse rechter wordt uitgesproken en waarbij...

Overig

Vluchteling

Niet-Nederlander die naar Nederland is gekomen en van wie op grond van het Vluchtelingenverdrag van Genève van 1951 is vastgesteld dat hij of zij in het herkomstland gegronde vrees heeft voor...

Overig

Verkrijging van het Nederlanderschap door optie

In het bezit komen van de Nederlandse nationaliteit door personen die daarvoor kunnen kiezen op grond van artikel 6 van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2000, laatst gewijzigd op 1 april 2003.

Overig

Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2020

Tabellen over de banen van werknemers met cijfers over uurloon, aandeel WML, arbeidsvolume en nationaliteit, 2020.

Cijfers

Naast herkomstgroepering ook nationaliteit?

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2006

Artikelen

Beroepstelling; beroepen; nationaliteit, 1930

Vreemdelingen in de positie van arbeider en in de klassen 24 t/m 29 Beroep, nationaliteit en geslacht

Cijfers
Artikelen

Kenniswerkers naar woonregio en nationaliteit

Maatwerktabellen over kenniswerkers in Nederland in 2004-2006 en 2007-2009 (gemiddelden). De cijfers zijn uitgesplitst naar nationaliteit en woonregio. Opdrachtgever: Brainport Development.

Cijfers

Kenniswerkers naar woonregio en nationaliteit

Maatwerktabellen over kenniswerkers in Nederland in 2007-2009 en 2009-2011 (gemiddelden). De cijfers zijn uitgesplitst naar nationaliteit en woonregio. Opdrachtgever: Brainport Development.

Cijfers

Sector huishoudens

De institutionele sector van de economie die alle natuurlijke personen in huishoudens omvat die langer dan een jaar in Nederland verblijven ongeacht hun nationaliteit. Omgekeerd worden Nederlanders...

Overig

1,2 miljoen Nederlanders met dubbele nationaliteit

Op 1 januari 2011 telde Nederland 1,2 miljoen personen met de Nederlandse en minimaal één andere nationaliteit. Dat is per saldo 40 duizend meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Verleende verblijfsvergunningen regulier; nationaliteit, 2005-2011

Verleende verblijfsvergunningen regulier voor bepaalde en onbepaalde tijd meest voorkomende nationaliteiten

Cijfers

Verleende verblijfsvergunningen asiel; nationaliteit, 2001 - 2011

Verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde en onbepaalde tijd Naar meest voorkomende nationaliteiten

Cijfers

Beroepstelling; bedrijfsgroepen en -klassen; nationaliteit, 1930

Vreemdelingen in de positie van bedrijfshoofden en bedrijfsleiders Bedrijfsgroepen, nationaliteit en geslacht

Cijfers

Brede steun voor beperking dubbele nationaliteit

Ruim 60 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder is tegen een dubbele nationaliteit. Vooral lager opgeleiden en 45-plussers zijn hiervan geen voorstander.

Artikelen

Asielverzoeken; land van nationaliteit, 2007-2011

Asielverzoeken, geslacht en leeftijd. Naar land van nationaliteit en soort verzoek.

Cijfers

Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit 2000-2015

Maatwerktabel over de bevolking naar geslacht, leeftijd,

Cijfers

Asielverzoeken naar nationaliteit per kwartaal; 1998-2007

Asielverzoeken, 1998 - 2007 Asielverzoeken naar nationaliteit per kwartaal

Cijfers

Derdelanders, verplichting aantoonbaar vertrek; nationaliteit '08-'14

aanzeggingen tot vertrek, daadwerkelijk vertrek nationaliteit en periode

Cijfers