Zoekresultaten

46 resultaten voor keyword:sociaaleconomische status
46 resultaten voor keyword:sociaaleconomische status

Pagina 1 van 2

Sociaal-economische status per viercijferige postcode

De tabel geeft per viercijferige postcode de gemiddelde SES-WOA score voor de jaren 2021 en 2022

Cijfers

Personen 28 jaar en ouder wees geworden in diverse jaren

Het betreft de populatie wees geworden personen in JJJJ in de leeftijd van 28 jaar of ouderop 1-1-JJJJ.

Cijfers

Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle

Hoogst behaalde opleidingsniveau (2021 en 2022) en inkomenskenmerken (2020 en 2021) zoals sociaaleconomische categorie, inkomensverdeling en Gini-coëfficiënt van particuliere huishoudens naar...

Cijfers

Politieke participatie van sociaaleconomische groepen

Dit artikel geeft een beeld van 1) De deelname aan politieke participatie in de periode 2012 tot en met 2022; 2) De relatie tussen sociaaleconomische positie en politieke participatie. 3) De relatie...

Publicaties

Hoe belangrijk zijn de eerste 1000 dagen van een kind?

Met het actieprogramma ‘Kansrijke start’ wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ouders helpen om hun kinderen zo gezond mogelijk te laten opgroeien.

Artikelen

Welke factoren beïnvloeden het krijgen van het eerste kind?

In ons land kampen jongvolwassenen met allerlei economische problemen.

Artikelen

Profiel en sociale omgeving van ZVH-cliënten

Onderzoek naar de kwetsbaarheid van cliënten van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden.

Publicaties

Kansrijke start: de eerste 1000 dagen van een kind

Succes en welzijn in het leven zouden niet afhankelijk moeten zijn van de plaats waar iemands wieg heeft gestaan, maar er zijn aanwijzingen dat het wel zo is.

Artikelen

Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief

Dit artikel gaat over de sociaaleconomische situatie van sociaal uitgesloten en niet uitgesloten mensen vijf en tien jaar voor enquêtejaar 2018 en vijf en tien jaar na enquêtejaar 2010. De gekgevens...

Publicaties

CBS brengt sociaaleconomische statusscores van wijken en buurten in kaart

Nederland kent een groot aantal wijken en buurten.

Artikelen

Sociaal-economische status; scores per wijk en buurt, regio-indeling 2021

SES-WOA, welvaart, arbeidsverleden, opleidingsniveau welvaart, inkomen, opleidingsniveau, arbeidsverleden, SES-WOA

Cijfers

Statusscore per wijk en buurt o.b.v. welvaart, opleidingsniveau en arbeid

cijfers over welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname in onderlinge samenhang op niveau van gemeente, wijk en buurt.

Artikelen

Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten

In dit pilotonderzoek hebben het CBS en ICTU voor ZVRU vragen uit de praktijk beantwoord met registerdata, waaronder innovatieve data over persoonsnetwerken. Behalve een antwoord op deze...

Publicaties

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Bevolking, huishoudens, geboorte, sterfte, verhuisde personen, huwelijkssluiting en huwelijksontbinding in Nederland

Cijfers

Invloed van sociale situaties op het aantal dienstjaren

Groepen personen met dienstjaren van 1999 t/m 2019. Dienstjaren door werk en acht andere sociale situaties (gelijkstellingen). Schatting 45 dienstjaren. Naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en...

Publicaties

Doorstroom naar hbo stabiel

De doorstroom van havo naar hbo daalde in 2015, en is daarna stabiel gebleven. De doorstroom van vwo naar wo bleef stijgen. Steeds minder studenten van hbo en universiteit gaan op kamers

Artikelen

Meer gezinsmigranten aan het werk

In 2015 ruim 60 duizend gezinsmigranten, waarvan de helft uit EU-landen. 40% van de 20 plussers was een jaar later aan het werk. In 2005 was dat nog 37%. Onder gezinsmigranten uit EU-landen in 2015...

Artikelen

Interneteconomie Zuid-Korea in kaart met CBS-expertise

een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het IT-beleid en de ontwikkeling van de nationale economie in Zuid-Korea

Artikelen

Kerncijfers wijken en buurten 2015

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2014

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Immigranten; migratiereden, sociaaleconomische categorie, 1999-2016

Immigranten naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, migratiereden, sociaaleconomische categorie en verblijfsduur

Cijfers

Niet alle naoorlogse stadswijken kennen achterstand

Welke naoorlogse stadswijken onttrekken zich aan het algemene beeld van achterstand?

Artikelen

Niet alle naoorlogse stadswijken kennen achterstand

Dit artikel gaat dieper in op de verschillen tussen naoorlogse wijken.

Artikelen

Studenten gaan minder op kamers

Sinds de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015 gaan hbo- en wo-studenten minder op kamers.

Artikelen

Vijftig jaar Bijlmer

Sinds 1995 is het percentage werkenden en de woningwaarde in de Bijlmer gestegen, maar minder snel dan in Amsterdam.

Artikelen