Auteur: Hanneke Posthumus, Sabrina de Regt, Brenda Bos, Marit Breuk, Hieke Bruinsma, Toine Dam

Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten

Pilotonderzoek van het CBS en ICTU voor cliënten uit Utrecht

Over deze publicatie

Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’en) zijn samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, zorg- en justitiepartners. Zij hebben behoefte aan meer informatie informatie over de achtergrond en sociale omgeving van hun (potentiële) cliënten om zo gericht(er) beleid te kunnen ontwikkelen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil datagedreven werken bij ZVH’en stimuleren en heeft daarom het CBS en ICTU gevraagd een pilotonderzoek uit te voeren waarin verkend wordt of de datagedreven aanpak, die eerder succesvol toegepast is bij Zicht op Ondermijning (ZoO), ook ingezet kan worden om praktijkvragen van de ZVH’en te beantwoorden.

In dit onderzoek is verkend of en hoe de werkwijze van ZoO binnen de context van ZVH’en bruikbaar is door vragen vanuit de praktijk van één ZVH (Regio Utrecht, ZVHRU), te vertalen naar onderzoeksvragen en die stapsgewijs te beantwoorden. Het resultaat is tweeledig. Enerzijds zijn nieuwe inzichten voor ZVHRU gegenereerd door gebruik te maken van registerdata, waaronder innovatieve data over persoonsnetwerken. Anderzijds zijn lessen geleerd die van meerwaarde zijn voor het datagedreven werken van álle ZVH’en.