Zoekresultaten

69 resultaten voor keyword:kredietcrisis
69 resultaten voor keyword:kredietcrisis

Pagina 1 van 3

Financiële crisis zorgt voor daling indirect vastgoed bij institutionele beleggers in 2008

De vastgoedbeleggingen van institutionele beleggers zijn in 2008 gedaald van 109 naar 95 miljard euro. De financiële crisis heeft gezorgd voor forse waardedaling van het indirect vastgoed.

Artikelen

In 2007 beperkte schade door kredietcrisis

Nederlandse financiële instellingen hebben in 2007 beperkte hinder ondervonden van de internationale kredietcrisis. De waardevermindering van hun financiële activa door (wissel)koersverliezen bedroeg...

Artikelen

Huishoudens hadden in 2010 minder te besteden

In 2010 hadden huishoudens minder te besteden dan in 2009. Na correctie voor inflatie kwam de daling van het beschikbaar inkomen uit op 1,4 procent.

Artikelen

Het effect van de economische crisis op demografische ontwikkelingen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010. De kredietcrisis die zich in de tweede helft van 2008 openbaarde, had ook haar weerslag op demografische ontwikkelingen. Dit blijkt het duidelijkst uit de...

Artikelen

Economie eurozone groeit onverminderd door

De economieën van de eurozone en de Europese Unie als geheel zijn in het eerste kwartaal van 2015 beide gegroeid met 0,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit blijkt uit eerste...

Artikelen

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2010

In deze publicatie beschrijft het CBS aan de hand van 36 indicatoren de eerste gevolgen van de financiële crisis voor het ondernemingsklimaat in Nederland.

Publicaties
Artikelen

Lagere rentelast ondanks toegenomen schuld

De overheidsschuld kwam in het tweede kwartaal van 2011 uit op 383 miljard euro. Hoewel de schuld fors hoger ligt dan voor het uitbreken van de kredietcrisis in 2007, is de rentelast op jaarbasis...

Artikelen

Nederland met overheidstekort gezakt op Europese ranglijst

Het Nederlandse overheidstekort is in 2010 met 0,7 miljard euro toegenomen tot 32 miljard euro. Dat komt neer op 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Artikelen

Pensioenfondsen en verzekeraars verliezen fors op hun aandelenbezit

Pensioenfondsen en verzekeraars hebben sinds het derde kwartaal van 2007 alleen negatieve koersrendementen behaald op hun aandelen. Dit komt door de kredietcrisis.

Artikelen

Monitor logistiek en supply chain management, rapportage 2010

De monitor logistiek en supply chain management is opgezet om een vollediger beeld te verkrijgen van de toegevoegde waarde- en omzetontwikkelingen in de logistieke dienstverlening. De monitor gaat in...

Publicaties

De financiële crisis en de overheidsfinanciën: een Europese vergelijking

In dit artikel worden de gevolgen van de financiële crisis op de overheidsfinanciën voor Nederland vergeleken met die van de overige 26 lidstaten van de Europese Unie.

Artikelen

Meer staatsbezit, meer dividend

Door de financiële crisis zag de rijksoverheid zich eind 2008 genoodzaakt in te grijpen bij een aantal banken en verzekeraars. Deze interventie leidde onder meer tot een sterke toename van het bezit...

Artikelen

Financiële crisis slaat gat in de beleggingen van institutionele beleggers in 2008

De financiële crisis heeft een abrupt einde gemaakt aan een periode van vijf jaren van groei in de beleggingen van institutionele beleggers. De beleggingen zijn met 122 miljard euro gedaald, van 1171...

Artikelen

Waarde bezittingen tijdens kredietcrisis gedaald

Tijdens de kredietcrisis daalde niet alleen de waarde van onroerend goed, maar ook die van woninginboedels en auto’s, zij het minder fors.

Artikelen

Helft vermogensverliezen huishoudens weer goedgemaakt, bedrijfswinsten fors onderuit

Het financieel vermogen van huishoudens is in 2009 met 136 miljard euro toegenomen. Dit is de grootste toename die ooit in één jaar is geregistreerd. Hiermee is 57 procent van het in 2008 als gevolg...

Artikelen

Internationale handel in goederen naar bedrijven

Het dertiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 beschrijft de Nederlandse internationale handel in goederen naar bedrijven. De financiële crisis heeft een flinke impact gehad op de...

Artikelen

Bancaire kredietverlening aan private sector gedaald

In het vierde kwartaal van 2013 bedroeg het saldo van opgenomen en afgeloste kredieten door de private sector (huishoudens en niet-financiële ondernemingen) bij het bankwezen (banken en overige...

Artikelen

De huidige crisis vergeleken met die in de jaren tachtig

De huidige economische crisis duurt nu al langer dan die van de jaren tachtig. Die crisis was weliswaar dieper en heviger, maar het herstel zette al in na twee jaar van krimp. De huidige crisis is...

Artikelen
Artikelen

Financiële sector ondanks crisis gegroeid

Nederland had vóór de kredietcrisis een grote financiële sector. Door de kredietcrisis moest de staat bijspringen om de sector te ondersteunen. Gedurende de crisisjaren is de sector nog groter en...

Artikelen

Twee van de drie bedrijven nemen maatregelen tegen de economische teruggang

Ruim twee van de drie bedrijven gaven aan maatregelen te gaan nemen om de effecten van de economische teruggang het hoofd te bieden.

Artikelen