Zoekresultaten

692 resultaten voor keyword:beroepsbevolking
692 resultaten voor keyword:beroepsbevolking

Pagina 1 van 28

Emancipatie

Arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid van vrouwen niet gestegen

Artikelen

Emancipatiemonitor 2010

Arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid van vrouwen verder toegenomen ondanks crisis.

Artikelen

Een op de tien begint aan mbo vanuit werk of uitkering

Een op de tien begint aan mbo vanuit werk of uitkering. Mbo zorg en welzijn populairst onder werkenden en uitkeringsontvangers. Een derde beroepsbevolking heeft onderwijsniveau mbo-2, -3 of -4.

Artikelen

Arbeidsdeelname vrouwen bijna 60 procent

In 2008 nam bijna 60 procent van de vrouwen deel aan het arbeidsproces. Na 2005 is de arbeidsdeelname van vrouwen elk jaar met 2 procentpunt gestegen.

Artikelen

Onbenut arbeidsaanbod in Nederland een van laagste in Europa

Vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie is het onbenut arbeidsaanbod in Nederland relatief klein. In 2011 omvatte het 6 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar.

Artikelen
Artikelen

Arbeidsparticipatie van 20-64, participatiepotentieel in 2008

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar een bruto arbeidsparticipatie van 80 procent in 2016. Dit onderzoek geeft inzicht in participatie op en afstand tot de...

Artikelen

Een op de elf werknemers heeft flexibele arbeidsrelatie

In 2007 had een op de elf werknemers uit de werkzame beroepsbevolking een flexibele arbeidsrelatie. Dit zijn 575 duizend werknemers.

Artikelen
Artikelen

Groot databestand beroepsbevolking

Groot databestand met lessen en practicum over de beroepsbevolking voor de wiskundeles

Overig

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie van mensen met niet-westerse achtergrond sinds ‘09 meer gedaald dan van personen met een Nederlandse

Artikelen

CBS onderzoekt arbeidsparticipatie tot op buurtniveau

In welke wijk wonen veel werkenden? Hoeveel uitkeringsontvangers komen er in een buurt voor? En met welke andere buurtkenmerken hangt dit samen? CBS onderzocht op buurtniveau hoe het staat met de...

Artikelen

Personen met migratieachtergrond werken vaker flex

Personen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben minder vaak betaald werk dan personen met een Nederlandse achtergrond. Als zij werken, dan is dat relatief vaak als werknemer met een...

Artikelen
Artikelen

Arbeidsparticipatie van moeders blijft stijgen

In 2007 had meer dan de helft van de vrouwen met minderjarige kinderen een deeltijdbaan.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Groei arbeidsdeelname onder oudere vrouwen het grootst

In de periode 2003-2007 is de arbeidsdeelname van de Nederlandse beroepsbevolking met 3 procentpunten toegenomen. In deze periode zijn vooral vrouwen vaker gaan werken.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Bevolking van vertrekregio's blijft sociaal-economisch achter

Mobiliteit van mensen over lange afstanden heeft tussen 2005 en 2011 niet geleid tot kleinere sociaal-economische verschillen tussen regio’s. Integendeel, de verschillen zijn groter geworden. In...

Artikelen

Onder ouderen is arbeidsdeelname bij laagopgeleiden het meeste toegenomen

De toename van de arbeidsdeelname was in de periode 2003-2007 bij 55 tot 65-jarigen veel hoger dan onder de gehele beroepsbevolking. Vooral onder laagopgeleide ouderen groeide de arbeidsdeelname.

Artikelen

Arbeidsdeelname van autochtone en allochtone mannen en vrouwen in elke leeftijd

Sociaaleconomische trends 2015: Tussen autochtonen en allochtonen bestaan weliswaar grote verschillen in netto arbeidsparticipatie, toch blijken er ook overeenkomsten te bestaan: in het afgelopen...

Artikelen