Zoekresultaten

736 resultaten voor keyword:beroepsbevolking
736 resultaten voor keyword:beroepsbevolking

Pagina 1 van 30

Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder

Instromers mbo per sector en niveau Leeftijd, sector, arbeidsmarktpositie 1 jaar eerder

Cijfers

Emancipatie

Arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid van vrouwen niet gestegen

Artikelen

Emancipatiemonitor 2010

Arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid van vrouwen verder toegenomen ondanks crisis.

Artikelen

Een op de elf werknemers heeft flexibele arbeidsrelatie

In 2007 had een op de elf werknemers uit de werkzame beroepsbevolking een flexibele arbeidsrelatie. Dit zijn 575 duizend werknemers.

Artikelen

Arbeidsparticipatie van 20-64, participatiepotentieel in 2008

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar een bruto arbeidsparticipatie van 80 procent in 2016. Dit onderzoek geeft inzicht in participatie op en afstand tot de...

Artikelen

Onbenut arbeidsaanbod in Nederland een van laagste in Europa

Vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie is het onbenut arbeidsaanbod in Nederland relatief klein. In 2011 omvatte het 6 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar.

Artikelen
Artikelen

Arbeidsdeelname vrouwen bijna 60 procent

In 2008 nam bijna 60 procent van de vrouwen deel aan het arbeidsproces. Na 2005 is de arbeidsdeelname van vrouwen elk jaar met 2 procentpunt gestegen.

Artikelen

Groot databestand beroepsbevolking

Groot databestand met lessen en practicum over de beroepsbevolking voor de wiskundeles

Overig
Artikelen

Een op de tien begint aan mbo vanuit werk of uitkering

Een op de tien begint aan mbo vanuit werk of uitkering. Mbo zorg en welzijn populairst onder werkenden en uitkeringsontvangers. Een derde beroepsbevolking heeft onderwijsniveau mbo-2, -3 of -4.

Artikelen

Personen met migratieachtergrond werken vaker flex

Personen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben minder vaak betaald werk dan personen met een Nederlandse achtergrond. Als zij werken, dan is dat relatief vaak als werknemer met een...

Artikelen

CBS onderzoekt arbeidsparticipatie tot op buurtniveau

In welke wijk wonen veel werkenden? Hoeveel uitkeringsontvangers komen er in een buurt voor? En met welke andere buurtkenmerken hangt dit samen? CBS onderzocht op buurtniveau hoe het staat met de...

Artikelen

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau Persoonskenmerken, mbo sector, maatschappelijke positie 1 jaar eerder

Cijfers

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie van mensen met niet-westerse achtergrond sinds ‘09 meer gedaald dan van personen met een Nederlandse

Artikelen

Mbo; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond, regio 2004/'05-2017/'18

Mbo; leerweg, niveau, intensiteit, diplomabezit huidig jaar Positie volgend jaar, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken

Cijfers

Arbeidsdeelname van autochtone en allochtone mannen en vrouwen in elke leeftijd

Sociaaleconomische trends 2015: Tussen autochtonen en allochtonen bestaan weliswaar grote verschillen in netto arbeidsparticipatie, toch blijken er ook overeenkomsten te bestaan: in het afgelopen...

Artikelen
Artikelen

Bevolking van vertrekregio's blijft sociaal-economisch achter

Mobiliteit van mensen over lange afstanden heeft tussen 2005 en 2011 niet geleid tot kleinere sociaal-economische verschillen tussen regio’s. Integendeel, de verschillen zijn groter geworden. In...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Onderwijsniveau naar leeftijd en Coropgebieden, 2016

Onderzoek naar geslacht van 18 tot 70 jaar en ouder en Coropgebied.

Cijfers

Onderwijsniveau vrouwen en partner, 2006-2016

Onderzoek naar vrouwen van 40 tot 60 jaar oud die met een partner (van 25 jaar of ouder) al dan niet gehuwd samenwonen.

Cijfers