Maand- en kwartaalraming broeikasgasemissies conform IPCC

© Nikki van Toorn (CBS)
Verkenning maand- en kwartaalraming broeikasgasemissies volgens IPCC-voorschriften

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het CBS gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is tijdiger cijfers over broeikasgasemissies volgens IPCC-voorschriften, de basis voor het Nederlandse klimaatbeleid, beschikbaar te stellen. Dit door de data met een maandelijkse of kwartaalfrequentie te publiceren. Daarmee zou de actuele ontwikkeling in de uitstoot van broeikasgassen beter gemonitord kunnen worden. Momenteel zijn er alleen jaarcijfers beschikbaar.

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat het mogelijk is om op maandbasis de CO2-emissie te ramen en op kwartaalbasis ook die van alle broeikasgassen conform IPCC-richtlijnen. In deze verkenning zijn daarvoor twee methodes onderzocht:

  1. Voor de raming van de totale IPCC CO2-emissies: De verbruikte hoeveelheid energie (activiteitendata) op maandbasis vermenigvuldigd met CO2-emissiefactoren (enkel een CO2-raming), conform de methodiek voor de jaarlijks vastgestelde IPCC CO2- emissie;
  2. Voor de raming van de totale IPCC broeikasgasemissies uitgesplitst naar sector: Emissie van een jaar geleden vermenigvuldigd met de ontwikkeling van een verklarende indicator op kwartaalbasis. Deze indicator betreft de activiteitendata (bijvoorbeeld energieverbruik) waar deze gegevens beschikbaar zijn op kwartaalbasis.

De aanbeveling is om de emissies zoveel mogelijk te bepalen volgens de methode zoals die voor het jaarcijfer wordt gebruikt: empirisch waargenomen activiteit en een van te voren vastgestelde emissiefactor. Voor enkele sectoren is er voldoende waarneming op kwartaalbasis om via deze methode een betrouwbare schatting te kunnen maken. Als er op maand- of kwartaalbasis niet voldoende specifieke waarneming van de activiteit mogelijk is, dan kan worden teruggevallen op de methode van een raming op basis van een verklarende variabele die de ontwikkeling aangeeft.

Bekostigd door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.


Relevante links