Kwart zzp’ers heeft geen pensioenvoorziening

Vrouwelijke ZZP'er zit met laptop en agenda te werken in de woonkamer.
© Hollandse Hoogte
Eén op de vier zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft naar eigen zeggen geen pensioenvoorziening getroffen. De meest genoemde reden is dat ze dit niet kunnen betalen. Een vergelijkbare reden geven de meeste ondernemers zonder personeel die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten: ze vinden dat te duur. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en het CBS, waaraan meer dan 6 duizend zelfstandig ondernemers deelnamen.
Ruim een kwart van de zelfstandig ondernemers zonder personeel zegt geen voorziening te hebben getroffen voor het pensioen. Van de vrouwen heeft zelfs één op de drie niets geregeld. De meest genoemde reden is dat ze het niet kunnen betalen; iets meer dan de helft van de zelfstandig ondernemers zonder personeel geeft dat aan. Andere redenen zijn dat het pensioen nog ver weg is (20 procent) of dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen (27 procent).
Redenen geen pensioenvoorziening zelfstandig ondernemers zonder personeel, 2017
 2017
Kan het niet betalen52,9
Nog niet aan toegekomen27,2
Pensioen is nog ver weg20
Partner heeft goed pensioen10
Anders11

Als het pensioen dichterbij komt, neemt het aandeel zelfstandig ondernemers zonder personeel dat géén voorzieningen treft weliswaar af, maar nog steeds heeft 20 procent van de 55-plussers niets geregeld.

Sparen en beleggen voor pensioen meest populair


Zelfstandig ondernemers zonder personeel die wel voorzieningen voor het pensioen hebben getroffen doen dat voornamelijk door te sparen of te beleggen (37 procent), of door te investeren in hun eigen woning (33 procent), waar ze op latere leeftijd van hopen te profiteren. Aangesloten zijn bij een pensioenfonds komt met 27 procent op de derde plaats.
Het treffen van pensioenvoorzieningen hangt duidelijk samen met de financiële situatie van de onderneming. Naarmate die situatie beter is, is het percentage ondernemers met een pensioenvoorziening groter. Maar ook van de ondervraagden die aangeven er financieel gezien goed tot zeer goed voor te staan, heeft ruim 16 procent niets gedaan voor het pensioen.

Ook arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur


Vier op de vijf zelfstandigen zonder personeel betaalt geen premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Zelfstandig ondernemers zonder personeel die geen verzekering hebben afgesloten, geven daarvoor meerdere redenen. Ruim 70 procent geeft aan dat zo’n verzekering te duur is. Met name in de bouw en recreatie wordt dat gemeld. Bijna een kwart van alle onverzekerden geeft aan dat ze het financiële risico zelf kunnen dragen. Dat zijn vooral 55-plussers die nog maar een beperkte periode tot hun pensioen hoeven te overbruggen. Daarnaast geeft ruim een vijfde als reden aan dat men kan terugvallen op het inkomen van de partner. Dat zijn met name vrouwelijke ondernemers zonder personeel. Tot slot valt op dat 14 procent aangeeft geen verzekering te hebben, omdat men verzekeraars niet vertrouwt. In de bouw speelt dat zelfs bij een kwart van de onverzekerden.
Redenen niet verzekerd tegen arbeidsongeschikheid zelfstandig ondernemers zonder personeel, 2017
 zzp"ers
Te duur72,3
Kan financiële risico zelf dragen23,8
Kan terugvallen op inkomen partner21
Vertrouwt verzekeraars niet14,4
Heeft nooit gezondheidsklachten9,7
AOV is te ingewikkeld4,4
Al verzekerd via UWV1,2
Anders14

Net als bij het pensioen hangt ook het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering samen met de financiële situatie van de onderneming. Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn minder vaak verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid naarmate ze er financieel slechter voorstaan. Echter, meer dan 60 procent van de onverzekerden die hun financiële situatie als goed tot zeer goed beoordelen, vindt zo’n verzekering nog steeds te duur.

CBS en TNO publiceren vandaag de resultaten van de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA). Cijfers over de zelfstandig ondernemers in 2017 vindt u in de factsheet. De factsheet en een rapport met de resultaten op hoofdlijnen, vindt u hieronder.

De ZEA is een onderzoek naar de werksituatie van zelfstandig ondernemers in Nederland. TNO en CBS voeren de ZEA gezamenlijk uit, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor meer informatie, zie ook www.monitorarbeid.nl/databronnen/zea
Voor meer informatie over de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van werknemers, zie www.monitorarbeid.nl/databronnen/nea