Beeld economie verbetert verder

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.

Net als in de voorgaande maanden staan bijna alle bepalende seinen voor de stand van de Nederlandse economie op groen, meldt CBS. De meeste indicatoren in de CBS Conjunctuurklok van november 2015 doen het beter dan hun langjarige trend. Het beeld van de conjunctuur is iets beter dan in de vorige maand.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de 15 indicatoren in de Conjunctuurklok)

Producenten en consumenten positiever

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in november toegenomen. Vooral over de toekomstige productie waren ze positiever. Het vertrouwen van consumenten nam opnieuw toe. Het consumentenvertrouwen ligt op het hoogste niveau in ruim 8 jaar. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen liggen ook ruim boven hun langjarig gemiddelde.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)

Investeringen, consumptie huishoudens en export goederen groeien

De investeringen zijn in september opnieuw aanzienlijk gegroeid. Het volume van de investeringen in materiële vaste activa was ruim 12 procent groter dan in september 2014. Dat is vooral te danken aan hogere investeringen in woningen. Daarnaast waren de investeringen in personenauto’s aanzienlijk hoger dan een jaar eerder. Dat kan samenhangen met de verandering in de bijtelling op zakelijke auto’s in 2016.

Consumenten hebben in september ruim 2 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in september 2014. Ze hebben vooral meer besteed aan duurzame goederen, zoals kleding en artikelen voor de woning.

Ook de export van goederen groeide weer, zij het minder sterk dan in voorgaande maanden. Het volume van de export van goederen was ruim 1 procent groter dan in september 2014. Nederlandse bedrijven exporteerden vooral meer transportmiddelen. Ook de export van aardolie- en metaalproducten lag aanzienlijk hoger dan een jaar eerder. Verder was het vooral de wederuitvoer die groeide.

Kleine groei productie industrie

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september bijna 1 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de farmaceutische en elektrische-apparatenindustrie produceerden aanzienlijk meer.

Meer faillissementen uitgesproken

In oktober 2015 zijn er, voor zittingsdag gecorrigeerd, 47 faillissementen meer uitgesproken dan een maand eerder. Vooral in de bouwnijverheid en horeca zijn meer bedrijven failliet verklaard.

Daling werkloosheid stokt, maar aantal banen neemt wel toe

In oktober is de werkloosheid opgelopen naar 616 duizend mensen. Dat komt doordat meer mensen de arbeidsmarkt betraden, maar niet allemaal meteen een baan vonden. In oktober was 6,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een maand eerder was dat 6,8 procent.

Zowel het aantal banen als het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2015 toegenomen. Het aantal banen steeg met 33 duizend. Vooral uitzendbanen droegen bij aan de groei. Ook kwamen er duizend vacatures bij, zodat de teller eind september op 132 duizend stond.

Er is nu zes kwartalen achtereen sprake van banengroei, waarbij het aantal banen in deze periode met 148 duizend toenam. In de twee jaren daarvoor gingen er echter ruim 150 duizend banen verloren, zodat het totale aantal banen nog altijd iets lager ligt dan in 2011.

Het totale aantal uitzenduren neemt al sinds begin 2013 toe. In het derde kwartaal namen de gewerkte uitzenduren met 2,5 procent toe. Zowel het aantal langlopende uitzendcontracten in de vorm van detachering of payrolling als het aantal kortdurende contracten is weer toegenomen.

Bruto binnenlands product (volume, seizoengecorrigeerd)

Economie groeit marginaal

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2015 met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Het groeicijfer is gebaseerd op een eerste berekening met de gegevens die toen beschikbaar waren. Export, investeringen en consumptie leveren een positieve bijdrage.

De economie groeit daarmee voor het zesde kwartaal op rij. Aanvankelijk trok de groei behoorlijk aan. In de afgelopen twee kwartalen echter viel de groei terug en lijkt er min of meer sprake van consolidatie. Wel is de omvang van de economie weer groter dan voor de crisis.

In vergelijking met het derde kwartaal van 2014 is de omvang van de Nederlandse economie bijna 2 procent groter. Dit cijfer wordt gedrukt door de sterk gedaalde aardgaswinning.

Donderdag 24 december 2015 komt het CBS met de tweede berekening van de economische groei en het aantal banen in het derde kwartaal van 2015.