© Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Redenen om te reizen: hoe vaak?

Hoe vaak reizen Nederlanders, en welk vervoermiddel gebruiken ze dan?

Het CBS meet met een groot onderzoek onder Nederlanders (Onderweg in Nederland, of ODIN, voorheen OVIN) de verplaatsingen van Nederlanders. We doen dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Het doel van het ODiN is om bruikbare informatie te leveren over de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking ten behoeve van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, andere beleids- en onderzoeksinstanties en de maatschappij. De informatie wordt onder andere gebruikt bij het ontwikkelen en toetsen van het verkeer- en vervoerbeleid in Nederland. Deze informatie gebruiken het CBS en Translink in deze monitor om in kaart te brengen waarom, hoe vaak en hoe ver mensen gemiddeld reizen en welk vervoermiddel daarvoor wordt gebruikt. Daarmee kan dan inzichtelijk gemaakt worden hoe vaak mensen gemiddeld reizen, met welk vervoermiddel dat gebeurt en voor welk doel ze dat doen. Dat kan ook per provincie.

In de onderstaande interactieve visualisatie wordt per reisdoel en per vervoermiddel een overzicht gegeven van het gemiddelde aantal reizen per persoon per dag. Het betreft een gemiddelde over alle dagen van het jaar (dus ook zon- en feestdagen) en over alle Nederlanders (dus ook van Nederlanders die zich niet verplaatsen). Het staafdiagram laat per geselecteerd reisdoel zien hoeveel verplaatsingen er gemiddeld per persoon per dag plaatsvonden in 2018. De kaart laat per geselecteerd vervoermiddel per provincie zien hoeveel verplaatsingen er gemiddeld per persoon per dag plaatsvonden in 2018.

Toelichting

ODiN omvat de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder2), exclusief personen in instellingen, inrichtingen en tehuizen, op Nederlands grondgebied in een jaar.

De dagelijkse mobiliteit is:

  • de reguliere mobiliteit inclusief vakantiemobiliteit en exclusief (werkgerelateerde) serieverplaatsingen en mobiliteit met zware vrachtvoertuigen en exclusief vliegtuigen.
    van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder, exclusief personen in instellingen, inrichtingen en tehuizen.

De doelpopulatie van het ODiN bestaat uit alle in Nederland woonachtige personen van 6 jaar en ouder die deel uitmaken van particuliere huishoudens en ingeschreven zijn bij de Basisregistratie Persoonsgegevens. Bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen (IIT) worden buiten beschouwing gelaten, omdat zij in hun verplaatsingsgedrag beperkt zijn of beperkt worden.

Met het ODiN worden alleen de verplaatsingen op Nederlands grondgebied onderzocht. Verplaatsingen die geheel in het buitenland plaatsvinden, zijn niet in het databestand opgenomen. Grensoverschrijdende verplaatsingen zijn wel in het databestand opgenomen. Voor de ritten van deze verplaatsingen zijn de ritafstand en de ritreisduur deels toegekend aan Nederland en deels aan het buitenland. In publicaties over de resultaten van het ODiN wordt dit buitenlandse deel buiten beschouwing gelaten3).

Een ODiN-jaar is gelijk aan een kalenderjaar.
Het betreft cijfers over het jaar 2018. Er is een onderzoeksbeschrijving van het ODIN beschikbaar. De data van deze visualisatie zijn te downloaden via de downloadknop in de visualisatie of via het opendataportaal van het CBS.