Redenen om te reizen: hoe vaak?

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Hoe vaak reizen we met het openbaar vervoer en met welk reismotief?

In 2020 golden vanwege de coronapandemie diverse mobiliteitsbeperkende maatregelen en adviezen, zoals de tijdelijke sluiting van een aantal bedrijfstakken en de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. Hoewel de mate waarin deze maatregelen van invloed waren niet is vastgesteld en er ook andere factoren een rol kunnen hebben gespeeld, tekenden de duur en diversiteit van de maatregelen het mobiliteitsbeeld in 2020.

In 2020 maakten inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder gemiddeld 2,4 verplaatsingen per persoon per dag in eigen land (2,7 in 2019). Zij gebruikten het openbaar vervoer voor 3,0 procent van hun dagelijkse verplaatsingen, tegen 5,5 procent in 2019. In 2020 gebeurde 1,3 procent van de verplaatsingen met de trein en 1,7 procent met bus, tram of metro. In 2019 was dat nog respectievelijk 3,0 procent en 2,6 procent. Het grootste deel van de verplaatsingen, 44,7 procent (46,5 procent in 2019), werd gemaakt met de auto als bestuurder of passagier.

Er werd het vaakst gereisd voor ‘winkelen, boodschappen doen’, gevolgd door ‘uitgaan, sport, hobby’ en om ‘van en naar het werk’ te gaan.

Met behulp van onderstaande interactieve visualisatie is te zien hoe vaak inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder zich verplaatsten en hoe het gebruik van het openbaar vervoer zich verhoudt tot andere vervoermiddelen die mensen gebruiken om zich te verplaatsen. Door te kiezen voor een reismotief is te zien hoeveel verplaatsingen er gemiddeld per persoon per dag plaatsvonden met dat motief in 2020.

Via de interactieve kaart is per vervoerwijze zichtbaar hoeveel verplaatsingen er gemiddeld dagelijks per inwoner van de betreffende woonprovincie hebben plaatsvonden in 2020. De woonprovincie hoeft niet overeen te komen met de provincie waar de verplaatsingen zijn gemaakt. De cijfers in de visualisaties komen uit deze StatLinetabel.

Over het onderzoek

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de gegevens van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). ODiN is een enquête waarin aan een deel van de Nederlandse bevolking wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar op te geven waar ze die dag naartoe zijn gegaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurde om er te komen. Het doel van dit onderzoek is om bruikbare informatie te leveren over de dagelijkse mobiliteit van de inwoners van Nederland aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, andere beleids- en onderzoeksinstanties en de maatschappij. De informatie wordt onder andere gebruikt bij het ontwikkelen en toetsen van het verkeer- en vervoerbeleid in Nederland.

Toelichting:

De doelpopulatie van het ODiN bestaat uit alle in Nederland woonachtige personen van 6 jaar en ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen.

ODiN gaat over de dagelijkse mobiliteit in Nederland. Bovenstaande visualisatie omvat de reguliere mobiliteit inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit. Tevens worden opeenvolgende werkgerelateerde verplaatsingen met maximaal 3 achtereenvolgende werklocaties tot de reguliere verplaatsingen gerekend. Serieverplaatsingen en (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig behoren niet tot de reguliere verplaatsingen.

ODiN rapporteert alleen over verplaatsingen op Nederlands grondgebied. Bij grensoverschrijdende verplaatsingen wordt het buitenlandse deel buiten beschouwing gelaten.
De toedeling naar regio is enkel gebaseerd op de regio waar de respondent woont en hoeft niet overeen te komen met de regio waar de verplaatsingen zijn gemaakt.

Er is een korte onderzoeksbeschrijving van het ODiN beschikbaar. De data van deze visualisatie zijn te downloaden via de downloadknop in de visualisatie, via het opendataportaal van het CBS of via deze StatLinetabel. In de StatLinetabel worden ook de ondergrens en bovengrens getoond van een waarde, gebaseerd op 95 procent betrouwbaarheidsmarges. De onderliggende cijfers van de visualisaties en meer cijfers en uitleg zijn terug te vinden op StatLine.