© CBS / Nikki van Toorn

Hoe ver reist Nederland?

Het CBS meet in opdracht van het ministerie van IenW met een groot onderzoek de verplaatsingen van Nederlanders (ODiN). Daarin wordt o.a. de afgelegde afstand per vervoerwijze bepaald. Doordat we het onderzoek systematisch spreiden over Nederlanders in alle provincies, kunnen we dat overzicht ook per provincie weergeven, zoals in onderstaande visualisatie gebeurt. In de visualisatie wordt per vervoermiddel een overzicht gegeven van de miljarden reizigerskilometers per vervoermiddel over alle Nederlanders en de inwoners van een specifieke provincie. Door met de muis op een vervoermiddel te klikken in de staafdiagram wordt dat per vervoerwijze getoond. Door met de muis over een specifieke provincie te gaan, wordt dat voor een vervoermiddel voor de provincie getoond en voor heel Nederland.

Toelichting

ODiN omvat de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder2), exclusief personen in instellingen, inrichtingen en tehuizen, op Nederlands grondgebied in een jaar.

De dagelijkse mobiliteit is:

  • de reguliere mobiliteit inclusief vakantiemobiliteit en exclusief (werkgerelateerde) serieverplaatsingen en mobiliteit met zware vrachtvoertuigen en exclusief vliegtuigen.
  • van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder, exclusief personen in instellingen, inrichtingen en tehuizen.

De doelpopulatie van het ODiN bestaat uit alle in Nederland woonachtige personen van 6 jaar en ouder die deel uitmaken van particuliere huishoudens en ingeschreven zijn bij de Basisregistratie Persoonsgegevens. Bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen (IIT) worden buiten beschouwing gelaten, omdat zij in hun verplaatsingsgedrag beperkt zijn of beperkt worden.

Met het ODiN worden alleen de verplaatsingen op Nederlands grondgebied onderzocht. Verplaatsingen die geheel in het buitenland plaatsvinden, zijn niet in het databestand opgenomen. Grensoverschrijdende verplaatsingen zijn wel in het databestand opgenomen. Voor de ritten van deze verplaatsingen zijn de ritafstand en de ritreisduur deels toegekend aan Nederland en deels aan het buitenland. In publicaties over de resultaten van het ODiN wordt dit buitenlandse deel buiten beschouwing gelaten3).

Een ODiN-jaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Het betreft cijfers over het jaar 2018. Er is een onderzoeksbeschrijving van het ODIN beschikbaar.. De data van deze visualisatie zijn te downloaden via de downloadlink in de visualisatie of via het opendataportaal van het CBS.